Search result for

limes

(43 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limes-, *limes*, lime
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limestone[N] หินปูน, Syn. motar, cement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน

English-Thai: Nontri Dictionary
limestone(n) หินปูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limesink; limestone sink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limesมะนาว [TU Subject Heading]
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limestoneหินปูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Limestone pie and hot melted silver.พายหินปูน และน้ำแร่เงินร้อนๆ Return to Oz (1985)
Limestone.หินปูน The Shawshank Redemption (1994)
I took the liberty of ordering for you, Bombay Sapphire, three limes, I hired you to watch my husband, You're not supposed to be watching me, lt's very hard not to, Mrs, Clark - with all due respect,ผมถือโอกาสสั่งให้คุณ บอมเบย์ แซฟไฟร์ มะนาม 3 ซีก ฉันจ้างให้คุณดูสามีฉัน คุณไม่ควรจะมาดูฉันเลยนะ ยากมากครับที่จะไม่ดู คุณคลาค ด้วยความเคารพครับ Shall We Dance (2004)
Yeah. I saw this church in Dusseldorf... made of limestone, big as a train station.ใช่ ผมเห็นโบสถ์นี้ในดูเซ็นดอล์ฟ Walk the Line (2005)
What your saying is that next to olives, onions, lemons and limes...ที่คุณว่าคือถัดจาก มะกอก หอม มะนาวและมะนาวน้ำ Crank (2006)
Two limes and a couple of beers, don't forget that.มะนาวสองลูกกับเบียร์สองขวด อย่าลืมสิ Sona (2007)
High-concentration granular limestone.หินปูนโครงสร้างทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูง Air: Part 3 (2009)
Still looking for limestone.ยังคงออกหาหินปูนอยู่ Air: Part 3 (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
To cut lemons and limesที่กำลังผ่ามะนาว Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
In just a few seconds they turn into limestone and are completely petrified.ภายในไม่กี่วินาทีร่างกายของมันจะแปรสภาพเป็นหินปูน และสุดท้ายก็จะแข็งเป็นหิน Trollhunter (2010)
Rocks. Two limes?น้ำแข็ง มะนาวสอง Crazy, Stupid, Love. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limesLemons and limes are acidic fruits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกัลปพฤกษ์[N] a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMES    L AY1 M Z
LIMESTONE    L AY1 M S T OW2 N
LIMESTONES    L AY1 M S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limes    (v) (l ai1 m z)
limestone    (n) (l ai1 m s t ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit [Add to Longdo]
Limes {m} [hist.]limes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
鍾乳洞(P);鐘乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] (n) limestone cave (cavern, grotto); (P) [Add to Longdo]
石灰岩[せっかいがん, sekkaigan] (n) limestone [Add to Longdo]
石灰石[せっかいせき, sekkaiseki] (n) limestone [Add to Longdo]
石灰洞[せっかいどう, sekkaidou] (n) limestone cave [Add to Longdo]
石粉[いしこ, ishiko] (n) stone or feldspar or limestone dust or powder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰岩[huī yán, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone; CL:塊|块[kuai4] [Add to Longdo]
石灰岩[shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone [Add to Longdo]
石灰石[shí huī shí, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄕˊ, ] limestone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  limes
     boundary; frontier; limit
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top