Search result for

pompas

(67 entries)
(0.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pompas-, *pompas*, pompa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pompas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pompas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pompadour[N] แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because I speak of the pompatus of loveเพราะผมพูดถึงอานุำภาพแห่งความรัก The Love Guru (2008)
Not unless he has a pompadour.ไม่เห็น นอกจากว่าเขาจะใส่ชุดพอมพะโด Unpleasantville (2010)
- Where you goin'? You wear your hair in a pompadourคุณสวมใส่ผมของคุณในปอม ปาดัว Pinocchio (1940)
Not forgetting the one from the Press who thinks she's special and who takes interest in taunting me.Von dem Pressemädel, das sich für die Pompadour hält, rede ich erst gar nicht. Le bon plaisir (1984)
Not with us. Not in Little Caribe.Wenn Sonny nur nicht in Pompano wär. Borrasca (1988)
Uh, we have funny man like Joey in Pompadoras.Wir haben einen Witzbold wie Joey in Pompadoras. Greek Week (1990)
Do you remember our picnic on the top of Mount Pompadoras?Erinnerst du dich an unser Picknick auf dem Gipfel des Pompadoras? Greek Week (1990)
Didn't you and I walk around your table in Pompadoras?Sind wir nicht um deinen Tisch in Pompadoras gegangen? Greek Week (1990)
Get your Pompadorian paws off my boyfriend!Weg mit deinen pompadorischen Klauen von meinem Freund! Greek Week (1990)
According to Pompadoras tradition, they are married.Der Tradition von Pompadoras zufolge, sind sie verheiratet. Greek Week (1990)
Bizarre Pompadorian table ceremonies, on the next Geraldo.Bizarre pompadorische Tischzeremonien, bei der nächsten Ausgabe von Geraldo. Greek Week (1990)
I read οnce that Madame de Pοmpadοur and her friends used tο dress up as shepherdesses.Wissen Sie, ich habe einmal gelesen, dass Madam de Pompadour und ihre Freundinnen sich als Schafhirtinnen verkleidet haben. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Scented hangers? I do not want the closet smelling like Madame Foufou's Perfume Parlor.Der Schrank soll aber nicht riechen wie das Boudoir von Madame Pompadour. Bell Bottom Blues (1993)
My rather hairy Pompadour.Meine bärtige Pompadour. Lautrec (1998)
Oh, Pompadour has found baby! Huh?Oh, hat die Pompadour ihr Kindchen wieder? Lautrec (1998)
I live with my folks up in Pompano. Hey.Ich wohne bei meinen Eltern in Pompano. There's Something About Mary (1998)
And old beggar woman passed by. She was generally called Madame Pompadour.Am Friedhof kam eine alte Bettlerin vorbei Pompadúrka nannte man sie. Fimfárum Jana Wericha (2002)
People in the area were very much surprised when Cupera built a little house for Madame Pompadour and sent her to Podebrady Spa at his own expense.Die Leute wunderten sich nicht wenig, daß der Čupera für die Pompadúrka ein Häuschen baute, und daß er sie nach Podebrady schickte, zur Kur. Fimfárum Jana Wericha (2002)
It is not the regular custom but you deserve certain privileges for that Madame Pompadour.Es ist zwar nicht üblich, aber für die Pompadúrka verdient Ihr schon ein paar Vorteile... Fimfárum Jana Wericha (2002)
Not so fast, Mr Pompadour Motorcycle Guy.Nicht so schnell, Mr Pompadour-Motorradpilot. Carpe Demon (2005)
And I just snogged Madame de Pompadour.Und ich habe gerade mit Madame de Pompadour geknutscht! The Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour.Madame de Pompadour. The Girl in the Fireplace (2006)
Well!Naja, Madame de Pompadour. The Girl in the Fireplace (2006)
And for some reason, God knows what, only the brain of Madame de Pompadour will do.Und aus irgendeinem Grund, Gott weiß warum, passt nur das Gehirn von Madame de Pompadour. The Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour.Madame de Pompadour. The Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour.Madame de Pompadour. The Girl in the Fireplace (2006)
Like "Madame de Pompadour".So wie... "Madame de Pompadour". The Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour!Madame de Pompadour! The Girl in the Fireplace (2006)
Why did they think they could repair the ship with the head of Madame de Pompadour?Warum dachten die, sie könnten das Schiff mit Madame de Pompadours Kopf reparieren? The Girl in the Fireplace (2006)
Mme de Pompadour wishes to see you tomorrow at the Château de Choisy.Madame de Pompadour möchte Euch morgen sehen, in ihrem Schloss Choisy. L'homme au ventre de plomb (2008)
Madame de Pompadour herself considers him her enemy.Madame de Pompadour selbst betrachtet ihn als Feind. L'homme au ventre de plomb (2008)
Mme de Pompadour?Madame de Pompadour? L'homme au ventre de plomb (2008)
With La Pompadour in the game, the stakes are high.Da nun die Pompadour mitspielt, ist das Risiko groß. L'homme au ventre de plomb (2008)
They are in my reticule, and cannot be deployed unless the phial is crushed!Es befindet sich in meinem Pompadour und kann nur angewendet werden, wenn man das Fläschchen zerbricht. Return to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
I daresay there is a pocket hidden in your coat-tail.Sehen Sie in Ihren Pompadour. Return to Cranford: Part Two - October 1844 (2009)
Look in your reticule.Sehen Sie in Ihren Pompadour. Return to Cranford: Part Two - October 1844 (2009)
The King found this to his advantage, as did his mistress, Pompadour!Um die Interesse des Königs, und der Pompadour zu vertreten. Le sang des farines (2013)
Some seized this opportunity mount a conspiracy against the King and accuse him of speculating on grain... in order to pay off his mistress' debts.Einige ergriffen die Gelegenheit, um seine Majestät zu beschuldigen, mit Getreide zu spekulieren, um die horrende Schulden der Pompadour zu bezahlen! Le sang des farines (2013)
Marv's her brother, visiting from Pompano.Marv ist ihr Bruder, er ist zu Besuch aus Pompano. Goodnight Gracie (2013)
Sister Ship of the Madame de Pompadour.Schwesterschiff der Madame de Pompadour. Deep Breath (2014)
That horrid hurricane completely destroyed the Tabernathys' farm in Pompano, and it's been simply impossible to consume the squash from that region ever since.Dieser schreckliche Hurrikan zerstörte völlig die Farm der Tabernathys in Pompano, und es ist seitdem einfach unmöglich gewesen, den Kürbis aus dieser Gegend zu verbrauchen. Blood Bath (2014)
When I gave you this fan, you hid it in your reticule in case Lord Grantham should be angry.Und als ich Ihnen diesen Fächer gab, versteckten Sie ihn in Ihrem Pompadour, falls Lord Grantham verärgert sein sollte. Episode #5.3 (2014)
This place will look like Pompano Beach.Es wird aussehen wie Pompano Beach. Part 6 (2015)
Créteil Pompadour and Villeneuve-Triage will not stop at those stations, and from 23:10, inbound trains will start from Villeneuve-Saint-Georges.Creteil Pompadour und Villeneuve-Triage werden in der Gegenrichtung ab Villeneuve-Saint-Georges ab 23:10 Uhr nicht mehr angefahren. Les heures souterraines (2015)
- Something called a pompa di benzina? - Called it.Eine Sache namens pompa di benzina. The Figgis Agency (2016)
I haven't forgotten the time you ate my party pompano.Ich weiß noch, wie Sie meinen Pompano aufgegessen haben. Jezebel (1938)
We were hungry, and there was an elegant pompano.Wir hatten Hunger, und da gab es einen Pompano. Jezebel (1938)
And that pompadour.Und der Pompadour. The Emperor Waltz (1948)
A month later, Rommel reported to Field Marshal von Rundstedt... supreme commander in the West, at the latter's headquarters... in the Pompadour's Palace at Fontainebleau outside Paris.Einen Monat später meldete sich Rommel beim Oberbefehlshaber West, Feldmarschall von Rundstedt, in dessen Hauptquartier im Schloss Pompadour in Fontainebleau bei Paris. The Desert Fox: The Story of Rommel (1951)
- You're Madame de Pompadour.- Und du bist sicher die Pompadour. Fanfan la Tulipe (1952)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเปล้าหน้าเหลือง [n. exp.] (nok plao nā leūang) EN: Pompadour Green Pigeon   FR: Colombar pompadour [m]
สถานีสูบน้ำเสีย[n. exp.] (sathānī sūp nām sīa) FR: station de pompage d'eaux usées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POMPA    P AA1 M P AH0
POMPANO    P AA1 M P AH0 N OW2
POMPADUR    P AA1 M P AH0 D ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pompadourfrisur {f}pompadour [Add to Longdo]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ornith.]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
鯵(P);鰺[あじ(P);アジ, aji (P); aji] (n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus); jack mackerel; pompano; scad; (P) [Add to Longdo]
糸引鰺[いとひきあじ;イトヒキアジ, itohikiaji ; itohikiaji] (n) (uk) African pompano (Alectis ciliaris) [Add to Longdo]
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
庇髪;ひさし髪[ひさしがみ, hisashigami] (n) (obsc) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top