Search result for

rügt

(61 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rügt-, *rügt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rügt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rügt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, my nose never lies.Hey, meine Nase trügt mich nie. The Pledge (1980)
In view of this, do not say, but deep down I'm a man soft.Ich mag wie ein Weichei aussehen, aber der Schein trügtLe guignolo (1980)
"But a blackbird betraying nature to follow man in his artificial universe..."Aber die Amsel betrügt die Natur, indem sie dem Menschen in sein künstliches Universum folgt..." Every Man for Himself (1980)
"Then you'll know who the real crook is.""Dann wird man sehen, wer betrügt: das Gericht oder Frau Eckhert. The Lady Banker (1980)
He lion-danced for someone else for money, using the Kung fu that I taught him and bringing me shame, completely ruining the reputation of our Ching-fung School.Ihr betrügt mich für ein paar Dollar. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Der gute Ruf meiner Schule ist ruiniert, und das nur wegen euch. The Young Master (1980)
Talk back at me? How dare you talk back at me!Dir werde ich zeigen, wer hier wen betrügtThe Young Master (1980)
Cheating, look!Er betrügtStir Crazy (1980)
If I thought she was seeing another guy...Wenn ich wüsste, dass sie mich betrügt-- Body Heat (1981)
As a matter of fact, she's persuaded Forsyth to publish Lamplight. and I've been living here revising it for the last six months. How did Mitchell feel about that?Seit Knights Tod habe ich das Gefühl dass man Ihnen etwas vorenthält, dass der äußere Schein trügt, dass irgendwo ein dunkles Geheimnis lauert? Etched in Steele (1982)
It's only an impression then.Das Gefühl trügt. - 15 1/2. The Party 2 (1982)
- What have you learned?- Tanya betrügt ComTron. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Are you threatening me, Mr Wang?Mr. Wang, Ihr betrügt mich doch nicht, oder? Dragon Lord (1982)
We're not that kind of people.Der Schein trügt. So was machen wir nicht. Légitime violence (1982)
I'd burn in hell before I'd marry a two-timing Pollack... who'd spread her legs for a Southern shit-ass betraying me like that.Ich wollte es, Vergangenheitsform, denn eher schmore ich in der Hölle, als eine untreue Polackin zu heiraten, die ihre Schenkel für einen fiesen Südstaaten-Arsch spreizt und mich betrügtSophie's Choice (1982)
You know, your first impression, mister, is just like a lizard's breath.Nun, Ihr 1. Eindruck trügt, Mister. Labor Pains (1983)
Still scams like crazy.Betrügt immer noch wie wild. Recipe for Heavy Bread (1983)
Won't be necessary. We rely too much on sight, Don't you think,Man verlässt sich sowieso zu sehr auf die Augen, wo doch meist derAnschein trügtThe Osterman Weekend (1983)
He doesn't like daddy, keeps cursing him. And you don't love daddy, either.Er liebt Papa nicht und rügt ihn, auch du liebst Papa nicht. Vassa (1983)
Not minor stuff.Der erste Schein trügtThe Lift (1983)
If she betrays us, your judgment must be questioned.Betrügt sie uns, wird Ihr Urteil in Frage gestellt. Part One (1984)
She's not sleeping around on you.Sie betrügt dich nicht. Part Two (1984)
Listen, nobody rips me off.Hören Sie, mich betrügt keiner. Say It with Bullets (1984)
The man I love will betray me one day - but with myself.Dass der Mann, den ich liebe, mich eines Tages betrügt, mit mir. Emmanuelle IV (1984)
Sweetheart, I promise you, he's cheating with you.Liebste, ich verspreche Ihnen, er betrügt mit Ihnen. Broadway Danny Rose (1984)
He cheats with one person at a time only.Er betrügt immer nur mit einer Person zur selben Zeit. Broadway Danny Rose (1984)
If I'm so important to him, why does he two-time me?Wenn ich so wichtig für ihn bin, warum betrügt er mich dann? Broadway Danny Rose (1984)
She said one thing to my face and she betrayed me.Sie sagt mir etwas von Angesicht zu Angesicht und dann betrügt sie mich. Broadway Danny Rose (1984)
Stéphane knows if he cheats on me it's over.Stéphane weiß: Wenn er mich betrügt, ist es aus. Happy Easter (1984)
He's only fooling aroundEr betrügt mich ständig. Wheels on Meals (1984)
- You think she's having an affair?- Glaubst du sie betrügt mich? Thief of Hearts (1984)
Don't let this stump fool you.Der Stumpf trügtThe Champion (1985)
My wife is unfaithful to me.Mein Frau betrügt mich. Into the Night (1985)
But if you lie to us, you die.Wenn ihr uns betrügt, seid ihr tot. The Jewel of the Nile (1985)
So often, I was tempted to steal it from him myself, but some things are best done by a woman, a woman who betrays the man she loves.So oft schon war ich versucht, sie ihm selbst zu stehlen. Aber gewisse Dinge werden am besten von einer Frau gemacht, einer Frau, die den Mann betrügt, den sie liebt. Kiss of the Spider Woman (1985)
Apart from being a lying cheat, he's just the man I would have picked.Abgesehen davon, daß er lügt und mich betrügt, ist er der Richtige. Silverado (1985)
Masters beats the government out of that much in a day.Masters betrügt die Regierung jeden Tag um so viel. To Live and Die in L.A. (1985)
He ordered that you should not leave your room.Er hat mich gerügt und mir befohlen, Sie auf ihr Zimmer zu bringen. Vampire Hunter D (1985)
He said he wanted to do something for his country and that his company was cheating on contracts.Er sagte, er wolle etwas für sein Land tun, und dass seine Firma bei Aufträgen betrügtOne Bear Dances, One Bear Doesn't (1986)
He cheats these people and I'm insulting his honor.Er betrügt die Leute und ich beschmutze seine Ehre. The Karate Kid Part II (1986)
A patsak never cheats on a patsak. It's not nice, my dear.Ein Pazak betrügt einen Pazaken nicht, das ist nicht gut, mein Lieber. Kin-dza-dza! (1986)
Only, now the louse is cheating on me.! With his new secretary!Und jetzt betrügt diese Laus mich mit seiner neuen Sekretärin. Steele Hanging in There: Part 1 (1987)
You hear the laughter of your deceiver?Hörst du das Lachen dessen, der dich betrügtUnder the Sun of Satan (1987)
He's cheating!Er betrügt! Ich sagte, ich bewege ein Ohr, nicht aber das andere, und das habe ich getan. A Story Short (1988)
- Is he cheating? - Well, I am.- Betrügt er? The Soldier and Death (1988)
This isn't what it looks like.Der Schein trügtAbove the Law (1988)
Cos she's sure he's runnin' around on her.Wissen Sie, weil sie sich sicher ist, dass er sie betrügtThe Accused (1988)
Someday he'll defraud somebody in one of his so-called business ventures.Eines Tages betrügt er jemanden mit seinen so genannten Geschäften. Another Woman (1988)
D oes joy deceive me?trügt mich die Freude nicht? Maria Stuarda (1988)
Yes, ladies and gentlemen, here he is... the amazing Adam Cole. (cheering, applause)Und sie trügt nicht, denn hier ist er, der uns alle verblüffende Adam Cole. Stick It in Your Ear (1989)
Finally. 20 years I pay my premiums, and my first claim you stiff me.20 Jahre bin ich versichert und jetzt betrügt man mich. The Secret Agenda of Mesmer's Bauble (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrügen | betrügend | betrügt | betrogto trepan | trepanning | trepans | trepanned [Add to Longdo]
betrügen | betrügend | betrogen | er/sie betrügt | ich/er/sie betrog | er/sie hat/hatte betrogento cheat; to swindle | cheating; swindling | cheated; swindled | he/she cheats; he/she swindles | I/he/she cheated; I/he/she swindled | he/she has/had cheated; he/she has/had swindled [Add to Longdo]
betrügen (um) [jur.] | betrügend | betrogen | betrügt | betrogto defraud (of) | defrauding | defrauded | defrauds | defrauded [Add to Longdo]
betrügen | betrügend | betrogen | betrügt | betrogto rook | rooking | rooked | rooks | rooked [Add to Longdo]
betrügen; beschwindeln; verleiten | betrügend; beschwindelnd; verleitend | betrogen; beschwindelt; verleitet | betrügt; bechwindelt; verleitet | betrog; beschwindelte; verleiteteto deceive | deceiving | deceived | deceives | deceived [Add to Longdo]
rügen | rügtto reprehend | reprehends [Add to Longdo]
rügen | rügend | rügt | rügteto reprove | reproving | reproves | reproved [Add to Longdo]
rügtereprimanded [Add to Longdo]
Der Schein trügt.Appearances are deceiving. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  rügt [ryːkt]
     reprehends; reproves
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top