Search result for

realen

(50 entries)
(0.0579 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -realen-, *realen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา realen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *realen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohÄHNLICHKEITEN MIT REALEN EREIGNISSEN ODER PERSONEN, LEBENDIG, TOT ODER UNTOT, SIND REIN ZUFÄLLIG. An American Werewolf in London (1981)
But, you see, in the real world, it's not that way.Aber in der realen Welt sieht das anders aus. Not a Drop to Drink (1982)
Surely this has been more in publicly than achievement?Aber Sie haben da wohl eher Publicity als realen Erfolg gemeint. Nein. The Challenge (1982)
It's set apart from the real as it appears by the thoroughly-calculated approximations of verisimilitude.In jedem Fall ist es losgelöst von der realen Umgebung durch die annähernde, tiefe Berechnung der Ähnlichkeit. Godard's Passion (1982)
Actors in a real-life melodrama.Schauspieler in einem realen Melodram. Wrong Is Right (1982)
Are you sure your friends are from the real world, Murdock?Bist du sicher, deine Freunde sind aus der realen Welt? Water, Water Everywhere (1983)
You have too many enemies in the real world.Du hast zu viele Feinde in der realen Welt. White Bird (1983)
Now, the press and public hang on every bit of news, thoroughly absorbed in the real-life drama.Presse und Öffentlichkeit lechzen nach jeder Neuigkeit, völlig gebannt von diesem realen Drama. Zelig (1983)
Give us the next five days off on account of... we've made up for them with this real experience.Gib uns die nächsten 5 Tage frei, weil wir sie mit dieser realen Erfahrung verdient haben. Deadly Maneuvers (1984)
There is a tribe in Malaysia called the Senoi.Heißt so viel wie "Traummenschen". Sie glauben, ihre Träume genauso zu leben wie ihren realen, ihren Wachzustand. Dreamscape (1984)
Peter's murder, the fire, the attempt on Michael's life.Zu welchem Zweck? Der Zirkus hat keinen realen Wert. Circus Knights (1985)
As Cabinet Secretary, I am most eager to reduce public spending, but as head of the Civil Service I'm responsible for the real dangers that arise administratively if a pay rise does not come through very soon.Premierminister, als Kabinettsstaatssekretär möchte man öffentliche Ausgaben minimieren, aber als Leiter der Verwaltung trägt man die Verantwortung für die realen Gefahren, die sich administrativ ergeben werden, wenn nicht bald Gehaltserhöhungen bewilligt werden. A Real Partnership (1986)
You, too, understand the proper value of women.Sie sind sich auch des realen Werts Ihrer Frau bewusst. Code of Honor (1987)
That's because he spends so little time in it.In der realen Welt ist ja auch selten. Doorway to Hell (1988)
You're a secret fan of killer bees, hero cops, sex fiends, lottery winners, teenage terrorists, Liz Taylor, tough tots, sicko creeps, living nightmares, life on other planets, spontaneous human combustion... coma babies.Man ist ein heimlicher Fan von Superbullen, Sexdämonen, minderjährigen Terroristen, Psychopathen, realen Alpträumen, außerirdischem Leben, spontaner Selbstentzündung... und Koma-Babys. Bright Lights, Big City (1988)
Let's see how well you hack it in the real world with an F in this course.Mal sehen, wie Sie es in der realen Welt schaffen mit diesem Ungenügend. Cocktail (1988)
But we do live in the real world here.Aber wir leben hier in der realen Welt. Deadly Dreams (1989)
You had a chance to get help from the real Troi.Sie hatten die Chance, Hilfe von der realen Troi zu bekommen. Hollow Pursuits (1990)
Glad you were with us out here in the real world, Mr. Barclay.Ich bin froh, dass Sie heute hier mit uns in der realen Welt waren. Hollow Pursuits (1990)
And except for mind games, Like making you see or hear things, A spirit can't really do anythingUnd von seinen Psychospielchen abgesehen gibt es nicht viel, was ein Geist ohne Körper in der realen Welt anrichten kann. The First Power (1990)
You're in a real place called the Cool World.Du bist an einem realen Ort namens Cool World. Cool World (1992)
The film you're about to see is the story of a real human being:Dieser Film erzählt die Geschichte eines realen menschlichen Wesens: Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
Dragon is about Bruce Lee, a real human being.Dragon handelt von Bruce Lee, einern realen menschlichen Wesen. Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
It is the case that has not solvedEr basiert auf mehreren realen Fällen, die nicht gelöst sind. Kika (1993)
He'd give each tin horse the real name from the paper... do it just by touching and whispering. –A brand-new name.Und er gab jedem dieser Zinnpferde einen der realen Namen aus der Zeitung indem er sie berührte und den neuen Namen flüsterte. Needful Things (1993)
Although objects appear solid on the holodeck, ... ..in the real world, they have no substance.Hier scheinen die Dinge aus Materie zu sein,... ..in der realen Welt haben sie keine Substanz. Ship in a Bottle (1993)
If my will is strong enough, perhaps I can exist outside this room.Wenn mein Wille stark genug ist, könnte ich in der realen Welt leben. Ship in a Bottle (1993)
It's a real place in a real state.Es ist ein realer Ort in einem realen Staat. In the Mouth of Madness (1994)
Anything worth doing in a holosuite can be done better in the real world.Alles, was man in einer Holosuite tut, ist in der realen Welt viel besser. Second Skin (1994)
And no chance of making it in the real world.Und keine Chance, in der realen Welt erfolgreich zu sein. Mallrats (1995)
He had to grow him up like a real person with a personality disorder.Er musste ihn aufwachsen lassen, psychologisch wie einen realen Menschen mit Persönlichkeitsstörung. Virtuosity (1995)
Who else has been locked out of the real world and is now free?Wer sonst war aus der realen Welt ausgeschlossen und ist jetzt frei? Virtuosity (1995)
In the real world, he's free of any behavioral limits he might've had in VR.In der realen Welt gelten für ihn keine Verhaltensgrenzen aus der VR mehr. Virtuosity (1995)
Sid assumes he's still in the real world.Sid nimmt an, er wäre noch in der realen Welt. Virtuosity (1995)
She's been teaching me all the things that overcome comprehension in our real world.Sie unterrichtet mich all die Dinge, die dem Verstaendniss der realen Welt verborgen bleiben. The Garden (1995)
We had a nice, long talk about Daddy's little girl.Der realen und imaginären. - Was? Ja, wir redeten lange über Daddys kleines Mädchen. The Curse of Zoey (1995)
Yeah. Those places don't exist, Lois. We have to deal with the real world.Ja, aber wir müssen uns mit der realen Welt auseinander setzen. Whine, Whine, Whine (1995)
When the Chief fixed the communications relay, we could hear what was happening in the real word.Als der Chief das Kommunikationsrelais reparierte, hörten wir, was in der realen Welt geschah. Distant Voices (1995)
It may be the nerve centre of the real world, but this is the centre of my world.Sie mag das Nervenzentrum der realen Welt sein, aber das hier ist das Zentrum meiner Welt. Distant Voices (1995)
It seems he was more dangerous in your mind than in the real world.Anscheinend war er in Ihrer Vorstellung gefährlicher als in der realen Welt. Distant Voices (1995)
Computer, I'm talking about real people.Computer, ich spreche von realen Personen. Projections (1995)
Maybe just a little bit anxious about being out in the real world.Haben Sie Angst, weil Sie in der realen Welt sind? Future's End: Part II (1996)
One of our greatest philosophers, Plato, wrote that what we see around us are only poor shadows of ideal objects, which exist on a higher plane.Einer unserer grössten Philosophen, Plato, schrieb, dass das, was wir sehen, nur die Schatten der realen Objekte sind. Innocence (1996)
To determine if the psychohistorical research has been thorough phase two will begin with the control holograms working with the actual psychological makeups of the subjects in question.Ob die psychohistorischen Forschungen sorgfältig waren, wird in Phase 2 mit HoIogrammen ermittelt, und zwar anhand der psychologischen Strukturen der realen Personen. The Deconstruction of Falling Stars (1997)
He's just making Clark more paranoid by giving him a real enemy.Er verstärkt CIarks Paranoia und liefert ihm einen realen Feind. Exercise of Vital Powers (1997)
You may not be familiar with our customs... but things work like this down here, in the real world.Sie mögen unsere Bräuchen nicht kennen aber hier in der realen Welt sind die Dinge nun mal so. Small Soldiers (1998)
Like you're just about to black out, and it's really loud and dark ... I think that'd be a really bad scenario.Du hörst nur den irrealen Lärm, kurz bevor du ohnmächtig wirst. Ich glaube, das ist meine Horrorvorstellung. In God's Hands (1998)
Jack Cardiff, who cut his teeth shooting Technicolor travelogues had a renegade spirit that complimented Powell's surreal style.Jack Cardiff, der sich seine Sporen mit Reisesendungen verdiente, ergänzte mit seinem rebellischen Geist Powells surrealen Stil. Glorious Technicolor (1998)
What I didn't tell you was that after wrestling with my ethics, I realized that I'd done the right thing in order to protect my people from a very real threat.Aber nachdem ich mit meiner Moral gerungen hatte, wurde mir klar, dass ich das Richtige getan hatte, um mein Volk vor einer sehr realen Bedrohung zu schützen. Counterpoint (1998)
In the real world he'd get himself into too much trouble.In der realen Welt würde er Schwierigkeiten bekommen. Chrysalis (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top