Search result for

harming

(38 entries)
(0.9054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harming-, *harming*, harm
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,

English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How dare you accuse me of harming my own son? !คุณกล้าดียังไงมากล่าวหาผม ว่าผมทำร้ายลูกชายตัวเอง? The Plain in the Prodigy (2009)
Wouldn't want you harming my petsไม่อยากให้คุณฆ่าสัตว์เลี้ยงของฉัน Resident Evil: Afterlife (2010)
but, uh, they weren't exactly interested in harming me either.แต่ เอ่อ พวกนั้นก็ไม่ได้สนใจในการทำร้ายในเช่นกัน Resurgence (2010)
I'm not harming you in any way.ฉันจะไม่ทำร้ายเธอ Episode #1.10 (2010)
- We were not harming them. its our food.เราไม่ได้กำลังทำอันตรายพวกมัน มันเป้นอาหารเรา เราทั้งหมดเป็นผู้คุกคาม The Grey (2011)
We assembled peacefully. We were harming no one.พวกเรารวมกันอย่างสงบสุข พวกเราไม่ทำร้ายใคร Me and the Devil (2011)
To try and keep Aife from harming Bo.หากพยายามและเก็บ Aifeจากความรุนแรงโบ Something Wicked This Fae Comes (2011)
Or he feels conflicted about harming the victims.หรือไม่เขาก็รู้สึกขัดแย้งเกี่ยวกับ การทำร้ายเหยื่อ Corazon (2011)
We all did... to refrain from harming benevolent civilizations like the one on this planet.เราทุกคนทำเพื่อ... ยังยั้งการทำร้ายคนที่มีความเมตตา เช่นคนที่อยู่บนโลกนี้ You Bury Other Things Too (2011)
Instead of meditating on your sins you are still harming humans!เจ้าเดินทางมาตั้งไกลเพื่อหาฉัน The Sorcerer and the White Snake (2011)
And who was I harming, Dr. Sweets?และผมอำอันตรายกับใครกัน ด็อกเตอร์สวีท The Method in the Madness (2012)
There was a belief that cutting or harming the tree in any way would cause serious problems for the surrounding villages.มีความเชื่อกันว่าการตัด หรือทำลายต้นไม้ ไม่ว่าแบบไหน จะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นได้ กับหมู่บ้านโดยรอบ Visionary (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMING    HH AA1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harming    (v) (h aa1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harm \Harm\, v. t. [imp. & p. p. {Harmed} (h[aum]rmd); p. pr. &
   vb. n. {Harming}.] [OE. harmen, AS. hearmian. See {Harm}, n.]
   To hurt; to injure; to damage; to wrong.
   [1913 Webster]
 
      Though yet he never harmed me.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      No ground of enmity between us known
      Why he should mean me ill or seek to harm. --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top