Search result for

konservative

(58 entries)
(0.0491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konservative-, *konservative*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา konservative มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *konservative*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, the guilt-ridden voyeur is usually a political conservative.Also, der schuldgeplagte Voyeur ist politisch meist ein Konservativer. Bad Timing (1980)
We live in a conservative state.Wir leben in einem konservativen Staat. Seems Like Old Times (1980)
What's an Apple? A conservative Indian.- Ein konservativer Indianer. Wolfen (1981)
And so, as feminists line up behind the bill for the decriminalization of prostitution already in the legislature, while traditionalists and fundamentalists lobby for its defeat, the fate of the Chicken Ranch rests with the Governor, who today, again, was unavailable for comment.Feministinnen treten für die Entkriminalisierung der Prostitution ein, die Konservativen sind dagegen. Das Los der Hühnerfarm liegt in der Hand des Gouverneurs, der sich nicht äußert. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
She convinces the conservative staff at the hospital to allow her to pursue a study of the new admission.Sie bringt ihre konservativen Kollegen dazu, eine Studie durchführen zu dürfen. Zelig (1983)
Uh, that's what I came to tell you. I've decided to go with a more conservative agency.Ich habe mich für eine konservativere Detektei entschieden. Steele in the Chips (1985)
After all, they have the day-to-day task of caring for the wounded.Ich würde mich für Sie scheiden lassen, wenn Indiana nicht so ein konservativer Staat wäre. July 1861 - Summer 1862 (1986)
Oh, no. Conservative clothes never go out of style.Konservative Kleidung ist nie unmodern. Psycho III (1986)
As a conservative I'm terrified when he buys land for the peasants.Als konservativer Politiker lehne ich den Kauf von Land für das Volk ab. The Sicilian (1987)
We know that the liberals are our friends and the conservatives are our enemies. But to tell you the truth, sir, I can't tell them apart.Wir wissen, dass die Liberalen unsere Freunde und die Konservativen unsere Feinde sind, aber ehrlich gesagt, Sir, ich kann sie nicht unterscheiden. Walker (1987)
Determined to end the civil war and reconcile the divided nation, we marched upon Granada, a bastion of conservative power.Fest entschlossen, den Bürgerkrieg zu beenden und die Nation zu vereinen, marschierten wir nach Granada, Hochburg der Konservativen. Walker (1987)
I mean, this is a conservative afternoon drive-time show... and we try to keep things on an even-keelish level.Was ich sagen will, ist: Das hier ist eine konservative Nachmittagssendung. Wir versuchen, alles im gemäßigten Rahmen zu halten. The Couch Trip (1988)
At the time, I was hoping for an appointment to the staff of a rather conservative medical college.Ich hoffte damals auf eine Stelle an einer konservativen medizinischen Hochschule. Without a Clue (1988)
We have grown accustomed to you being a conservative eater.Wir wissen, dass Sie einen eher konservativen Geschmack haben. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Well, yeah. Something conservative.Etwas Konservatives... Pretty Woman (1990)
I haven't had this much fun in years.Viele rechtsgerichtete, konservative Gruppen... verwendeten Barts Text als Beweis dafür, dass die Serie... antireligiös und antiamerikanisch sei. Bart Gets an F (1990)
[BELL RINGS]Wir glauben, dass Flanders jahrelang... für eine Karikatur gehalten wurde. Er ist der Liebling unserer konservativen christlichen Zuschauer. Bart the Daredevil (1990)
No, but, you know, we're in a conservative town.Wir sind hier in einer konservativen Stadt. Madonna: Truth or Dare (1991)
I`m very conservative myself, so I would naturally go, you know, with a more conservative look.Ich bin selbst sehr konservativ, also tendiere ich natürlich eher zu einem konservativen Look. Only the Lonely (1991)
It is imperative that we act now to support the Gorkon initiative, lest more conservative elements persuade his empire that it's better to attempt a military solution and die fighting.Wir müssen die Initiative von Gorkon unterstützen. Sonst setzen sich Konservative durch... die eine militärische Lösung bevorzugen. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
Here comes the conservative judge!Der konservative Richter! New Kid on the Block (1992)
... fiercely conservative town.... erzkonservative Stadt. Fire in the Sky (1993)
The Conservative Party has been in power as long as I can remember.Die Konservative Partei ist, solange ich denken kann, an der Macht. The House of the Spirits (1993)
The Conservatives want to make you a proposition.Die Konservativen lassen anfragen, ob Sie zur Verfügung stünden. The House of the Spirits (1993)
I've decided to run as a Conservative candidate for the Senate.Ich habe mich dazu entschlossen, als Konservativer für den Senat zu kandidieren. The House of the Spirits (1993)
Have the Conservatives lost?Glauben Sie, dass die Konservative Partei die Wahl verloren hat? - Keinesfalls. The House of the Spirits (1993)
After being in power for generations, the Conservatives have lost, rejected by voters.Nach mehr als 20-jähriger Regierungszeit muss die Konservative Partei landesweit... eine empfindliche Niederlage hinnehmen. The House of the Spirits (1993)
Rumor says the Conservative Party stands behind the coup. And will take control after the military brings order.Gerüchteweise verlautet, dass die konservative Partei mit dem Putsch sympathisiert, bzw. dahintersteht und die Macht übernehmen wird, sobald das Militär die Ordnung im Land wiederhergestellt hat. The House of the Spirits (1993)
- Conservative Club? - Yeah.Der club der Konservativen? Raining Stones (1993)
- And Conservative Clubs!- clubs der Konservativen. Raining Stones (1993)
Conservative and religious family organizations... are starting to smell blood in the water... as the polling numbers of the president are dropping.Konservative und religiöse Familienorganisationen... sehen ihre große Gelegenheit, da die Umfragezahlen des Präsidenten sinken. The American President (1995)
No reaction from the White House.KONSERVATIVE KOALITION AMERIKAS Keine Reaktion von Seiten des Weißen Haus. The American President (1995)
The government, their conservative Catholic backgrounds.Gegen die Regierung, ihre konservativen, katholischen Wurzeln. Before Sunrise (1995)
Fuck with this bunch, they'll blow you away.Konservative können übel sein. Nick of Time (1995)
They were, you know, conservative bible folk but they had a powerful sense of right and wrong.Sie waren konservative Bibelleute, aber sie hatten ein starkes Empfinden für Recht und Unrecht. Nixon (1995)
Oh, Jeff, big-boy pants and lace-up shoes.Jeff, endlich eine schicke konservative Hose und ein Paar Schnürschuhe. As the World Turns to Crap (1995)
I'm beginning to understand why a man becomes a conservative.Ich verstehe langsam, wie Leute Konservative werden. Sanguinarium (1996)
When even conservative scientists are calling for the exploration of Mars and Jupiter?Wenn selbst konservative Wissenschaftler fordern, Mars und Jupiter zu erforschen? Terma (1996)
Richard Rank, head of the Conservative Coalition.Richard Rank ist Chef der Konservativen Koalition. Contact (1997)
Say what you like about alternative medicine but if we peel away our professional conservatism it makes an effective weapon.Man kann ja einiges gegen die alternativen Methoden sagen, aber wenn es einem gelingt, seine konservativen Vorurteile abzulegen, dann können sie eine sehr wirksame Waffe sein. Birds of Passage (1997)
And you're worried this outfit makes you seem more conservative?Und du hast Angst, konservativer auszusehen, als du bist? The Dirty Joke (1997)
Nothing turns a man on more than conservative.Nichts törnt einen Mann mehr an als was Konservatives. The Flirting Game (1997)
Cardinal Abgott is more conservative than Jesse Helms and Bill Buckley all rolled into one.Kardinal Abgott ist konservativer als Jesse Helms und Bill Buckley zusammen. Capital P (1997)
Her uncle left town and she had to crash with a really straight suburban family.Ihr Onkel verreiste, sie muss bei einer erz-konservativen Familie wohnen. Desperately Seeking Willow (1998)
Because she had to stay with that boring, suburban straight family?Weil sie bei der langweiligen, erz-konservativen Familie wohnen muss? Desperately Seeking Willow (1998)
Embittered by the attacks of the conservative press: : :Erbittert über die Angriffe der konservativen Presse, Luchino Visconti (1999)
I'm the flip side of the corporate conservative clone.Ich bin die Kehrseite des biederen, konservativen Klons. Which Prue Is It, Anyway? (1999)
I would consider anything, except animals and Tories.Ich finde alles interessant, bis auf Tiere und KonservativeSize Matters (2000)
Patrick is a Tory.Was? Patrick ist ein Konservativer. Size Matters (2000)
We're back with Mary Lou Corkle, conservative activist... ... who'shereto talkabouther new book, The Nest Crisis.Bei uns ist Mary Lou Corkle, eine konservative Aktivistin... mit der ich mich über ihr Buch Die Nestkrise unterhalte. Someone Like You... (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konservative {m,f}; Konservativer | Konservativen {pl}conservative | conservatives [Add to Longdo]
Konservative {m,f}; Konservativer; Erzkonservative {m,f}; Erzkonservativerestablishment person [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
konservativ {adj} | konservativer | am konservativstenconservative | more conservative | most conservative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  konservative [kɔnzɛrvatiːvə]
     conservatively
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Konservative [] (n) , s.(m;f )
     conservative
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top