ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尼姑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尼姑-, *尼姑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still a virgin... and heedless to the temptations of the flesh, like the good nuns taught me...[CN] 我可还是处女... 对肉体的诱惑不可掉以轻心 就像尼姑高人教诲我的... Four Times that Night (1971)
To a nunnery. Go.[CN] 进尼姑庵去吧 去吧 Hamlet (1948)
So did I. I was taught by nuns.[CN] 我也是 我是被尼姑教出来的 Four Times that Night (1971)
The nuns aren't what they used to be.[CN] 现在尼姑也今非昔比了 Four Times that Night (1971)
Go thy ways to a nunnery.[CN] 到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)
- What were they, fake nuns?[CN] - 还想当假尼姑 Four Times that Night (1971)
-A sage decision by becoming a nun, I save on the dowry and she gets to find heaven.[CN] -明智的决定... 当尼姑好 我省下嫁妆 她会进天堂 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Get thee to a nunnery! Farewell![CN] 你快点进尼姑庵去吧 快点去吧 再见 Hamlet (1948)
- You were a nun![CN] - 你是尼姑 The Girl with a Pistol (1968)
If not, what would you do among those nuns?[CN] 不安慰的话 你在尼姑群中会干出什么? Scent of a Woman (1974)
If I can't marry Fulco I'll become a nun.[CN] 如果我不能嫁给福尔科 我就当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Get thee to a nunnery.[CN] 你到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top