Search result for

seller

(64 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seller-, *seller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller[N] สินค้า, See also: สินค้าด้อยคุณภาพ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
bookseller(n) คนขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a reason why I was the top seller in the northeast.นั่นคือเหตุผล ที่ผมเป็นยอดนักขาย ในสาขาตอ. /เหนือ Blow Out (2008)
One of the Gate Corporation's tippy-top Sellers, as a matter of fact.หนึ่งในบริษัท GATE พนักงานขายดีที่สุด ในความเป็นจริง Five the Hard Way (2008)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
It's a big seller. I meant as an architect.มันขายดีมากเลย ฉันหมายถึงในฐานะสถาปนิก 500 Days of Summer (2009)
I'll do what I can, mr. Purcell, but it's really not a seller's market right now.ผมจะทำเท่าที่ผมทำได้,คุณเพอร์เซล แต่มันไม่ใช่จะขายได้ง่ายตอนนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
My book just made the "Times" best seller list.หนังสือของฉันติดหนึ่งในหนังสือขายดีที่สุดของนิตยสารไทม์ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, my book was number one on the best seller list for 12 weeks.หนังสือของฉันขายได้เป็นอันดับ 1 มา 12 อาทิตย์แล้ว The Bond in the Boot (2009)
And because of your efforts, we recovered the smart bullet guidance chips and put one of Volkoff's key sellers behind bars.และเพราะความพยายามของพวกคุณ เราถึงได้ชิพนั้นมา และหนึ่งในพวกโวล์คอฟ Chuck Versus the Suitcase (2010)
You sure? No seller's remorse?แน่ใจใช่มั้ย ห้ามรู้สึกสำนึกผิดนะ With You I'm Born Again (2010)
No, no seller's remorse.ไม่มีคำว่าเสียใจอีกต่อไป With You I'm Born Again (2010)
You look like an oil seller from the Middle East.คุณดูเหมือนคนขายน้ำมันจากตะวันออกกลางเลย Episode #1.10 (2010)
He wrote the novel, "The Dark Start", which is also the best seller on the list.ผู้ซึ้งเขียนนิยายเรื่อง "The Dark Start", นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุด Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sellerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
sellerA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
sellerHer new novel has become a best seller.
sellerIf you go to a baseball game today, sellers are walking around with hot-water tanks.
sellerIt is said that the book is a best seller in Britain.
sellerThe anxiety of sellers to avail of prices which look very high.
sellerThis book ought to be a good seller.
sellerThis book, which was once a best seller, is now out of print.
sellerWhat do you think are the best sellers of the latest Japanese records?
sellerWhen goods are scarce, sellers have the advantage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของขายอืด[n. exp.] (khøng khāi eūt) EN: non-seller   
ของขายไม่ออก[n. exp.] (khøng khāi mai øk) EN: non-seller   
คนขายอาหาร[n. exp.] (khonkhāi āhān) EN: food seller   
คนขายผัก[n.] (khonkhāi phak) EN: vegetable seller   FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
คนขายผลไม้[n.] (khonkhāi phonlamāi) EN: fruit seller   FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]
คนขายปลา[n. exp.] (khonkhāi plā) EN: fish seller   FR: poissonnier [m] ; poissonnière [f]
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khonkhāi tūa) EN: ticket seller   
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phūjamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller   FR: distributeur [m]
ผู้ขาย [n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor   FR: vendeur [m]
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithøttalāt) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer   

CMU English Pronouncing Dictionary
SELLER    S EH1 L ER0
SELLERS    S EH1 L ER0 Z
SELLER'S    S EH1 L ER0 Z
SELLERS'    S EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seller    (n) (s e1 l @ r)
sellers    (n) (s e1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, / ] seller, #17,143 [Add to Longdo]
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, / ] seller, #43,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sellerie {m} [bot.] [cook.]celeriac; celery [Add to Longdo]
Verkäufer {m}; Verkäuferin {f} | Verkäufer {pl}seller | sellers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller [Add to Longdo]
ベストセラー[, besutosera-] (n) best-seller; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
リセラー[, risera-] (n) reseller [Add to Longdo]
ロングセラー[, rongusera-] (n) long seller; (P) [Add to Longdo]
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress [Add to Longdo]
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor [Add to Longdo]
金魚屋[きんぎょや, kingyoya] (n) goldfish seller (vendor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seller \Sell"er\, n.
   One who sells. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seller
   n 1: someone who promotes or exchanges goods or services for
      money [syn: {seller}, {marketer}, {vender}, {vendor},
      {trafficker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top