Search result for

zahme

(51 entries)
(0.1419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zahme-, *zahme*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zahme มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zahme*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buy a tame one and annoy it.eine zahme und regt sie auf. The Falls (1980)
With his current show, Mr. Reuben has superbly shown the otherwise tame Los Angeles art scene neoclassicism is still a valid and innovative form of two-dimensional expression.Mit seiner Ausstellung zeigt Mr. Reuben der sonst zahmen Kunstszene von Los Angeles, dass der Neo- klassizismus immer noch ein gültiger und innovativer Ausdruck der zweidimensionalen Kunst ist. True Colors (1990)
We programme an appropriately docile steed...Wir programmieren Ihnen ein zahmes Ross... The Loss (1990)
- Our teacher. I can understand how they wouldn't let in those wild jungle apes, but what about those really smart ones who live among us, who roller-skate and smoke cigars?klar, dass sie da keine wilden Affen wollen... aber warum nicht die zahmen Affen, die RoIIschuh laufen und Zigarre rauchen? The Telltale Head (1990)
You see, we used to be puss-weeds, but now we're metal.Früher waren wir zahme Kätzchen, jetzt sind wir stahlhart. Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
Gentle fawns gamboled there amidst happy, laughing spirits.Zahme Rehkitze sprangen da inmitten glücklicher, lachender Geister. Episode #2.19 (1991)
A broke horse is a dependable horse.Ein zahmes Pferd ist verlässlich. Far and Away (1992)
I think I'll take the dependable horse.Ich denke, ich nehme das zahme Pferd. Far and Away (1992)
Friendly snake?Eine zahme Schlange? Natural Born Killers (1994)
One of the good squirrels of Tromaville mutated Into a giant, disgusting, belching, farting, urinatingeines der handzahmen Eichhörnchen von Tromaville mutierte zu einem widerwärtigen, rülpsenden, furzenden, urinierenden Monster-Eichhörnchen. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
It's always risky introducing a tamed animal into the wild.Immer ein Risiko, ein zahmes Tier auf freier Wildbahn auszusetzen. Batman Forever (1995)
O enfeebled art of sorcery that now brews only healing draughts!O zahme Kunst der Zauberin, die nur Balsamtränke noch braut! Tristan und Isolde (1995)
Craven spirit, despairing silence!Zahmer Mut, verzagtes Schweigen! Tristan und Isolde (1995)
-Sharks don't bite.- Ein zahmer Hai. Police Story 4: First Strike (1996)
O calm, dishonourable, vile submission!O zahme, schimpfliche, verhasste Demut! Romeo + Juliet (1996)
I'm giving her a pet monkey to kiss and fondle and make the little old man sick with jealousy.Ich hab ihr ein zahmes Äffchen zum Küssen und Schmusen gegeben, damit er vor Eifersucht ganz krank wird. Surviving Picasso (1996)
I'd want some meek little home bird, who'd let me go wherever I want, do whatever I like, and not a word of complaint.Nun, ich hätte gern ein zahmes, häusliches Wesen, das mich gehen lässt, wohin ich will, tun lässt, was ich will, und sich nie bei mir beklagt. Episode #1.2 (1996)
He'd love to have a pet mouse, I bet.Der freut sich bestimmt über 'ne zahme Maus. The Green Mile (1999)
We said, "Why a bear?" We had to find a circus that would lend us a tame bear.Wie können Sie es wagen! Wir sagten: "Warum ein Bär, Don Luis? " Wir mussten einen Zirkus finden, der uns einen zahmen Bär lieh. Regarding Buñuel (2000)
I even sent him some pet oxen.Sogar zahme Ochsen schickte ich ihm. Zoolander (2001)
Pet bird.Ein zahmer Vogel. The Mummy Returns (2001)
Do you feel you could rehabilitate a tame bear and mate it in the wild with a female?Könnten Sie einen zahmen Bären aussetzen und mit einem Weibchen paaren? Dr. Dolittle 2 (2001)
Dr Dolittle, you speak to both domestic and wild animals.Dr. Dolittle, Sie sprechen mit zahmen und wilden Tieren. Dr. Dolittle 2 (2001)
SONG Hak-rim is a panting puppy in front of the Secret ManuscriptSong Hak-rim sorgt sich um die Geheime Schrift. Er benimmt sich wie ein zahmes Hündchen. Hwasango (2001)
Pet iguana. Eats anything...Ein zahmer lguana. Atlantis: Milo's Return (2003)
- You're a housecat now?- Eine ganz zahme Hauskatze, hm? Ebb Tide (2003)
After all, he's not a tame lion.Immerhin ist er kein zahmer Löwe. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
A big, fat, tame pussycat!Eine dicke, zahme Mieze. The Wild (2006)
It has a pet monkey.Sie hat einen zahmen Affen. Inland Empire (2006)
I have a semi-tame horse for you.Ich hab 'n halbzahmes Pferd für dich. TKKG: The Secret of the Mysterious Mind Machine (2006)
Yeah,figured I should tame the look.Ja, ich dachte ich muss etwas zahmer aussehen. Emily (2007)
Pulled rank on my tame copper.Da waren schon Jungs vom Ml5. Haben meinen zahmen Bullen zurechtgestutzt. The Bank Job (2008)
I didn't want you to think I was one of those tame cats.Ich wollte nicht, dass du denkst, ich sei eine von diesen zahmen Hauskatzen. The Missing Lynx (2008)
I AM NOT... a tame animal.Ich bin kein zahmes Tier! The Missing Lynx (2008)
- Yeah, that's my new giant pet bird!Mein zahmer RiesenVogel. Up (2009)
Well, uh, short for Archimedes Merlin's pet owl.Nun, uh, das kommt von Archimedes Merlins zahme Eule. Watchmen (2009)
And please bless that someone will adopt us soon, and that the mommy and daddy will be nice and have a pet unicorn.Und mach, dass wir bald von jemandem adoptiert werden. Und dass die Mami und der Daddy lieb zu uns sind. Und dass sie ein zahmes Einhorn haben. Despicable Me (2010)
A pet rabbit that probably escaped.Das war sicher ein zahmes Kaninchen, entlaufen. Heartbeats (2010)
She knows a tame wolf is more use to her than a dead one.Sie weiß, dass ihr ein zahmer Wolf mehr nutzt als ein toter. Baelor (2011)
You lock a peaceful dog in a cage with vicious animals, and when he finally gets out, he snaps at someone who might put him back in.Sperrt man einen zahmen Hund in einen Käfig mit bösen Tieren, wenn er dann endlich freikommt, schnappt er nach jemanden, der ihn möglicherweise wieder einsperrt. Collected (2011)
And I care about their PG-13 pictures because...Und warum sollten mich diese handzahmen Fotos interessieren? Memoirs of an Invisible Dan (2011)
It isn't a tame dolphin we're dealing with.Wir haben es hier nicht gerade mit einem zahmen, kleinen Delfin zu tun. Episode #1.5 (2012)
A tame cheater, I'faith. You may stroke him as gently as a puppy greyhound.Er ist bloß ein kleiner Gauner, den man streicheln kann wie ein zahmes Windspiel-Junges. Henry IV, Part 2 (2012)
This cute stuff won't get us anywhere.- Ja! Mit dem zahmen Kram kommen wir nicht weit! Episode #1.3 (2012)
- Barney, Robin, Nick, and those two women, and you just know Nadia's watching in the corner with her pet snake.Barney, Robin, Nick, und die beiden Frauen, und Nadja sitzt in einer Ecke und beobachtet mit ihrer zahmen Schlange. Splitsville (2012)
Tame birds dream of freedom wild ones fly.Zahme Vögel träumen von Freiheit, wilde fliegen. Sushi in Suhl (2012)
It can't be just some mealy-mouthed press release.Eine zahme Presseerklärung reicht nicht. The Fifth Estate (2013)
A nurse will be with you tomorrow.Cynthia, bringen Sie ein neues Schwangerenpaket zu den Skevingtons. Ihre zahme Maus hat das letzte angeknabbert. Episode #2.6 (2013)
Tame stuff compared to what you guys do.- Zahme Sachen im Vergleich zu euch. Straw (2013)
It's just two frat guys with a laptop and a pet raccoon.Das sind nur zwei Verbindungstypen mit einem Laptop und einem zahmen Waschbär. Was sollen wir also tun? Charlie and Kate Do It for Money (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahm {adj} | zahmer | am zahmstentame | more tame | most tame [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top