ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尼姑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尼姑-, *尼姑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These maids or the demons in them tell such things at the top of their voices, in public[CN] 那些尼姑想要咖尼克神父过去 这些女人或者是 他们中的坏蛋... Mother Joan of the Angels (1961)
To a nunnery. Go.[CN] 进尼姑庵去吧 去吧 Hamlet (1948)
Go thy ways to a nunnery.[CN] 到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)
My sisters were nuns I grew up among women who were almost saints[CN] 我的母亲是托体僧 我的几个姐姐都是尼姑 Mother Joan of the Angels (1961)
I acquired at the nunnery?[CN] 我从尼姑庵获得的? Four Times that Night (1971)
Get thee to a nunnery! Farewell![CN] 你快点进尼姑庵去吧 快点去吧 再见 Hamlet (1948)
- You were a nun![CN] - 你是尼姑 The Girl with a Pistol (1968)
She told her parents she wanted to be a nun.[CN] 她跟她父母说她想当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
If I can't marry Fulco I'll become a nun.[CN] 如果我不能嫁给福尔科 我就当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
A nun.[CN] 尼姑 Sex and the Single Girl (1964)
True, he was young and handsome[CN] 我是说那些尼姑 是他毁灭的根因 Mother Joan of the Angels (1961)
Get thee to a nunnery.[CN] 你到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top