ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商量

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量-, *商量*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ, ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5, #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n,vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me and trish talked it through, And, uh, I'm sorry, But I gotta cut a deal.[CN] 我和崔西商量過了 很抱歉,我只得接受交易 Insomnia (2002)
I talked to my husband, Arnie... and we both feel a little tough... would it be okay if we just sort of let Starla cool off for a couples of days.[CN] 说实话,警官... 我和我丈夫商量过了... 我们觉得残酷一点的爱也许更合适 Slap Her, She's French! (2002)
They do not negotiate.[CN] 他们没得商量 City of Ghosts (2002)
Okay, let's talk about this.[CN] 好吧,我们得商量一下 Moonlight Mile (2002)
Maybe we should tell the clinic and let them decide.[CN] 跟院方商量让他们决定吧? Talk to Her (2002)
Definitely be out of the question unless they all agreed with us... and we talked it over.[CN] 这几乎是不可能的 除非他们都同意我们... 然后我们再商量细节. Van Wilder (2002)
If you'll excuse me, I have urgent business with these young gentlemen.[CN] 抱歉,我跟两位小绅士有要事要商量 Road to Perdition (2002)
It's negotiable.[CN] 这种事是可商量 Moonlight Mile (2002)
Look, you remember when you said that you were... either with him or not, no discussion?[CN] 听着,你记得当你说你... 不是跟随他就是分手,无商量余地? Killing Me Softly (2002)
But we gotta talk, guys.[CN] 但是咱们得相商量一下. Van Wilder (2002)
And once you've made the jump and you're with him... that's it... there's no discussion.[CN] 一旦你下定决心跟随着他... 没错... 毫无商量的余地 Killing Me Softly (2002)
There is something I must discuss with you.[CN] 我有事找你商量 Frida (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top