ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arithmetic statement

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arithmetic statement-, *arithmetic statement*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] (n) {comp} arithmetic statement [Add to Longdo]
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] (n) {comp} arithmetic instruction; arithmetic statement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] arithmetic statement [Add to Longdo]
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top