Search result for

irrer

(63 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrer-, *irrer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irrer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irrer*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetic Stirrersเครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I stir the pot, jeff. I'm a pot stirrer.ฉันกวนน้ำในหม้อให้ขุ่น เจฟ ฉันมันเป็นคนแบบนั้น Social Psychology (2009)
She's a pot stirrer.ไม่เป็นไรน่า เพื่อน Social Psychology (2009)
Let's get a couple of these empty vials, grab this stirrer, and fire up the burner.ต้องใช้ขวดเปล่า ใช้ที่กวนและจุดไฟต้มมัน The Hour of Death (2012)
WHEN WE GET THERE, DON'T OPEN YOUR MOUTH.Es muss ein Irrer sein, und Verrückte brauchen keinen Grund, um zu töten. How to Make a Monster (1958)
I could finish in half the time if I went like a bull but they'd only slash me wages, so they can get stuffed.Ich könnte es in der halben Zeit schaffen, wenn ich wie ein Irrer ranklotze, aber dann würden sie nur den Lohn drücken. Aber nicht bei mir! Saturday Night and Sunday Morning (1960)
YOU'RE A LITTLE KOOK, HENRY.Du bist ein kleiner Irrer, Henry. The Big Tall Wish (1960)
- Because a lunatic can't be held... responsible for his actions And I have... other plans for the daffodil-killer.- Weil laut englischem Gesetz ein Irrer... für seine Taten nicht verantwortlich gemacht werden kann. Und ich habe... andere Pläne mit dem Narzissen-Mörder. - Was hast du überhaupt damit zu tun? The Devil's Daffodil (1961)
A month ago they were saying I was crazy. insane.Vor einem Monat wurde geschrieben, dass ich verrückt sei. Ein IrrerHow the West Was Won (1962)
A hero or crazy, I'n the sane man.Held oder Irrer, ich bin derselbe. How the West Was Won (1962)
He's behaving like a maniac.Er benimmt sich wie einer IrrerThe Notorious Landlady (1962)
There's a maniac lives there, and he's dangerous.Ein Irrer lebt hier, und er ist gefährlich. To Kill a Mockingbird (1962)
When one kook sues another kook and the judge can't decide which is kookier, they go back to the case in another court in 1890.Verklagt ein Irrer 'nen anderen und der Richter weiß nicht, wer irrer ist, geht man zurück zu dem Fall in 'nem anderen Gericht im Jahr 1890. Two for the Seesaw (1962)
I walk the TuscoIana Way like a madman, the Appian Way like a dog without a master.Ich gehe auf der Via Tuscolana wie ein Irrer, auf der Via Appia wie ein Hund ohne seinen Herrn. Ro.Go.Pa.G. (1963)
He was one way-out boy.Er war ein irrer Typ. Hud (1963)
- A fanatic.Das war ein IrrerGoliath and the Sins of Babylon (1963)
"nuts", "bugs", "screwy", "goofy", "loony"."irre", "blöd", "bekloppt", "verrückt", "Irrer". Shock Corridor (1963)
If we can't convince them it's an accident which we're trying to correct by any means, we're going to have something on our hands that nobody bargained for and only a lunatic wants.Können wir sie nicht von einem Unfall überzeugen, den wir verhindern wollen, dann steht uns etwas bevor, womit niemand gerechnet hat und was nur ein Irrer wollen kann. Fail-Safe (1964)
He flailed around like a madman and then keeled over.Er hat wie ein Irrer um sich geschlagen und ist dann umgekippt. Onibaba (1964)
You cannot continue comporting yourself like an escaped lunatic!Du darfst dich nicht länger wie ein entflohener Irrer aufführen! How to Murder Your Wife (1965)
Damn fool .Du verdammter IrrerColor Me Blood Red (1965)
A DEGENERATE?EIN IRRERFrankenstein Conquers the World (1965)
Oh, I think God's a maniac.Oh, ich glaube, Gott ist ein IrrerKing Rat (1965)
A vicious, sadistic maniac!Ein bösartiger, sadistischer IrrerKing Rat (1965)
He's an homicidal nut.Das ist ein mordender IrrerThe Nanny (1965)
There is a maniac loose.Hier läuft ein Irrer herum. Kommen Sie mit mir. What's New Pussycat (1965)
[all laughing] [explosion] [pigeons cooing] Call me an old ghoul, will you?Ich bin ein alter Irrer, was? Herman Munster, Shutterbug (1965)
What a poor idiot you must have been.Ein armer Irrer müssen Sie gewesen sein. Fahrenheit 451 (1966)
Lady, you won't believe it, but some nut's throwin' his money away!Sie werden es nicht glauben, aber ein Irrer wirft sein Geld weg! Frankie and Johnny (1966)
Mind the car!Vorsicht, ein IrrerThe Restaurant (1966)
I want to get out, away from this maniac!Das ist ein Irrer, er will mir was tun! The Big Gundown (1966)
When we went to rescue him, he fought us like a maniac.Als wir ihn retten wollten, wehrte er sich wie ein IrrerA Russian Is Coming (1967)
It's me. Did you hear what I said?Da ist ein alter Irrer auf unserem Sims! Barefoot in the Park (1967)
No, I want to be a nut, just like everybody else in this building!Ich will ein Irrer sein! Genau wie alle anderen in diesem Gebäude! Barefoot in the Park (1967)
Aah! No, I don't want you to be a nut.Nein, Paul, ich will nicht, dass du ein Irrer bist. Barefoot in the Park (1967)
You're a nutcase. You're a bleedin' nutcase.Sie sind ein verflixter IrrerBedazzled (1967)
All mixed up, that Mouratet. A fuzzy thinker.Ein wirrer Geist, dieser Mouratet. The Thief of Paris (1967)
You crazy lunatic, what are you shooting at us for?Irrer. Wieso schießt du auf uns? The Producers (1967)
You have to be either an obsessive crackpot who's escaped from his keeper or Samuel T. Cogley, attorney at law.Entweder sind Sie ein Irrer, der seinem Pfleger entwischt ist, oder Samuel T. Cogley, Rechtsanwalt. Court Martial (1967)
He's a dangerous madman, he has destroyed the crosses.Er ist ein gefährlicher Irrer. Er hat die Kreuze vernichtet. The Rape of the Vampire (1968)
He's a freak!Das ist ein IrrerMadigan (1968)
You're a hopeless mental case.Du bist ein hoffnungsloser IrrerThe Odd Couple (1968)
An hour before the worshipped sun peered forth the golden window of the east, a troubled mind drove me to walk abroad, where underneath the grove of sycamore did I see your son.Schon eine Stunde eh' im Ost die heil'ge Sonn' aus goldnem Fenster schaute, trieb mich ein irrer Sinn ins Feld hinaus. Dort, in dem Schatten des Kastanienhains, sah ich Euren Sohn. Romeo and Juliet (1968)
Thanks to Mr. Waldo Zane - you have just selected the president.Dank der hervorragenden Leistung von Mr. Waldo Zirrer, den Sie zu Ihrem Präsidenten wählten. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
Zane - add the name of the memory.- ZirrerWhere Were You When the Lights Went Out? (1968)
Now returns Mr. Zane these with the cash vault.Und jetzt wird Mr. Zirrer das Geld zurück in die Stahlkammer bringen. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
- Good evening, Mr. Zane. - Good eveningSchönen Abend, Mr. ZirrerWhere Were You When the Lights Went Out? (1968)
Untrained eyes might think that the end reached Farquhar, Atchinson, Zane.Der naive Zuschauer nahm an, dass die Seifenblase Waldo Zirrers alias Farguire alias Atchison endgültig geplatzt war. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
- His name is Waldo something ..Aber doch nicht Waldo ZirrerWhere Were You When the Lights Went Out? (1968)
Your new President and I, s Chairman- - Will continue to work to have the salary-huh - Until we again can produce profits.Waldo Zirrer, Ihr neuer Präsident, und ich werden so lange für das halbe Gehalt arbeiten, bis wir wieder in der Lage sind, eine Dividende auszuschütten, die Ihren Glauben an uns und Ihr Vertrauen in uns rechtfertigt. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
It will produce s confidence and trust. Mr. Zane ...Mr. ZirrerWhere Were You When the Lights Went Out? (1968)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่อง[v.] (sǿng) EN: look in a mirror ; look through ; reflect   FR: se mirrer ; réfléchir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freak {m}; irrer Typ; Begeisterte {m,f}; Begeisterterfreak [Add to Longdo]
Irre {m,f}; Irrer | Irren {pl}madman; madwoman; lunatic; moron; psychotic; nutcase | psychotics [Add to Longdo]
Magnetrührer {m}magnetic stirrer [Add to Longdo]
Wirrwarr {n}; wirrer Haufen; Durcheinander {n}huddle [Add to Longdo]
irreredend {adv}deliriously [Add to Longdo]
verworren; verwirrt; konfus; wirr {adj} | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused [Add to Longdo]
wahnsinnig; irreredend {adj}delirious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top