Search result for

fauler

(59 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fauler-, *fauler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fauler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fauler*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just get lazier every single year.Ich werde nur mit jedem Jahr faulerThe Pledge (1980)
Don't Grandmamma me you lazy fartDeine Großmama bin ich nicht, du fauler, feuchter Furz. Battle Creek Brawl (1980)
One rotten apple can spoil the whole barrel.Ein fauler Apfel verdirbt die ganze Kiste. Bronco Billy (1980)
When did I teach you to stab like that?Was bildest du dir ein, du fauler Sack? The Young Master (1980)
This one here? - Uh huh.- Mundgeruch und ein fauler Zahn. Buddy Goes West (1981)
Load of old cobblers, Minister.- Eine Fuhre fauler Eier, Minister. Equal Opportunities (1982)
Get up you, lazy...Nun steh endlich auf, du fauler Hund und... The Island of the Bloody Plantation (1983)
What does "Dub and Nino" mean, you closed-mouth son of a...Was heißt "Dub und Nino", du maulfauler Sohn einer... City Heat (1984)
To tell them about a funny guy asking funny questions.Dass mir ein fauler Typ faule Fragen stellt. Polar (1984)
What do I have to do, carry you, you lazy bastard?Muss ich dich auch noch tragen, du fauler Hund? Enemy Mine (1985)
They say you can get the plague from putrid air.- Man soll die Pest von fauler Luft bekommen. Flesh+Blood (1985)
Good-for-nothing! Bum!Fauler Hund, Nichtsnutz! Tea in the Harem (1985)
Especially now my sister's working. Makes me look like a bum.Seitdem meine Schwester arbeitet bin ich ein fauler Sack. Tea in the Harem (1985)
You're a crookDu fauler Sack! Three Men and a Cradle (1985)
I'm as lazy as one can be.Ich bin so faul, fauler geht's nicht. Empty Quarter: A Woman in Africa (1985)
It's a rip-off, Paul, and you know it. Or do you really believe you're this Wish Child?Das ist alles fauler Zauber oder glaubst du, das Wunschkind zu sein? The Wish Child (1986)
And that's a pretty lame con you're running on the cop.- Ein ziemlich fauler Trick gerade. Twice Stung (1986)
He's a lazy devil.Das ist ein fauler Sack. The Bishops Gambit (1986)
Peasant magic!Fauler Zauber! Big Trouble in Little China (1986)
You shiftless, worthless, dirty...Du fauler, wertloser, dreckiger... Whose Room Is It Anyway? (1987)
Is that some kind of sick joke?Soll das ein fauler Witz sein? Full Metal Jacket (1987)
Get out... you lazy dog.Die Pferde sind wichtiger als dein Magen, du fauler Hund. Pelle the Conqueror (1987)
You're always causing trouble.Du bist ein fauler Unruhestifter! Pelle the Conqueror (1987)
You little couch potato!Du fauler Sack! Throw Momma from the Train (1987)
Once upon a time,Es war einmal ein sehr fauler Fuchs. Badge of Honor (1988)
The least you can do is lift your head and look at me, you shiftless, lazy--Du könntest mich wenigstens ansehen, du träger, fauler... The Dateless Amigo (1989)
All right! I heard the thunder roll! Give it to 'em!Es heißt, ein fauler Apfel verdirbt die ganze Ernte. Lean on Me (1989)
I felt breakers crashing, swamping my soul.Mein Sohn ist kein fauler Apfel! Lean on Me (1989)
Just because lm bragging on you dont mean you can get lazy on me.Mein Angeben heißt nicht, dass du fauler werden darfst. Steel Magnolias (1989)
Americans have turned themselves into fat-assed lazy slobs who'd rather sell their toes than get up and walk a block.Aus uns Amerikanern ist ein Haufen fauler Säcke geworden die eher ihre Füße verkaufen, als einen halben Block laufen. Look Who's Talking Too (1990)
But I thought you said that was a lot of mumbo jumbo.Aber ich dachte, das wäre alles fauler Zauber. Double Vision (1990)
Why, it appeareth nothing to me... but a foul and pestilent congregation of vapors.kommt es mir doch nicht anders vor, als ein fauler, verpesteter Haufe von Dünsten. Hamlet (1990)
- A foul scheme of Robin Hood's.- Ein fauler Trick von Robin Hood. Qpid (1991)
Laying about like a complacent tourist.Rumliegen wie ein fauler Tourist. Patriot Games (1992)
I bet you don't. You'd rather lay on your ass and read all day.Kann ich mir vorstellen, so ein mieser, fauler Pralinenfresser wie du, will lieber den ganzen Tag auf dem Arsch liegen und lesen, was? This Boy's Life (1993)
You turned out pretty good, considering you're raising a house full of ashy... - Ow! ...rusty butt boys.Du machst dich sehr gut, bedenkt man, dass du dich um ein Haus voller schmutziger, fauler Jungs kümmerst. Crooklyn (1994)
You dirty rotten, double-crossed...Du fauler Schwindler... Maverick (1994)
You can't die!Steh sofort auf, Du fauler Kerl! A Chinese Torture Chamber Story (1994)
But when I look beneath the mask I am forced to wear...Das ist ein fauler Ausweg. Born to the Purple (1994)
They'll be back for you, you lazy sack of dirt.Sie werden dich holen, du fauler Drecksack! The Langoliers (1995)
Stifling heat of searing afternoons stench of rotten starfruit.Sengende Hitze, glühende Nachmittage, Duft fauler Sternfrüchte. Cyclo (1995)
it's all been planned by others. I'm a lazy person.Ich bin ein fauler Mensch. Fallen Angels (1995)
I'm a lazy person.Ich bin ein fauler Mensch. Fallen Angels (1995)
Misunderstood Family Man or Giant, Fat Sleazoid...? ...we proudly present:Unverstandener Familienmann... oder Dicker, Fetter Fauler Sack... präsentieren wir Ihnen heute: How Bleen Was My Kelly (1995)
Why, sir, his hide is so tanned with his trade that he will keep out water a great while and water is a sore decayer of your whoreson dead body.Ei, Herr, sein Gewerbe gerbt ihm das Fell so, dass es eine lange Zeit das Wasser abhält, und so Wasser ist ein schlimmer Verfauler von unsereins Toten. Hamlet (1996)
You're a very lazy dog.Du bist ein fauler Hund. Surviving Picasso (1996)
You lazy little shit.Du kleiner, fauler Scheißer. Topless Women Talk About Their Lives (1997)
What am I, smoked chub?Bin ich etwa fauler Fisch? The Niece (1997)
This is some kind of trick.Das ist doch irgendein fauler Trick. Favorite Son (1997)
Okay, but then why doesn't he give a shit about his million bucks?Alles fauler Zauber. Aber warum ist ihm die Million Dollar egal? The Big Lebowski (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fauler Kompromisssellout [Add to Longdo]
krumme Tour; fauler Zaubermonkey business [Add to Longdo]
fauler Zaubermumbo-jumbo [Add to Longdo]
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth. [Add to Longdo]
faulig; verfault; faul; morsch; mulmig {adj} | fauliger; verfaulter; fauler; morscher; mulmiger | am fauligsten; am verfaultesten; am faulsten; am morschesten; am mulmigstenrotten | more rotten | most rotten; rottenest [Add to Longdo]
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fauler [faulr]
     lazier; sluggardly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top