ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*workmate*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: workmate, -workmate-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, a workmate died, but looking out the window is not going to bring him back.ไปมองเขา ก็ไม่ได้ทําให้เขาฟื้นขึ้นมาหรอกนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Um, you know, you should check with their workmates.อืม คุณน่าจะไปลองถาม เพื่อนร่วมงานของพวกเขา The Crimson Ticket (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workmateWhen you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
workmate (n) wˈɜːʳkmɛɪt (w @@1 k m ei t)
workmates (n) wˈɜːʳkmɛɪts (w @@1 k m ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
僚友[りょうゆう, ryouyuu] (n) colleague; workmate; comrade; coworker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  workmate
      n 1: a fellow worker

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top