Search result for

oily

(43 entries)
(0.1579 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oily-, *oily*, oy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oily    [ADJ] เหมือนกับน้ำมัน, Syn. greasy
oily    [ADJ] ู่เป็นมัน, See also: เยิ้มไปด้วยน้ำมัน, Syn. greasy, fatty
oily    [ADJ] ัที่ประจบประแจงง, Syn. unctuous, oleaginous
oily    [SL] บุหรี่, Syn. oily rag
oily rag    [SL] บุหรี่, Syn. oily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oily(ออย'ลี) adj.,adv. เป็นมัน,ซึ่งมีน้ำมัน,เอาอกเอาใจ,ราบรื่น,กลมกล่อม., See also: oiliness n., Syn. polished
doily(ดอล'ลี) n. ผ้ารองผืนเล็กสำหรับรองจาน,ผ้าเช็ดปากเล็ก ๆ, Syn. doyley

English-Thai: Nontri Dictionary
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He has a huge pot belly, and his face is really oily... and his eyes look like a criminal's and they're really gross.เขามีพุงป่อง แล้วหน้าก็มันเยิ้ม... ตาก็เหมือนฆาตกร ดูเหมือนคนโรคจิตเอามากๆ Lovely Complex (2007)
So oily, it's served with a doily, have one?มันเยิ้มเชียว ต้องเสริฟกับผ้ากันเปื้อน ชิมสิ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Edgar Allan Poe, freeing live monkeys from the crates of a crumbling schooner on the oily slips of South Street.เอ็ดการ์ อลัน โพปล่อยลิงให้เป็นอิสระ จากลังในเรือเก่าคร่ำคร่า ที่ท่าเรือลื่นไปด้วยน้ำมันตรงเซาธ์สตรีท The Brave One (2007)
We're saying we're an oily fish, tasty and rich in healthy life-giving Omega fats.ปลาพิลชาร์ด น่ารักดี แล้วต้องพูดว่าไง ต้องพูดว่า เราเป็นปลา ชอบสะสมไขมัน Cassie (2007)
See, the human fingerprint leaves an oily residueลายนิ้วมือที่มีสารตกค้างของมนุษย์ Saw VI (2009)
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
With the oily coeds?กับนักศึกษาหญิงเปื้อนน้ำมันหน่อย? The Psychology of Letting Go (2010)
Aigoo, dad you like oily food too much.พ่อชอบกินแต่ของมันๆมากไปแล้วนะ Episode #1.9 (2010)
Keep your oily rags off my brother's motorcycle.เก็บเศษผ้านั้นไว้ให้ห่างจากรถมอไซค์ของพี่ฉัน Bloodletting (2011)
What you saw in that wheelbarrel was merely an oily bit of toast after a long, dry wintery season.- อะไรล่ะ ฉีกคนเป็นชิ้นๆ เป็นเรื่องป่าเถื่อน SubterrFaenean (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oilyMy clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวมัน    [N] rice cooked with coconut milk, See also: oily rice, Example: เสียดายไม่มีข้าวมันมากินกับส้มตำ จะได้เพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้าวที่หุงด้วยกะทิให้สุก
มันแผลบ    [ADJ] oily, See also: greasy, Syn. มัน, Example: เช็ดปากที่มันแผลบของเธอซะก่อนเถอะ แล้วค่อยเติมลิปสติก, Thai definition: เป็นมัน
เลี่ยน [ADJ] oily, See also: greasy, rich, Syn. มัน, มันๆ, Example: ร้านนี้มีแต่อาหารเลี่ยนๆ ทั้งนั้นเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter   FR: graisse [f] ; suif [m]
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice   FR: riz onctueux [m]
เลี่ยน[v.] (līen) EN: be oily ; be greasy   
เลี่ยน[adj.] (līen) EN: oily ; greasy ; rich   FR: gras ; graisseux
มัน[adj.] (man) EN: oily ; rich ; fat   FR: gras

CMU English Pronouncing Dictionary
OILY    OY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oily    (j) (oi1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ölig {adj} | öliger | am öligstenoily | more oily; oilier | most oily; oiliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
オイリー[, oiri-] (adj-na) oily; greasy [Add to Longdo]
ドイリー[, doiri-] (n) doily [Add to Longdo]
レースペーパー[, re-supe-pa-] (n) (abbr) lace paper doily [Add to Longdo]
脂ぎった[あぶらぎった, aburagitta] (adj-f) oily; greasy [Add to Longdo]
脂っこい;油っこい;脂濃い;油っ濃い;脂っ濃い[あぶらっこい, aburakkoi] (adj-i) (uk) greasy; fatty; oily [Add to Longdo]
琵琶鰉[びわひがい;ビワヒガイ, biwahigai ; biwahigai] (n) (uk) Biwa oily gudgeon (Sarcocheilichthys variegatus microoculus) [Add to Longdo]
油っぽい;脂っぽい[あぶらっぽい, aburappoi] (adj-i) (See 脂っこい・あぶらっこい) greasy; fatty; oily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油油[yóu yóu, ㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, ] oily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oily \Oil"y\, a. [Compar. {Oilier}; superl. {Oiliest}.]
   1. Consisting of oil; containing oil; having the nature or
    qualities of oil; unctuous; oleaginous; as, oily matter or
    substance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Covered with oil; greasy; hence, resembling oil; as, an
    oily appearance.
    [1913 Webster]
 
   3. Smoothly subservient; supple; compliant; plausible;
    insinuating. "This oily rascal." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His oily compliance in all alterations. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   {Oily grain} (Bot.), the sesame.
 
   {Oily palm}, the oil palm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oily
   adj 1: containing an unusual amount of grease or oil; "greasy
       hamburgers"; "oily fried potatoes"; "oleaginous seeds"
       [syn: {greasy}, {oily}, {sebaceous}, {oleaginous}]
   2: unpleasantly and excessively suave or ingratiating in manner
     or speech; "buttery praise"; "gave him a fulsome
     introduction"; "an oily sycophantic press agent"; "oleaginous
     hypocrisy"; "smarmy self-importance"; "the unctuous Uriah
     Heep"; "soapy compliments" [syn: {buttery}, {fulsome},
     {oily}, {oleaginous}, {smarmy}, {soapy}, {unctuous}]
   3: coated or covered with oil; "oily puddles in the streets"
   4: smeared or soiled with grease or oil; "greasy coveralls";
     "get rid of rubbish and oily rags" [syn: {greasy}, {oily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top