ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hua

HH UW1 AH0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hua-, *hua*
Possible hiragana form: ふあ
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
华为[Huá wèi, ㄏㄨㄚˊ ㄨㄟˋ] (n ) บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี บริษัทสัญชาติจีนผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม สำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเซินเจิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marihuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา
pai-hua(ไพ'ฮัว) n. ภาษาจีนธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are Huang Yao Shi?ท่านคืออึ้งเอี๊ยะซือ? Return of the Condor Heroes (1983)
Huang Tai Tai, this is my daughter.ฮวงไท่ไท่ นี่คือลูกสาวของฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
Come to Mama. Don't keep Huang Tai Tai waiting.มาหาแม่สิ อย่าให้ฮวงไท่ไท่ต้องรอ The Joy Luck Club (1993)
Have Huang Tai Tai take a closer look at you.ให้ฮวงไท่ไท่ได้ดูลูกชัดๆหน่อย The Joy Luck Club (1993)
For the next 10 years, my mother treated me as if I already belonged to Huang Tai Tai.ในอีกสิบปีต่อมา แม่ก็ปฏิบัติกับฉันราวกับว่า ฉันเป็นของของฮวงไท่ไท่แล้ว The Joy Luck Club (1993)
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ The Joy Luck Club (1993)
Remember... when you see Huang Tai Tai,จำเอาไว้นะ พอลูกไปพบฮวงไท่ไท่แล้ว The Joy Luck Club (1993)
Every night, I made Huang Tai Tai's special soup, good for mother-in-laws.ทุกๆคืน ฉันจะทำซุปพิเศษให้ฮวงไท่ไท่ ดีสำหรับแม่ผัว The Joy Luck Club (1993)
Huang Tai Tai got her grandson.ฮวงไท่ไท่ก็ได้หลานของเธอ The Joy Luck Club (1993)
What brings you to Huai An...มาทำไมที่ฮวยอาน... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Then you come to school Huakongงั้นพวกเรา ก็ยังไม่ต้องกลับโรงเรียนซิ Sex Is Zero (2002)
Ah you HuasiAh you Huasi Sex Is Zero (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การวางฟอร์ม[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางท่า, Example: การวางฟอร์มของเธอทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัท
การวางท่า[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางฟอร์ม, Example: การวางท่าของเขาทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นหมั่นไส้, Thai definition: การทำท่าไว้ยศ เช่น การวางท่าเป็นอธิบดี, การวางปุ่ม ก็ว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะมวง [n.] (chamūang) EN: Garcinia cowa ; Tai Chua   
ฉินซีฮ่องเต้[n. prop.] (Chin Sī Høng Tē) EN: Qín Shǐ Huáng   
ชวน หลีกภัย[n. prop.] (Chūan Līkphai) EN: Chuan Leekpai   FR: Chuan Leekpai
หัวหิน[n. prop.] (Hūa Hin) EN: Hua Hin   FR: Hua Hin
หัวลำโพง[n. prop.] (Hūa Lamphōng) EN: Hua Lamphong   FR: Hua Lamphong
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[n. prop.] (Jangwat Prajūap Khīrī Khan) EN: Prachuap Khiri Khan province   FR: province de Prachuap Khiri Khan [f]
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
เขตห้วยขวาง[n. prop.] (Khēt Hūay Khwāng) EN: Huai Khwang district   
แม่น้ำฮวงโห[n. prop.] (Maēnām Huang Hō) EN: Huang   FR: fleuve Jaune [m] ; Huang He [m]
แม่น้ำเหลือง [n. prop.] (Maēnām Leūang) EN: Huang   FR: fleuve Jaune [m] ; Huang He [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUA    HH UW1 AH0
HUA    HH W AA1
HUAN    HH W AA1 N
HUANG    HH W AE1 NG
HUARD    HH W AA1 R D
HUADONG    HH W AA1 D OW2 NG
HUANENG    HH W AA1 N EH1 NG
HUAIROU    HH W AY1 R UW0
HUACHUCA    W AA0 CH UW1 K AH0
HUALLAGA    HH W AA0 L AA1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Huang    (n) wˈæŋ (w a1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] pay back; return; surname Huan, #37 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings, #382 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] change; exchange, #726 [Add to Longdo]
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, ] patient; sufferer, #760 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang, #1,157 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] abbr. for China; magnificent; splendid; flowery, #1,172 [Add to Longdo]
[Huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi; surname Hua, #1,172 [Add to Longdo]
欢迎[huān yíng, ㄏㄨㄢ ˊ, / ] to welcome; welcome, #1,196 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Huang He; Hwangho; Gelber FlussHuang He; Yellow River [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[, a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P) [Add to Longdo]
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[, a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature [Add to Longdo]
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core [Add to Longdo]
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil [Add to Longdo]
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet [Add to Longdo]
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
アクチュアリー[, akuchuari-] (n) actuary [Add to Longdo]
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HUA
   n 1: an Islamic fundamentalist group in Pakistan that fought the
      Soviet Union in Afghanistan in the 1980s; now operates as a
      terrorist organization primarily in Kashmir and seeks
      Kashmir's accession by Pakistan [syn: {Harkat-ul-
      Mujahidin}, {HUM}, {Harkat ul-Ansar}, {HUA}, {Harkat ul-
      Mujahedeen}, {Al Faran}, {Movement of Holy Warriors}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top