ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sculling

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sculling-, *sculling*, scull
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the late afternoon, you can see the sculling crews of Harvard...ในช่วงบ่ายที่คุณสามารถ ดูลูกเรือกรรเชียงของฮาร์วาร์ Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scull \Scull\, v. t. [imp. & p. p. {Sculled}; p. pr. & vb. n.
   {Sculling}.] (Naut.)
   To impel (a boat) with a pair of sculls, or with a single
   scull or oar worked over the stern obliquely from side to
   side.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sculling
   n 1: rowing by a single oarsman in a racing shell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top