Search result for

triple

(90 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triple-, *triple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามส่วน
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามชนิด
triple[ADJ] สามครั้ง
triple[VT] ทำให้เป็นสาม
triple[N] จำนวนสามเท่า
triple[N] จำนวนสามส่วน
triplet[N] หนึ่งในแฝดสามคน
triplex[ADJ] สามเท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triple(ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด., Syn. trio
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
triplex(ทริพ'เลคซฺ) adj.,n. สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,บทเพลงสามจังหวะ,ส่วนที่มีสามส่วน, Syn. threefold

English-Thai: Nontri Dictionary
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
triple(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tripleสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triple integrationการหาปริพันธ์สามชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple product of vectorsผลคูณของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple rhymeสัมผัสสามพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
triple rootสามรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple scalar product; scalar triple productผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple vector product; vector triple productผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triplet๑. แฝดสาม๒. ชุดสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tripletsแฝดสาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
triple bondพันธะสาม, พันธะระหว่างอะตอม คู่หนึ่งซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A-a-a pr--no, there's um, I double--i triple-checked it.อ่า... เอ่อ.. ผมตรวจสอง ไม่สิ สามครั้งแล้วนะครับ New Haven Can Wait (2008)
So what are you, a triple agent?อะไรของนาย สายลับสามหน้ารึ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But officials are saying it will certainly be in triple figures.ทางการบอกว่า ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เกือบสามเท่า Body of Lies (2008)
You were born on third, and you think you hit a triple!เธอเกิดวันที่ 3 และเธอก็คิดว่าเธอโชคดีได้ 3 เด้ง! The Love Guru (2008)
Can I get a grandee drip, and a decaff, triple grandee, non-fat, extra hot, stirred milk Como Macchiato.ผมขอ แกรนเด ดริป กับดีแคฟ ทริปเปิ้ล แกรนเด นอน-แฟท ร้อนพิเศษ นมอุ่น โคโม มาเกียโต้ Made of Honor (2008)
...which means that our weekly capabilities would be almost tripled, so, therefore, by the end of the summer......ซึ่งแสดงว่า เราจะมีศักยภาพต่อสัปดาห์หนึ่ง มากขึ้นถึง 3 เท่าตัว... ดังนั้น ก่อนหมดหน้าร้อนนี้... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm tripled-teamed. I can't get a shot off.ฉันถูกรุม โยนลูกไม่ได้เลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
In the last 60 years, the Earth's population has almost tripled.เร็วขึ้น และเร็วขึ้น ใน 60 ปีที่ผ่านมา, ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว Home (2009)
Since 1950, the world's population has almost tripled.ตั้งแต่ปี 1950, ประชากรของโลก เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า Home (2009)
Twin gas-propelled grappling spears and triple-explosive, heat-seeking, fire-and-forget rockets.หอกกระบอกถังแกสคู่ เครื่องยิงระเบิด 3 ชุด ค้นหาเป้าหมายด้วยความร้อนจรวดไม่พลาดเป้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That I'm lucky it's not triplets.หมอบอกว่าโชคดี ที่ไม่แฝดสามจ้ะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I mean, we're here trying to run a triple game on some very smart and very motivated players.เรากำลังเปิดศึกสามด้าน กับคนที่ฉลาดเป็นกรด และเต็มไปด้วยความกระหาย Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tripleHe is sure to set a new record in the triple jump.
tripleSince the Industrial Revolution, the world population has more than tripled.
tripleTom hit a triple.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ไตร[N] three, See also: triple, tri-, Syn. ตรี, ตรัย, สาม, Example: จำนวนผู้เช่าหมายเลขลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย, Thai definition: จำนวนสาม
ไตรรัตน์[N] Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk), See also: Triple Gem, Three Jewels (Buddha, Law, Order), Syn. พระรัตนไตร, Example: พระสงฆ์เป็นหนึ่งในไตรรัตน์หรือแก้วสามประการในพระพุทธศาสนา, Thai definition: แก้ว 3 ประการ หมายถึง พระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธรัตนะ พระธรรม เรียกว่า พระธรรมรัตนะ พระสงฆ์ เรียกว่า สังฆรัตนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sām khon) EN: triplet   FR: triplés [mpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
นกกระจิ๊ดภูเขา [n. exp.] (nok krajit phūkhao) EN: Mountain Leaf Warbler   FR: Pouillot à triple bandeau [m] ; Pouillot montagnard [m]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipidok) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets   FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pali) [m] ; tripitaka (sanskrit) [m] ; triple corbeille [f]
รัตนตรัย[n. exp.] (Rattanatrai) EN: Triple Gem   FR: Triple Joyau [m]
รถสิบล้อ [n. exp.] (rot sip-lø) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry   FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m]
สามเท่า[X] (sām thao) FR: triple
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold   FR: triple
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIPLE    T R IH1 P AH0 L
TRIPLED    T R IH1 P AH0 L D
TRIPLES    T R IH1 P AH0 L Z
TRIPLET    T R IH1 P L AH0 T
TRIPLETS    T R IH1 P L AH0 T S
TRIPLETT    T R IH1 P L EH0 T
TRIPLECAST    T R IH1 P AH0 L K AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triple    (v) (t r i1 p l)
tripled    (v) (t r i1 p l d)
triples    (v) (t r i1 p l z)
triplet    (n) (t r i1 p l @ t)
triplex    (j) (t r i1 p l e k s)
triplets    (n) (t r i1 p l @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreisprung {m}triple jump [Add to Longdo]
Tripleine {f} [naut.]trip line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリプル[, toripuru] (n) triple; (P) [Add to Longdo]
トリプルアクセル[, toripuruakuseru] (n) triple axel (figure skating) [Add to Longdo]
トリプルクラウン[, toripurukuraun] (n) triple crown [Add to Longdo]
トリプルジャンプ[, toripurujanpu] (n) triple jump [Add to Longdo]
トリプルスチール[, toripurusuchi-ru] (n) triple steal [Add to Longdo]
トリプルプレー[, toripurupure-] (n) triple play [Add to Longdo]
トリプルボギー[, toripurubogi-] (n) triple bogey (golf) [Add to Longdo]
トリプレット[, toripuretto] (n) triplet (three nucleotide pairs that form a codon) [Add to Longdo]
ホスジャンプ[, hosujanpu] (n) (abbr) hop step and jump; triple jump [Add to Longdo]
三つ子[みつご, mitsugo] (n) (1) three-year-old; (2) triplets [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三联管[sān lián guǎn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triplet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triple \Tri"ple\, v. i. [imp. & p. p. {Tripled}; p. pr. & vb. n.
   {Tripling}.] [Cf. F. tripler. See {Triple}, a.]
   To make threefold, or thrice as much or as many; to treble;
   as, to triple the tax on coffee.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triple \Tri"ple\, a. [L. triplus; tri- (see {Tri-}) + -plus, as
   in duplus double: cf. F. triple. See {Double}, and cf.
   {Treble}.]
   1. Consisting of three united; multiplied by three;
    threefold; as, a triple knot; a triple tie.
    [1913 Webster]
 
       By thy triple shape as thou art seen. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Three times repeated; treble. See {Treble}.
    [1913 Webster]
 
   3. One of three; third. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Triple crown}, the crown, or tiara, of the pope. See
    {Tiara}, 2.
 
   {Triple-expansion steam engine}, a compound steam engine in
    which the same steam performs work in three cylinders
    successively.
 
   {Triple measure} (Mus.), a measure of tree beats of which
    first only is accented.
 
   {Triple ratio} (Math.), a ratio which is equal to 3.
 
   {Triple salt} (Chem.), a salt containing three distinct basic
    atoms as radicals; thus, microcosmic salt is a triple
    salt.
 
   {Triple star} (Astron.), a system of three stars in close
    proximity.
 
   {Triple time} (Mus.), that time in which each measure is
    divided into three equal parts.
 
   {Triple valve}, in an automatic air brake for railroad cars,
    the valve under each car, by means of which the brake is
    controlled by a change of pressure in the air pipe leading
    from the locomotive.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 triple
   adj 1: having three units or components or elements; "a ternary
       operation"; "a treble row of red beads"; "overcrowding
       made triple sessions necessary"; "triple time has three
       beats per measure"; "triplex windows" [syn: {ternary},
       {treble}, {triple}, {triplex}]
   2: three times as great or many; "a claim for treble (or triple)
     damages"; "a threefold increase" [syn: {treble}, {threefold},
     {three-fold}, {triple}]
   n 1: a base hit at which the batter stops safely at third base
      [syn: {triple}, {three-base hit}, {three-bagger}]
   2: a set of three similar things considered as a unit [syn:
     {trio}, {triad}, {triplet}, {triple}]
   3: a quantity that is three times as great as another
   v 1: increase threefold; "Triple your income!" [syn: {triple},
      {treble}]
   2: hit a three-base hit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top