ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商量

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量-, *商量*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ, ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5, #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n,vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's the smartest man I've ever known. He's the only person I'd ever go to for advice.[CN] 他是我認識最聰明的人 他是我唯一會商量的人 Friends with Benefits (2011)
Could've gone either way.[CN] 还有商量的余地吗 Two Courts (2011)
That's not much of a negotiation.[CN] 这没什么好商量 S.W.A.T.: Firefight (2011)
We have a great many things to discuss.[CN] 我们还有很重要的事情要商量 J. Edgar (2011)
Okay, let us discuss it.[CN] 我们好好商量一下 Silly Season (2011)
Blown it, we've blown it, Graham.[CN] 你不了解她,甚至没跟我商量! A Few Best Men (2011)
- Sam, just get back on the bus. - We can talk about it.[CN] Sam,回到车上来,我们可以商量 Final Destination 5 (2011)
We decided we didn't want to jeopardize our relationship by getting to know each other too well.[CN] 不 我們商量過了 為了可持續發展 我們還是不要互相瞭解得太深入 The Love Car Displacement (2011)
This is insane, is he gonna be OK?[CN] 跟你商量? 对,跟我商量 抱歉我结婚害你倚老卖老 A Few Best Men (2011)
I'm sure we might be able to take another look.[CN] 相信我们还有望再商量一下 Touchback (2011)
Now, listen, I'm gonna need you in the office tomorrow. No time to relent.[CN] 听着 我要你明天来办公室 这次没得商量 J. Edgar (2011)
We can always come to some arrangement.[CN] 我們可以商量 In Time (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top