ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faster

F AE1 S T ER0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faster-, *faster*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Faster!เร็วอีก! Identity (2013)
We could walk faster.เราใส่เกียร์ 2 เลยดีไหม The Great Dictator (1940)
Faster, faster!เร็วขึ้นได้ เร็วขึ้น! Pinocchio (1940)
If you want me to walk faster than that, I will.หากคุณต้องการให้ฉันที่จะเดินเร็วขึ้นกว่าที่ฉันจะ 12 Angry Men (1957)
Faster!เฮย ระวังถัง Help! (1965)
Faster faster. Come on. Here, hold it tight.ได้เร็วขึ้น ได้เร็วขึ้น มาใน ที่นี่ ถือ ไว้ แน่น I Spit on Your Grave (1978)
Shit, man. Can't this damn thing go any faster than this?ชิทแมน ไปเร็วกว่านี้ได้ไหม The Blues Brothers (1980)
Faster.เร็วกว่า The Blues Brothers (1980)
Do it faster.ทำเร็วๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Faster!เร็วขึ้น! Idemo dalje (1982)
Little Miss, we can't go back, run faster!นายน้อย, เรากลับไปไม่ได้นะ, เร็วเข้าเถอะ! Return of the Condor Heroes (1983)
Little Miss, faster, the Demoness is coming!นายน้อย, เร็วเข้า, นังมารร้ายกำลังมาแล้ว! Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fasterA dog can run faster than a man can.
fasterA fire can spread faster than you can run.
fasterA horse can run faster than a man can.
fasterBill can run faster than Bob.
fasterEveryone and everything moved much faster now then before.
fasterGenerally speaking, boys can run faster than girls.
fasterGenerally speaking, men can run faster than women can.
fasterGirls mature faster than boys.
fasterHe can run faster than I.
fasterHe can swim faster than any other boy in his class.
fasterHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
fasterHe is able to run faster than I.

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTER    F AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faster    (j) fˈaːstər (f aa1 s t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新快速[しんかいそく, shinkaisoku] (n) limited express (train, faster than an express) [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, a. [Compar. {Faster}; superl. {Fastest}.] [OE.,
   firm, strong, not loose, AS. f[ae]st; akin to OS. fast, D.
   vast, OHG. fasti, festi, G. fest, Icel. fastr, Sw. & Dan.
   fast, and perh. to E. fetter. The sense swift comes from the
   idea of keeping close to what is pursued; a Scandinavian use.
   Cf. {Fast}, adv., {Fast}, v., {Avast}.]
   1. Firmly fixed; closely adhering; made firm; not loose,
    unstable, or easily moved; immovable; as, to make fast the
    door.
    [1913 Webster]
 
       There is an order that keeps things fast. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm against attack; fortified by nature or art;
    impregnable; strong.
    [1913 Webster]
 
       Outlaws . . . lurking in woods and fast places.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm in adherence; steadfast; not easily separated or
    alienated; faithful; as, a fast friend.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent; not liable to fade by exposure to air or by
    washing; durable; lasting; as, fast colors.
    [1913 Webster]
 
   5. Tenacious; retentive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Roses, damask and red, are fast flowers of their
       smells.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Not easily disturbed or broken; deep; sound.
    [1913 Webster]
 
       All this while in a most fast sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving rapidly; quick in mition; rapid; swift; as, a fast
    horse.
    [1913 Webster]
 
   8. Given to pleasure seeking; disregardful of restraint;
    reckless; wild; dissipated; dissolute; as, a fast man; a
    fast liver. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. In such a condition, as to resilience, etc., as to make
    possible unusual rapidity of play or action; as, a fast
    racket, or tennis court; a fast track; a fast billiard
    table, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Fast and loose}, now cohering, now disjoined; inconstant,
    esp. in the phrases to play at fast and loose, to play
    fast and loose, to act with giddy or reckless inconstancy
    or in a tricky manner; to say one thing and do another.
    "Play fast and loose with faith." --Shak.
 
   {Fast and loose pulleys} (Mach.), two pulleys placed side by
    side on a revolving shaft, which is driven from another
    shaft by a band, and arranged to disengage and re["e]ngage
    the machinery driven thereby. When the machinery is to be
    stopped, the band is transferred from the pulley fixed to
    the shaft to the pulley which revolves freely upon it, and
    vice versa.
 
   {Hard and fast} (Naut.), so completely aground as to be
    immovable.
 
   {To make fast} (Naut.), to make secure; to fasten firmly, as
    a vessel, a rope, or a door.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faster \Fast"er\, n.
   One who abstains from food.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faster
   adv 1: more quickly [syn: {quicker}, {faster}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 faster
  1. aunt
  2. aunt; paternal aunt

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 faster
  1. aunt
  2. aunt; paternalaunt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top