Search result for

offenen

(59 entries)
(0.2686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offenen-, *offenen*
Possible hiragana form: おっふぇねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา offenen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *offenen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My apologies to all concerned.Ich bitte alle Betroffenen um Entschuldigung. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Anyone here who'd listen?Gibt es hier keinen mit einem offenen Ohr? Two Champions of Death (1980)
If you would just give me a year... leave us alone, and let us eat the food that we grow... and sell the rest on the open market, I'll show you a profit.Wenn Sie mir nur ein Jahr geben... uns in Ruhe lassen, das, was wir erzeugen, essen lassen... und den Rest auf dem offenen Markt verkaufen lassen, machen wir Gewinn. Brubaker (1980)
There's some question about your lease, Mr. Russell.Da sind einige offenen Fragen zu lhrem Mietvertrag, Herr Russell. The Changeling (1980)
To earn money he came to the VUE Commission with a proposal to establish a library contributed to solely by those afflicted by the VUE.Um Geld zu verdienen, schlug er der GUE-Kommission vor, eine Bibliothek einzurichten, allein mit Beiträgen der vom GUE BetroffenenThe Falls (1980)
You're going to be here for four years with your eyes open, homework done, pencils sharpened and all food, cigarettes and radios outside.Sie werden die nächsten 4 Jahre hier sein, mit offenen Augen, erledigten Hausaufgaben, gespitzten Stiften und ohne Essen, Zigaretten und Radios. verstanden? Fame (1980)
Open-heart surgery, heart transplants.OP am offenen Herzen, Herztransplantationen. Stardust Memories (1980)
I took the liberty of briefing one or two of those concerned.Ich habe schon ein, zwei der Betroffenen informiert. ffolkes (1980)
When love did come to claim Erin again, she welcomed it with her usual spirit. It was the rest of the family that was left breathless.Als die Liebe Erin erneut berührte, empfing sie sie mit offenen Armen, während es dem Rest der Familie den Atem verschlag. The Lumberjack (1981)
Here's your list of standard safety precautions.Hier auf dieser Liste finden Sie alle getroffenen Sicherheitsmaßnahmen. The Death List (1981)
It's Open Day at the Department!Heute ist im Ministerium für Verwaltungs- angelegenheiten Tag der offenen Tür. The Quality of Life (1981)
For a drunken paralytic he's putting up a damn good fight.Für einen besoffenen Paralytiker ist der im Kampf knallhart. Das Boot (1981)
You couldn't play it straight, could you? Just this ONCE.Sie konnten nicht einmal mit offenen Karten spielen. Steele Trap (1982)
And so, gentlemen, my minister is set on creating a quota of 25% women, leading to an eventual 50%.Und deshalb, Gentlemen, ist mein Minister entschlossen, eine Frauenquote von 25 Prozent in der offenen Struktur einzuführen, die letztlich auf 50 Prozent steigen soll. Equal Opportunities (1982)
One of the areas to suffer most Is the Prime Minister's own constituency.Weil im am meisten betroffenen Gebiet der Premierminister seinen Wahlkreis hat. The Bed of Nails (1982)
Up close. Let's see your uppercut.Mit so einer offenen Deckung zerreißt der Dich in der Luft. Bomber (1982)
Together, there were scenes of hysterical jealousy played close to open windows.Es gab Szenen hysterischer Eifersucht hinter offenen Fenstern. Evil Under the Sun (1982)
Quiet down, you drunken idiots! Stop it!Haltet das Maul, ihr besoffenen Idioten! Fitzcarraldo (1982)
About three years ago, this city really took me inside, you know?Vor etwa drei Jahren hat diese Stadt... mich mit offenen Armen aufgenommen. Rocky III (1982)
But I'm planning to sleep with my eyes wide open.Aber ich werde mit offenen Augen schlafen. Scene Steelers (1983)
Oh, maybe if we cop a plea, we'll get minimum security.Bei Geständnis gibt's vielleicht offenen Vollzug. Steele Framed (1983)
I'm sure they will welcome us with open arms.Die empfangen uns sicher mit offenen Armen. Steele in Circulation (1983)
It's like dreaming with your eyes open.Als würde man mit offenen Augen träumen. Steeling the Show (1983)
- How does he feel about windows?- Was hält er von offenen Fenstern? There Goes the Neighborhood (1983)
So my transparent efforts are more honest and admirable.Meine offenen Versuche sind also weit ehrenhafter. The Big Chill (1983)
Ran wildly to the open window, Comrade Chief Investigator.Er ist wie wild zum offenen Fenster gerannt... Gorky Park (1983)
The complex is built in our manmade lagoon, which connects to the ocean by a deep channel.Als das ist in der künstlichen Lagune untergebracht, die über einen Wassergraben mit der offenen See verbunden ist. Jaws 3-D (1983)
Yea, admit this good and decent woman into thine arms and the flock in thine heavenly area up there.Nimm diese Frau mit offenen Armen in Deine Herde auf. Vacation (1983)
- It had ricocheted off a tree, hit the fence and bounced into the back of an open truck, which took it all the way to Genoa.Er traf zuerst einen Baum. Von da prallte er weg, auf einen offenen Lastwagen. Und der fuhr mit ihm bis nach Genua. The Scarlet and the Black (1983)
Photographs of the victims, as you asked.Das sind Fotos der Betroffenen, wie Sie gebeten hatten. Vassa (1983)
Double-duty stronghold... fenced in, set out in a wide open area.Ja. Bifunktionale Festung, eingezäunt, in einem weiten, offenen Gelände. Deadly Maneuvers (1984)
After tomorrow's treaty ceremony... this government will administer the city of Los Angeles... as an open city... where neither Visitor nor human forces may bear arms... but where both may coexist in peace.Nach der morgigen Vertragszeremonie wird diese Regierung die Stadt Los Angeles zu einer offenen Stadt erklären, in der weder Besucher noch menschliche Truppen Waffen tragen dürfen, in der aber beide friedlich miteinander leben können. Danke. Dreadnought (1984)
We found foster homes for them in the Open City.Wir fanden Pflegefamilien für sie in der Offenen Stadt. Reflections in Terror (1984)
You think you'd be living here lizard-free, if it wasn't for the Open City deal?Denkst du, ohne den Deal der Offenen Stadt würdest du hier echsenfrei leben? The Deception (1984)
The worst of them all. Even worse than that drunken scum Philby and Burgess, and that wretched MacLean.Du bist der Schlimmste von allen, schlimmer sogar als diese versoffenen Lumpen Philby und Burgess und dieser erbärmliche MacLean. The Jigsaw Man (1983)
-Ends. -Loose ends, yes.-Offenen Fragen, ja. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Making drinks and telling football stories to drunks.Jeden Abend erzählst du den Besoffenen deine alten Football-Geschichten. Against All Odds (1984)
Don Don, do you have any outstanding markers?Don Don, gibt es noch irgendwelche offenen Forderungen? Cannonball Run II (1984)
Should you be in the open desert, remember to breathe in through your mouth and out through this nose tube.In der offenen Wüste... atmet man durch den Mund ein... und durch die Nase in diesen Schlauch aus. Dune (1984)
When I'm really tired, I sleep with my eyes open.Ich schlafe mit offenen Augen, wenn ich sehr müde bin. Happy Easter (1984)
Bugsy said we could take the dollar or we could roll the drunk.Bugsy sagt, wir kriegen $ 1 oder einen Besoffenen zum Rupfen. Once Upon a Time in America (1984)
Even if the killer saw her earlier, who's to say he gave her the money?Die Scheine kann sie auch von irgendeinem Besoffenen haben. Tightrope (1984)
And I'll tell you, I will not have George blaming himself when that happens.Egal, was sie tut, du empfängst sie mit offenen Armen, egal, was wir sagen. Episode #1.6 (1985)
How's the open house going?Wie läuft der Tag der offenen Tür? Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
You don't happen to have any unpaid parking tickets, do you?Sie haben doch keine offenen Strafzettel, oder? Steele Trying (1985)
Nobody's supposed to have weapons in the Open City, remember?Sie wollen keine Aufmerksamkeit. In der Offenen Stadt soll doch keiner Waffen haben. The Betrayal (1985)
Then our agent has arrived in the Open City?Unser Agent ist also jetzt in der Offenen Stadt? The Hero (1985)
Here at home in the US, in Los Angeles, shocking news... as Nathan Bates, the power broker behind the Open City, has died.Hier zu Hause in den USA, in Los Angeles, gibt es schockierende Neuigkeiten. Nathan Bates, der einflussreichste Mann der Offenen Stadt, ist verstorben. The Rescue (1985)
What if we'd found ourselves - by an open grave, breathless.Was wäre gewesen, wenn wir uns plötzlich in einem offenen Grab wieder- gefunden hätten, völlig atemlos. Calamari Union (1985)
Gifts from the distant country, Egypt for almighty Caesar!Die aus dem fernen Ägypten eingetroffenen Geschenke für Cäsar. Asterix and Caesar (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besoffene {m,f}; Besoffener | Besoffenen {pl}; Besoffenelush | lushes [Add to Longdo]
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing [Add to Longdo]
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Meer {n} | Meere {pl} | am offenen Meer lebendsea | seas | pelagic [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
mit offenen Augen ins Verderben rennento rush headlong into disaster with one's eyes wide open [Add to Longdo]
jdn. mit offenen Armen empfangento welcome someone with open arms [Add to Longdo]
(mit offenen Augen) träumen | mit offenen Augen träumend | geträumt | träumt | träumteto daydream | daydreaming | daydreamed | daydreams | daydreamed [Add to Longdo]
unverhohlen; offen {adj}; mit offenen Kartenovert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top