Search result for

hontes

(147 entries)
(0.0483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hontes-, *hontes*, honte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hontes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hontes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Pocahontas.- Pocahontas. Pocahontas (1995)
You gonna help me to raise the tipi, Pocahontas?คุณช่วยฉัน gonna เพื่อเพิ่ม tipi, \ NPocahontas? Gas Pills (2008)
Why is Shontel using what appears to be a red cup from the red floorทําไมผู้หญิงคนนั้นถึงใช้ แก้วสีแดง ที่มาจากชั้นที่มีสีแดง Transformers: Dark of the Moon (2011)
This is kraho, from the chonta palm.นี่คือ คาโฮ ทำจากต้นปาล์มชอนตา Magus (2012)
Sure it is. And I'm pocahontas.แหงแหละ และฉันก็คือโพคาฮอนทัส Crash and Burn, Girl! (2013)
Aka, put the damn crossbow down, Pocahontas.หรือก็คือ วางไอ้หน้าไม้นั่นลงซะ โพคาฮอนทัส Handle with Care (2013)
I offer my life, if Jupiter will only spare our beloved Emperor.Ich würde mein Leben opfern, wenn nur Jupiter dadurch gnädig zu stimmen wäre und das Leben unseres geliebten Herrschers schonte! Caligula (1979)
- To be a good wife ... lf he'd spare Zarkov and Barin.- Eine gute Frau zu sein... wenn er Zarkov und Barin verschontFlash Gordon (1980)
That's enough!Das reicht wohl, ich habe euch bereits geschontMing jian (1980)
We have been spared, and we will be rescued, I'm sure of it.Wir wurden verschont, und wir werden gerettet. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Oh, Benson.Guter Benson, du bist ja so verschont geblieben von aller menschlichen Intelligenz! Time Bandits (1981)
I spared his life on one condition.Ich habe ihn unter einer Bedingung verschontClash of the Titans (1981)
O Emperor, spare this poor man.Verschont diesen armen Mann. History of the World: Part I (1981)
If you win your life will be excused.Gewinnt ihr bleibt euer Leben verschontDünyayi Kurtaran Adam (1982)
Leave my child!Verschont mein Kind! Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
His Grace is sure to spare his family from such trivial worries.- Seine Hochwürden verschont sicherlich seine Nächsten mit solch trivialen Sorgen. Fanny and Alexander (1982)
The taint affects us all, us Ekdahls and everyone else.Die Vergiftung trifft uns alle, uns Ekdahls wie alle anderen, keiner wird verschont... Fanny and Alexander (1982)
-Holy God of Abraham, spare me.-Heiliger Gott, verschont mich. Ivanhoe (1982)
But, in the name of God, I beg you to spare Rebecca.Aber, in Gottes Namen, ich bitte Euch, verschont Rebecca. Ivanhoe (1982)
Yeah, I'm glad you spared me.Ja, ich bin froh, dass Sie mich verschont haben. K.I.T.T. the Cat (1983)
Danton's the guiltiest, but we will not touch him.Danton, der Schuldigste von allen, wird verschontDanton (1983)
They can't arrest my friends.Deshalb wirst du verschontDanton (1983)
Will not be spared.Wird nicht verschontDuel to the Death (1983)
Number, what number? All of them. Each and every one of them.Menschen und Gegenstände werden von ihr verschont, aber das Gehirn wird von allen Nummern bereinigt. Go for It (1983)
I pitied him and didn't discharge, and he has burned my steamship.Ich habe ihn geschont, er aber hat mir den Dampfer in Brand gesteckt. Vassa (1983)
For pitying him.Dafür, dass ich ihn geschont habe. Vassa (1983)
You have saved him twice.Du hast Gisburne schon zweimal verschontLord of the Trees (1984)
He's gone. You did it, Buddy. You killed him.(TV) Selbst das Weiße Haus bleibt wohl nicht von der Grippe verschontDreamscape (1984)
You saved my life in Ireland when I was a boy.Als ich ein Junge in Irland war hast du mich verschontWhen the Raven Flies (1984)
I spared his life.Ich verschonte sein Leben. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Charlotte was spared.Charlotte wurde verschontPolar (1984)
But I decided to spare him.Aber ich habe ihn verschontThe Conversion (1985)
I could have killed you easy.Ich habe dich verschontEnemy Mine (1985)
He's been spared to warn us.Er wurde verschont, um uns zu warnen. Flesh+Blood (1985)
And second: Taboo wipes out sacrifice.Und zudem verschont das Tabu das Opfer. Hail Mary (1985)
Madness saved Hidetora. If he recovers his wits, he'll be killed too.Er hat den Verrückten verschont, aber er wird ihn töten, wenn er sich erholt. Ran (1985)
- I was hoping it would pass you by.- Ich hoffte, du bleibst verschontTeen Wolf (1985)
We're been on nights for weeks now you turn up your nose?Aber du möchtest nachts verschont werden. Three Men and a Cradle (1985)
Kossatch took pity on you?Kosatsch hat dich geschontCome and See (1985)
amen, to that! let's eat! there's hair in this tuna fish.Danke für die Speisen, die du uns heute gibst und danke noch mal, dass du die Küche verschont hast. On the Road Again (1986)
Pocahontas?Pocahontas? April Fool's Day (1986)
Ayla and the child were spared.Ayla und ihr Kind wurden verschontThe Clan of the Cave Bear (1986)
- Have you found this, Señor Hontar? - I have.Haben Sie das auch gefunden, Senor Hontar? The Mission (1986)
HONTAR: You had no alternative, Your Eminence.(Hontar:) Ihr hattet keine Alternative, Euer Eminenz. The Mission (1986)
No, Señor Hontar... thus have we made the world.Nein, Senor Hontar. Das ist, was wir daraus gemacht haben. The Mission (1986)
The winner's life shall be spared.So mag ich's! Das Leben des Gewinners wird verschontPirates (1986)
Spare him, I beg you!- Verschont ihn! Pirates (1986)
Americans get no special treatment under the new regime.Amerikaner werden nicht mehr verschontBushmaster (1987)
Well, I haven't killed you yet.Sie blieben bis jetzt verschontLethal Weapon (1987)
Who brightens the life of the gypsy?Wer verschont die Tage des Zigeuners? Il trovatore (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
หน้าแดงด้วยความอาย[v. exp.] (nādaēng dūay khwām āi) FR: rougir de honte
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful   FR: scandaleux ; honteux
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated   FR: avoir honte
นกร่อนทะเล[n. exp.] (nok rǿn thalē) EN: Phaethontidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
HONTZ    HH AA1 N T S
SHONTZ    SH AA1 N T S
CHONTALES    SH AA2 N T EY1 L Z
POCAHONTAS    P OW2 K AH0 HH AA1 N T AH0 S
POCAHONTAS    P OW2 K AH0 HH AA1 N AH0 S

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง
本当[ほんとう, hontou] Thai: จริํง English: truth
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschont; schontespared [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]
アクションタイプ[, akushontaipu] (n) {comp} action type [Add to Longdo]
アプリケーションテクノロジ[, apurike-shontekunoroji] (n) {comp} application technology [Add to Longdo]
インフォメーションテクノロジー;インフォメーション・テクノロジー[, infome-shontekunoroji-; infome-shon . tekunoroji-] (n) (See IT) information technology; IT [Add to Longdo]
エアレーションタンク[, eare-shontanku] (n) aeration tank [Add to Longdo]
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist [Add to Longdo]
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament) [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor [Add to Longdo]
トランザクションテキスト[, toranzakushontekisuto] (n) {comp} transaction text [Add to Longdo]
パーティションテーブル[, pa-teishonte-buru] (n) {comp} partition table [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT [Add to Longdo]
ページ本体[ページほんたい, pe-ji hontai] (n) {comp} page body [Add to Longdo]
ペネトレーションテスト[, penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei [Add to Longdo]
ポジショントレーダー[, pojishontore-da-] (n) position trader [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] (n) {comp} macro definition; macro prototype [Add to Longdo]
リグレッションテスト[, riguresshontesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] (n) {comp} interface body [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] (n) {comp} basic multi-lingual plane; BMP [Add to Longdo]
基本単位[きほんたんい, kihontan'i] (n) base unit (metre, etc.); standard unit [Add to Longdo]
基本的[きほんてき, kihonteki] (adj-na) fundamental; standard; basic; (P) [Add to Longdo]
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally [Add to Longdo]
基本的権利[きほんてきけんり, kihontekikenri] (n) basic right; fundamental right [Add to Longdo]
基本的人権[きほんてきじんけん, kihontekijinken] (n) fundamental human rights [Add to Longdo]
資本取引[しほんとりひき, shihontorihiki] (n) capital transaction [Add to Longdo]
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement [Add to Longdo]
資本投資[しほんとうし, shihontoushi] (n) capital investment [Add to Longdo]
資本逃避[しほんとうひ, shihontouhi] (n) capital flight [Add to Longdo]
総本店[そうほんてん, souhonten] (n) (See 本店・1) central head office; home head office; flagship store [Add to Longdo]
二本立て映画;2本立て映画[にほんたてえいが, nihontateeiga] (n) double feature (movie) [Add to Longdo]
日本通[にほんつう, nihontsuu] (n) Japan hand (someone very knowledgeable about Japan) [Add to Longdo]
日本庭園[にほんていえん, nihonteien] (n) Japanese-style garden; traditional Japanese landscape garden [Add to Longdo]
日本的[にほんてき, nihonteki] (adj-na) typically Japanese [Add to Longdo]
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.) [Add to Longdo]
日本刀[にほんとう, nihontou] (n) Japanese sword; (P) [Add to Longdo]
日本当帰[にほんとうき;ニホントウキ, nihontouki ; nihontouki] (n) (uk) (obsc) (See 当帰) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba) [Add to Longdo]
納本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] (n) {comp} deposit library [Add to Longdo]
複式本体[ふくしきほんたい, fukushikihontai] (n) {comp} multi-part body [Add to Longdo]
奔騰[ほんとう, hontou] (n,vs) price jump; boom [Add to Longdo]
本手[ほんて, honte] (n) one's true ability; the right way; professional [Add to Longdo]
本体[ほんたい, hontai] (n,adj-no) (1) substance; real form; (2) body (of a machine); (3) object of worship (at a shrine, temple, etc.); (4) noumenon; (P) [Add to Longdo]
本体価格[ほんたいかかく, hontaikakaku] (n) base price; pre-tax price [Add to Longdo]
本体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] (n) {comp} typed body [Add to Longdo]
本体集団[ほんたいしゅうだん, hontaishuudan] (n) {comp} body group [Add to Longdo]
本体部[ほんたいぶ, hontaibu] (n) {comp} body part [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] (n) {comp} body part encryption indication [Add to Longdo]
本体論[ほんたいろん, hontairon] (n) (obs) (See 存在論) ontology [Add to Longdo]
本態性高血圧[ほんたいせいこうけつあつ, hontaiseikouketsuatsu] (n) essential hypertension [Add to Longdo]
本隊[ほんたい, hontai] (n) main body (of an army); (P) [Add to Longdo]
本宅[ほんたく, hontaku] (n) one's principal residence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
ページ本体[ページほんたい, pe-ji hontai] page body [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
納本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library [Add to Longdo]
複式本体[ふくしきほんたい, fukushikihontai] multi-part body [Add to Longdo]
本体[ほんたい, hontai] body [Add to Longdo]
本体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] typed body [Add to Longdo]
本体集団[ほんたいしゅうだん, hontaishuudan] body group [Add to Longdo]
本体部[ほんたいぶ, hontaibu] body part [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日本刀[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
本店[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]
本当[ほんとう, hontou] Wahrheit, wirklich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top