ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firebrand

F AY1 ER0 B R AE2 N D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firebrand-, *firebrand*, firebran
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firebrand[N] ผู้ปลุกระดม, See also: นักปลุกระดม, ผู้ก่อให้เกิดการจลาจล, Syn. rabble-rouser, instigator
firebrand[N] วัตถุที่กำลังติดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Division will create an electronic paper trail that will paint your junior analyst as a political zealot, an anti-Quintana firebrand determined to prevent a radical shift to the left in Latin America.ดิวิชั่นจะสร้างร่องรอย ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิก ซึ่งจะป้ายสีนักวิเคราะห์หน้าใหม่ของคุณ ให้เป็นพวกคลั่งการเมือง นักปลุกระดมการต่อต้านควินทาน่า Dark Matter (2010)
Quite the firebrand, by all accounts.กำลังรุ่งนะ จากที่ดูๆ อยู่ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREBRAND    F AY1 ER0 B R AE2 N D
FIREBRANDS    F AY1 ER0 B R AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firebrand    (n) fˈaɪəbrænd (f ai1 @ b r a n d)
firebrands    (n) fˈaɪəbrændz (f ai1 @ b r a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
炬火[きょか, kyoka] (n) pine torch; torchlight; firebrand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firebrand \Fire"brand`\, n.
   1. A piece of burning wood. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. One who inflames factions, or causes contention and
    mischief; an incendiary. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firebrand
   n 1: a piece of wood that has been burned or is burning [syn:
      {brand}, {firebrand}]
   2: someone who deliberately foments trouble; "she was the
     instigator of their quarrel" [syn: {instigator}, {provoker},
     {inciter}, {instigant}, {firebrand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top