Search result for

gehabt

(60 entries)
(0.2195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gehabt-, *gehabt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gehabt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gehabt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too bad.- Pech gehabtTroubled Water (1999)
Any luck?Glück gehabtThe Big Snag (2013)
- Any luck?- Glück gehabtThe Pavlovich Brothers (Nos. 119-122) (2014)
Never have so many owed so much to one man.Noch nie haben so viele einem Mann so viel zu verdanken gehabtUnidentified Flying Oddball (1979)
I wish he wouldn't have left so soon.Ich wünschte, er hätte es nicht so eilig gehabtThe Villain (1979)
Have you ever had a girl?Hast du überhaupt schon mal eine Freundin gehabtThe Villain (1979)
Guess I was lucky.Nochmal Glück gehabtThe Incredible Kung Fu Master (1979)
You are one lucky bastard.Du hast vielleicht Glück gehabtThe Incredible Kung Fu Master (1979)
But I've seen Yipao practicing.Ich hab noch kein Training gehabt, hab nur Zippos schlechten Stil gesehen. Knockabout (1979)
Had some fun, you bastard?Hast deinen Spaß gehabt, du Bastard? Terror Express (1980)
The Nazis will probably find the ship.Die Nazis haben dann Glück gehabtGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
And if one student, just Elizabeth learns from me to treasure or challenge life a little more then I will have put back into the world some of the joy and excitement I've known and my life will have been of some value.Wenn auch nur eine Schülerin, wie Elizabeth, von mir lernt, das Leben mehr zu schätzen, dann habe ich der Welt einen Teil der Freude zurückgegeben, die ich erlebt habe, und mein Leben wird einen Sinn gehabt haben. The Idol (1980)
- Well, we're the lucky ones.- Tja, wir haben Glück gehabtThe Prodigals (1980)
I've never had people, Miss Rose.Ich habe nie jemanden gehabt, Miss Rose. The Travelling Man (1980)
Elizabeth, if I'd gotten straight A's when I was your age Ma and Pa would have declared a national holiday.Elizabeth, wenn ich als Kind nur Einsen gehabt hätte, hätten meine Eltern einen Feiertag ausgerufen. The Unthinkable (1980)
Look, Franklin there happened to be a general election yesterday...Hören Sie, Mr. Franklin, gestern haben wir Parlamentswahlen gehabt und ich erwarte... Open Government (1980)
Everyone of them would have been a laughing stock in three month had it not been for the most rigid secrecy about what they were up to.Jeder von denen wäre doch nach drei Monaten zu einer Witzblattfigur geworden, hätte man nicht absolut geheim gehalten, was sie vorgehabt haben. Open Government (1980)
Even if you were wearing three wedding rings on each hand, you still have that unmarried look about you.Hätten Sie sogar drei gehabt. Sie haben einen besonderen Blick. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- I've just had bad luck in marriage.- Nein, einfach Pech gehabtMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
If you didn't let people come here, you would have more left.Hätten wir keine Gäste gehabt, so wäre mehr geblieben. Oblomov (1980)
He must have had a seizure while in the tank bit his lip while convulsing, and is postictally aphasic.Er muss im Tank einen Anfall gehabt haben, sich auf die Lippe gebissen haben, in einer Post-Aphasie. Altered States (1980)
Egermann said he had killed the girl, and then had anal sex with her.Peter Egermann erklärte, er habe das Mädchen ermordet. Danach habe er mit der Toten Analverkehr gehabtFrom the Life of the Marionettes (1980)
Perhaps longer. We haven't quarreled.Wir haben keinen Streit gehabtFrom the Life of the Marionettes (1980)
We were so happy. He had a wonderful childhood.Er hat eine schöne Kindheit gehabtFrom the Life of the Marionettes (1980)
I've had a good and happy life.Ich habe ein gutes, glückliches Leben gehabtFrom the Life of the Marionettes (1980)
Regarding our patient, the dominant mother... and frequent absences of the father gave rise to latent homosexuality. Peter Egermann was not aware of this... but it had a disruptive effect on his marriage... and on his relationships with other women.Was den Patienten Peter Egermann betrifft, so haben eine dominierende Mutter und ein schlechter Kontakt zum Vater offenbar eine latente Homosexualität zum Ergebnis gehabt, deren er sich kaum selbst bewusst gewesen sein dürfte, die sich aber natürlich auf seine Beziehung zu seiner Frau From the Life of the Marionettes (1980)
- I had so much fun.Ich hab noch niemals so viel Spaß gehabt. Und du? Ja, es war nicht schlecht. The Taming of the Scoundrel (1980)
Who here at this table can honestly say... that they played any finer or felt any better than they did... when they were with the Blues Brothers?Wer an diesem Tisch kann ehrlich behaupten ... dass er je besser gespielt oder mehr Spaß gehabt hat, als in der Zeit ... mit den Blues Brothers? The Blues Brothers (1980)
- But I only wore it once. - It's key evidence.- Aber ich habe es erst einmal angehabtLa Cage aux Folles II (1980)
I've never had a friend like you.Ich habe noch nie einen Freund gehabt, der so hell im Kopf war wie du. House on the Edge of the Park (1980)
It has been a beautiful night. We could go away now.Weißt du, wir haben doch jetzt unseren Spaß gehabtHouse on the Edge of the Park (1980)
You're so right.Wir haben unseren Spaß gehabtHouse on the Edge of the Park (1980)
With this thing, if you don't know how to use it, ...you can fire all the bullets without even realizing it.Wenn wir sie nicht gehabt hätten, dann hätte uns dieses Schwein glatt kalt gemacht und wir wären vollkommen hilflos gewesen. House on the Edge of the Park (1980)
But it's the other way around today.Pech gehabt, ist nämlich umgekehrt. The Umbrella Coup (1980)
"They gave my husband the day off and said he was lucky they'd found him.""Sie gaben meinem Mann den Tag frei und sagten, er hätte Glück gehabt." The Falls (1980)
Stroke of luck, though, wannit?Schwein gehabt, nicht? The Long Good Friday (1980)
We were lucky.Wir haben verdammt Schwein gehabtLoulou (1980)
Why did you never have any children?Weshalb habt ihr nie Kinder gehabt, du und Nelly? Loulou (1980)
- Too bad!Pech gehabtOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- You could've looked.- Also nur Pech gehabtSeems Like Old Times (1980)
You were lucky.- Da hast du aber Schwein gehabtThe Young Master (1980)
Success.Erfolgt gehabtThe Young Master (1980)
But at some point during the winter he must have suffered some kind of a complete mental breakdown.Aber irgendwann in dem Winter damals muss er einen völligen nervlichen Zusammenbruch gehabt haben. The Shining (1980)
If you'd had me, they'd pay you damages!Hättest du mich gehabt, hättest du noch Schadenersatz gekriegt. The Medal (1980)
You got it on the first try.Sofort Glück gehabtStir Crazy (1980)
There we are... He's feeling better.Tja, er hat Glück gehabt3 hommes à abattre (1980)
It's like he exploded from inside.Als ob er eine Bombe im Bauch gehabt hätte. Contamination (1980)
Means we're near the end of this damn trip.Da ist der Fluss. Ja, wir haben Glück gehabtHell of the Living Dead (1980)
But he had brains.Aber, einen Kopf hat er gehabtDie Strafe beginnt (1980)
He had the key to everyone's heart.Er hat zu allen Herzen den Schlüssel gehabtDie Strafe beginnt (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anhaben; umhaben | anhabend; umhabend | angehabt; umgehabtto have on | having on | had on [Add to Longdo]
feststellen; bemerken; haben | feststellend; bemerkend; habend | festgestellt; bemerkt; gehabtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]
freigehabthad a holiday [Add to Longdo]
haben | habend | gehabt | du hast | er/sie hat | wir haben | ich/er/sie hatte | er/sie hat/hatte gehabt | ich/er/sie hätte | nicht haben | er/sie hat nicht | er/sie hatte nichtto have {had; had} | having | had | you have | he/she has | we've; we have | I/he/she had | he/she has/had had | I/he/she would have | have not; haven't | he/she has not; he/she hasn't | he/she hadn't [Add to Longdo]
teilgehabtpartaken [Add to Longdo]
tragen; anhaben; aufhaben (Kleidung) | tragend; anhabend; aufhabend | getragen; angehabt; aufgehabt | er/sie trägt; er/sie hat hat an | ich/er/sie trug; ich/er/sie hatte an | er/sie hat/hatte getragen; er/sie hat/hatte angehabtto wear {wore; worn} | wearing | worn | he/she wears | I/he/she wore | he/she has/had worn [Add to Longdo]
zugehabtkept closed [Add to Longdo]
Er hat Pech gehabt.He got a bad break. [Add to Longdo]
Ich habe Schwein gehabt.I was in luck! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gehabt [gəhaːpt]
     had
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top