Search result for

usâmes

(114 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usâmes-, *usâmes*, usâme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา usâmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *usâmes*)
CMU English Pronouncing Dictionary
BUSAM    B IH1 S AH0 M
USAMERIBANCS    Y UW1 EH1 S AH0 M EH1 R AH0 B AE2 N K S

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
春雨[はるさめ, harusame] (n) วุ้นเส้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenรวมทั้งหมด
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご愁傷様;ご愁傷さま[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] (exp) (See ご愁傷様でございます) my condolences [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
チェックサム[, chiekkusamu] (n) {comp} checksum [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
バルサム[, barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
バルサムの木[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
ブサメン[, busamen] (n) (sl) (derog) (See 不細工) unattractive, uncouth man [Add to Longdo]
ヤブサメ[, yabusame] (n) Asian stubtail (bird), Urosphena squameiceps; family of birds (stubtails), Urosphena, including the Asian stubtail, the Timor stubtail, etc. [Add to Longdo]
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰み者[なぐさみもの, nagusamimono] (n) (person treated as a) plaything [Add to Longdo]
慰み半分[なぐさみはんぶん, nagusamihanbun] (n) partly for fun; capricious [Add to Longdo]
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
慰め[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P) [Add to Longdo]
慰め顔[なぐさめがお, nagusamegao] (n) consolatory look; comforting look [Add to Longdo]
烏枢沙摩明王[うすさまみょうおう;うすしゃまみょうおう, ususamamyouou ; usushamamyouou] (n) Ucchusama [Add to Longdo]
烏芻沙摩妙王[うすさまみょうおう, ususamamyouou] (n) {Buddh} Ususama Vidya-raja [Add to Longdo]
奥様[おくさま, okusama] (n) (pol) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
王様(P);王さま[おうさま, ousama] (n) (hon) king; (P) [Add to Longdo]
王様ペンギン[おうさまペンギン;オウサマペンギン, ousama pengin ; ousamapengin] (n) (uk) king penguin (Aptenodytes patagonicus) [Add to Longdo]
何の慰みも無い毎日[なんのなぐさみもないまいにち, nannonagusamimonaimainichi] (n) a pleasureless life [Add to Longdo]
気慰み[きなぐさみ, kinagusami] (n) diversion [Add to Longdo]
御御様[おごうさま, ogousama] (n) (arch) (term of respect for) another's wife or daughter [Add to Longdo]
御嬢様;お嬢さま;お嬢様[おじょうさま, ojousama] (n) (term of respect for) another's daughter; daughter of a high-class family [Add to Longdo]
御父様[おもうさま, omousama] (n) (hon) (See 御父様・おとうさま) father (used by children of court nobles and noble families) [Add to Longdo]
口ずさむ;口遊む;口吟む;口号む(iK)[くちずさむ, kuchizusamu] (v5m,vt) to hum; to sing to oneself; to compose impromptu (poems) [Add to Longdo]
荒む[すさむ, susamu] (v5m) to grow wild; to run to waste [Add to Longdo]
思う様[おもうさま, omousama] (adj-na,adv,n) to one's heart's content [Add to Longdo]
若奥様;若奥さま[わかおくさま, wakaokusama] (n) young wife; young married woman [Add to Longdo]
手慰み[てなぐさみ, tenagusami] (n) fingering an object (in killing time); amusing oneself; gambling [Add to Longdo]
種々様々;種種様様[しゅじゅさまざま, shujusamazama] (n) a great variety of; all sorts or kinds of; multifarious [Add to Longdo]
臭み;臭味[くさみ, kusami] (n) (1) bad smell; (2) affectation; fulsomeness [Add to Longdo]
春雨[しゅんう;はるさめ, shun'u ; harusame] (n) (1) gentle spring rain; (2) (はるさめ only) thin noodles made from bean starch (or potato starch) [Add to Longdo]
暑さ寒さも彼岸まで;暑さ寒さも彼岸迄[あつささむさもひがんまで, atsusasamusamohiganmade] (exp) (id) No heat or cold lasts over the equinox [Add to Longdo]
吹き荒む[ふきすさむ, fukisusamu] (v5m) to blow violently [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
生臭物[なまぐさもの, namagusamono] (n) meat and fish (forbidden to monks) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] das_Ausdehnen_und_das_Zusammenziehen, Elastizitaet [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
併発[へいはつ, heihatsu] das_Zusammentreffen, Komplikation [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
共同[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] gefuehllos, grausam [Add to Longdo]
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
合成[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
同居[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] Arabeske [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
奇遇[きぐう, kiguu] unerwartetes_Zusammentreffen [Add to Longdo]
奮起[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]
崩れる[くずれる, kuzureru] zusammenbrechen, zusammenfallen, zusammenstuerzen, zerfallen [Add to Longdo]
崩壊[ほうかい, houkai] Zusammenbruch, Einsturz [Add to Longdo]
引き締める[ひきしめる, hikishimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] troesten, ablenken, unterhalten [Add to Longdo]
懇親会[こんしんかい, konshinkai] gesellige_Zusammenkunft [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] Auszug, Zusammenfassung [Add to Longdo]
[かつ, katsu] ZUSAMMENBINDEN, BEFESTIGEN [Add to Longdo]
接ぐ[つぐ, tsugu] zusammenfuegen [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ABKNEIFEN, ZUSAMMENZIEHEN [Add to Longdo]
文脈[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]
束ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
概括[がいかつ, gaikatsu] Zusammenfassung, Uebersicht [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] Ueberblick, kurze_Zusammenfassung [Add to Longdo]
構成[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] grausam [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
熟語[じゅくご, jukugo] zusammengesetztes_Wort, Redensart [Add to Longdo]
畳む[たたむ, tatamu] falten, zusammenfalten, zusammenklappen [Add to Longdo]
癒着[ゆちゃく, yuchaku] zusammenwachsen, zuwachsen, zuheilen [Add to Longdo]
[そう, sou] gegenseitig, zusammen [Add to Longdo]
破滅[はめつ, hametsu] Untergang, Zusammenbruch [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] Zusammentreffen, Entsprechung, Uebereinstimmung [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (ZUSAMMEN)DREHEN, (UM)WINDEN, UNTERSUCHEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top