ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scullin

S K AH1 L IH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scullin-, *scullin*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULLIN    S K AH1 L IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top