Search result for

ulkig

(55 entries)
(1.3929 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ulkig-, *ulkig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ulkig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ulkig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy, you talk funny.Mann, Sie reden aber... ulkigThe Villain (1979)
You see, Dad. It's weird.Es ist ulkig, Dad. Don't Go Near the Park (1979)
- Now that's pretty weird.- Das find ich aber ulkigFrom the Life of the Marionettes (1980)
Scared, weird little guys who don't know why they have to do what they do.Verängstigte, ulkige Männlein, die nicht wissen, warum sie tun müssen, was sie tun. Cruising (1980)
- Looks a bit like you. - Not at all.Der Kopf ist ein bisschen ulkigThe ComDads (1983)
- You're funny, you know.Sie sind ulkig, wissen Sie. Polar (1984)
Boy, you got some weird people in this house.Mann, die Menschen hier im Haus sind ulkigNormal People (1987)
This is another one of your jokes, right?Motor stottert Falls das ein Scherz ist, finde ich das gar nicht ulkigThey Call Me Renegade (1987)
Yeah. I'm pouring my heart out to you here.Manchmal geschehen ulkige Dinge. Scarecrow (1988)
Something funny?Finden Sie das ulkigThe Outrageous Okona (1988)
Of course it is.Wirklich sehr ulkigThe Outrageous Okona (1988)
Isn't she an airhead?Ist sie nicht ulkigGranny Tanny (1989)
- It's a weird name.- Der ist ulkigJungle Fever (1991)
I told you it's a weird name.Wie gesagt, es klingt ulkigJungle Fever (1991)
I miss you and Mommy making funny noises in the morning.Der ulkige Krach von dir und Mama fehlt mir morgens. Jungle Fever (1991)
sorry.- Ich finde ihren Sprung nicht ulkigInnocent Blood (1992)
Oh, brother, you're something You put me in a spinOh Junge, wie ulkig Ich könnt' vor Spaß vergeh'n The Nightmare Before Christmas (1993)
I enjoyed that prank.Das war doch ein ulkiger Streich. Love Is a Many Splintered Thing (1993)
This is the scraper, this is the poker... and this happy little fellow is the gouger.Das ist der Abkratzer. Das Schüreisen. Und dieser ulkige Kerl ist der Aushöhler. Last Exit to Springfield (1993)
'Say, that's a kooky place to sleep."'"Das ist ein ulkiges Bett." - "Das ist mein Zuhause." Ed Wood (1994)
Hey, what a kooky place to sleep.Das ist ein ulkiges Bett. Ed Wood (1994)
I will now show you dolls, the look totally laughable from.Ich werde dir jetzt Puppen zeigen, die sehen total ulkig aus. Indictment: The McMartin Trial (1995)
When everybody knows that the capital of Cambodia is....Das ist ulkig, und dabei weiß jeder, dass die Hauptstadt von Kamboscha... The One Where Dr. Ramoray Dies (1996)
- They're hysterical.- Die sind doch richtig ulkigRumors, Bargains and Lies (1997)
She is such a kidder.Sie ist so ulkigThe Blame Game (1998)
Looks like Mr Caution Man, but the sound he makes is funny.- Er sieht ernst aus, klingt aber ulkigSurprise (1998)
I'm hopeless, but it is funny.Ich bin hoffnungslos, aber es ist ulkigThe Green Monster (1999)
Fate never played a funnier trick on me.Das ist die ulkigste Fratze, die mir das Schicksal je geschnitten hat. La fausse suivante (2000)
Did you guys exchange the secret handshake?Ist sein Akzent genauso ulkig wie Ihrer? The Deer Hunters (2000)
But then he said everything was fine.Aber er sagte, es wäre wieder in Ordnung. - Wie ulkigBetter Camera (2000)
Well, I know the low men don't exist but if they started driving around here and the signs started appearing on the poles...Na ja, ich weiß, dass es die niederen Männer gar nicht gibt. Aber wenn wirklich einige von denen hier aufkreuzen und irgendwelche ulkigen Sachen an die Telefonmasten pinnen sollten... Hearts in Atlantis (2001)
- Actually, it's funny.- Also, das ist ulkigLullaby (2001)
- Jackson, you're hilarious.- Jackson, du bist total ulkig. - Ach, wirklich? Hammers and Veils (2001)
- Fancy meeting you here. - Yeah.- Ulkig, dass wir uns hier sehen. That Damn Donna Reed (2001)
Your sister was telling me a very funny story about you when you guys were kids.Lhre Schwester erzählte mir eine ulkige Geschichte von Ihnen. Punch-Drunk Love (2002)
How comical she is!Wie ulkig sie ist! Platée (2002)
How comical she is!Wie ulkig sie ist! Platée (2002)
At hand? That's a joke, right?"Das geeignete Händchen" sollte ulkig sein, oder? Provider (2002)
- Right, and that can be girls and guys.- Das können Männer und Frauen sein. - UlkigApplication Anxiety (2002)
- Yeah, with our funny looking chai tea table.- Mit unserem ulkigen Teetisch. Application Anxiety (2002)
Funny, neither was I.Ulkig, mich auch nicht. Eight O'Clock at the Oasis (2002)
They cut you funny.Die sehen ulkig an dir aus. I Can't Get Started (2002)
Hey, Howard, let me top you off.Das ist ja ulkig. - Hey. Howard. Window Pain (2002)
I thought we were gonna capture him and, you know, set him free in the countryside where he could meet a friendly possum and a wisecracking owl.Wir fangen ihn einfach und setzen ihn auf dem Land aus, wo er vielleicht ein nettes Opossum oder eine ulkige Eule kennen lernen könnte. The One with Phoebe's Rats (2003)
Geeky but cool.Ulkig, aber cool. The Fundamental Things Apply (2003)
- Odd, but nice.- Ulkig, aber nett. The Lorelais' First Day at Yale (2003)
- You're rich, you know that?- Du bist ulkig, weißt du das? The Lorelais' First Day at Yale (2003)
Oh, Mother. I couldn't wear your funny old shirts now.Ich kann doch jetzt nicht mehr diese ulkigen Hemden von dir tragen! Vanity Fair (2004)
Doo-Dah's my grandpa.Er ist ein ulkiger Kauz. Surviving Christmas (2004)
Why are you looking at me funny? I... I...Wieso gucken Sie mich so ulkig an? Meet the Fockers (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ulkig {adj}funny; laughable [Add to Longdo]
ulkig {adv}in a funny way; laughably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ulkig [ulkiç]
     laughable
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top