Search result for

engte

(65 entries)
(1.3919 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engte-, *engte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engte*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mengtein (vi) พรุ่งนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
when hopeless yearning seared my heart, when, amid wildly weaving alarm, my wish longed for worldly pleasures,"das oft im Sturm mir geglänzt wenn Hoffnungssehnen das Herz mir sengte nach Weltenwonne mein Wunsch verlangte... "aus wild webendem Bangen: Die Walküre (1980)
"with the sparks burning their fur."und die Funken versengten ihr Fell. Gallipoli (1981)
I arrested him and his friends before they blew up Federal Hall.Ich verhaftete ihn und seine Freunde, ehe sie die Federal Hall sprengten. Wolfen (1981)
The two of us working together, hand in glove, midnight skull sessions, breathless searches for evidence, long hours in cramped quarters.Mitternächtliches Suchen nach Beweisen. Stunden in beengten Räumen. Steele Waters Run Deep (1982)
And in the space between knowing and seeing, he will become... constrained... unable to pursue an idea strongly. Fearing that the discerning, those who he is eager to please... will find him wanting if he does not put in... not only what he knows, but what they know as well.Und in dem Raum zwischen Wissen und Sehen fühlt er sich immer... eingeengter, unfähig, konsequent eine Idee zu verfolgen, in der Furcht, dass ihn die Urteilsfähigen, denen er gefallen will, ungenügend finden werden, wenn er nicht außer dem, was er weiß, The Draughtsman's Contract (1982)
Here's to Francine, who really busted her pencil point on this one while I busted my...Ich trinke auf Francine, die sich am Schreibtisch anstrengte, - während ich mir den Hintern... Saved by the Bells (1983)
From this cramped vantage point, photographer Paul Deghuee will record the famous "White Room Sessions", a remarkable document in the history of psychotherapy.Von diesem beengten Aussichtspunkt wird Paul Deghuee die " Sitzungen im Weißen Zimmer" filmen, ein beachtliches Dokument in der Geschichte der Psychotherapie. Zelig (1983)
Ahh! The Great Escape."Gesprengte Ketten". Lofty Steele (1984)
In the end, Ramirez and his valiant followers blew up the national shrine... rather than allow it to fall into Visitor hands.Am Ende sprengten Ramirez und seine mutigen Anhänger das Nationalheiligtum, damit es nicht in die Hände der Besucher fiel. Visitor's Choice (1984)
Connor sent me to intercept and they blew the whole place.Connor schickte mich ihm nach, und sie sprengten das Ding. The Terminator (1984)
Then they blew the safe.Danach sprengten sie den Safe. Murder Between Friends (1985)
And then he got into this cave and the British blew up the walls around him.Und so kam er zu dieser Höhle und die Briten sprengten die Wände um ihn herum. The Goonies (1985)
Forever damned be the feckless dreamer who, in his stupidity, first strove, enamored of an insoluble and sterile problem to mix honesty with love."Verflucht der Träumer, den zuerst es drängte, Zu lösen den unlösbar leeren Streit, Und der in seinem blöden Sinn vermengteHail Mary (1985)
"The only identifiable thing was a scorched credit card.""Einziger Anhaltspunkt zur Identifizierung war eine versengte Kreditkarte." Miami Supercops (1985)
You ruined it. When someone invites you somewhere, you don't have to blow their safe.Sie haben alles verdorben, als Sie meinen Safe sprengten. Subway (1985)
And he blew the safe during your party?Und bei deinem Geburtstag sprengte er den Safe. Subway (1985)
So Sonia lured him into the sauna and triggered the explosion... - making it look like an accident.Also lockte Sonia ihn in die Sauna, sprengte sie hoch und ließ es wie einen Unfall aussehen. Sensitive Steele (1986)
Can I get you some ginseng tea?Darf ich Ihnen etwas Ginsengtee anbieten? The Triumvirate (1986)
And I took great pains to get it ready as soon as possible.Ich strengte mich an, alles schnellstens fertig zu bekommen. The Sacrifice (1986)
Five years ago, attempting to stage an insurrection in the Department Kita and his men were foiled in their plot, and we surrounded them.Vor fünf Jahren schlug Kitas Aufstand im Verteidigungsministerium fehl. Als er umzingelt war, sprengte er sich in die Luft. Sukeban deka (1987)
- They blew the face off a post office.Heute Nachmittag sprengten sie ein Postamt in die Luft. Blow Out (1987)
- Is that the post office they blew up?Ist das nicht das Postamt, das sie sprengten? Blow Out (1987)
I have also told them you have needlessly alerted Berenson to our investigations by recklessly blowing up his safe!Ich habe weiterhin erklärt, das Sie Berenson unnötigerweise auf unsere Ermittlungen aufmerksam gemacht haben, indem Sie seinen Safe sprengten. The Fourth Protocol (1987)
He blew himself to pieces.Er sprengte sich in die Luft. Good Morning, Vietnam (1987)
[ALL GRUNTlNG](angestrengtes Ächzen) A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
And as I was very good with martingale, I won the bank every night.Ich hatte ein tolles Gewinnsystem und sprengte jeden Abend die Bank. Tandem (1987)
We conjured up a giant marshmallow, blew up a high-rise, and got sued by every public agency in New York.Wir zauberten einen Riesen aus Marshmallow, sprengten ein Gebäude und wurden dafür von jeder Behörde verklagt. Ghostbusters II (1989)
We know that the energy pulse which blew up the reactor originated from Cmdr Riker's position, not Dr Apgar's.Wir wissen, dass der Energiestoß, der den Reaktor sprengte, genau von da kam, wo Commander Riker stand. A Matter of Perspective (1990)
Pupils constricted.Verengte Pupillen. Episode #2.6 (1990)
Charred corroborating note regarding your whereabouts?Ein angesengter Brief, der besagt, wo du dich aufgehalten hast? Episode #2.8 (1990)
The rebels have blown up some of the highways.Die Rebellen sprengten einige Autobahnen. The Handmaid's Tale (1990)
He blew up a building.Er sprengte ein Gebäude in die Luft. The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
The Great Escape, The Guns of Navarone.Gesprengte Ketten, Die Kanonen von Navarone. Be My Baby (1991)
I busted the clock on "Jennifer".Ich sprengte die Stechuhr mit meiner Arbeit an Jennifer. Jennifer 8 (1992)
... therailroadin '69, killing women and children?"... dieEisenbahnsprengte und Frauen und Kinder tötete? ! " Unforgiven (1992)
But thinking about what to do made me more tired than actually doing.Nachdenken strengte mich mehr an, als etwas zu tun. Arizona Dream (1993)
Grid-like breakfast slabs, seared strips of swine flesh and flat chicken embryos.Gerasterte Frühstücksfladen, angesengte Fettstreifen und geplättete Hühnerembryos. Coneheads (1993)
Sometimes a smell or a sound can be a sign of something more than eyestrain.Ein Geruch oder ein Geräusch kann mehr bedeuten als überanstrengte Augen. The Dark Half (1993)
ln tearing down the barriers of fear and prejudice... that were so firmly entrenched in Western filmmaking...Indem er die Barrieren von Angst und Vorurteilen sprengte... die so tief in der westlichen Filmproduktion verwurzelt waren... öffnete Bruce den Menschen aller Rassen, Kulturen und Fähigkeiten... Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
Two little girls asked me, "Why was Daddy blown up?"Zwei Mädchen fragten mich: "Warum sprengte man Daddy in die Luft?" In the Name of the Father (1993)
The young prostitute in Madrid discovery sells groupDie Polizei sprengte einen Kinderporno-Ring in Madrid, und fand mehrere Videos. Kika (1993)
The retainers who were beheaded were taking gold from a secret mine, which they were protecting for a rebellious lord.Diese Versprengten, die damals getötet wurden, hatten sich das Gold geholt, das sie heimlich aus einer Mine geholt und versteckt hatten. Der Ninja muss sie im Auftrag des Lords umgebracht haben, der als Mitarbeiter der Regierung für die Mine verantwortlich war. Ninja Scroll (1993)
Blew up half of Oklahoma.Sprengte halb Oklahoma in die Luft. Seid vorsichtig. Undercover Blues (1993)
I'm a political refugee! I'm sick of your shenanigans! Ho!Ich komm von einer angesengten Untertasse, also lass mich in Ruhe, sonst hole ich die Polypen. The Visitors (1993)
Madiel became filled with great anger, changed into a fiery pillar and disappeared, singeing my shoulders and hair.Madiel wurde sehr wütend, verwandelte sich in eine Feuersäule und verschwand. Dabei versengte er mir die Schultern und die Haare. The Fiery Angel (1993)
"Mind you, keep picking up strays along the way.""Und nimm alle Versprengten, die du unterwegs siehst, mit." The Stand (1994)
- What? - He killed Blanket with concussion. He blew Rita and Cortez out of the truck.Er brachte Blanket um und sprengte Rita und Cortez in die Luft. Blown Away (1994)
The closest match was a William Kozolski... but he's doing life for blowing up a circuit judge.Er erinnert an einen gewissen William Kozolski, sitzt lebenslänglich, weil er 'n Richter in die Luft sprengteBlown Away (1994)
You're the one who suffocated him with limitations.Du engtest ihn ein. The Ref (1994)
There are only a few stragglers left on the streets.Auf den Straßen sind nur noch wenige VersprengteIn the Mouth of Madness (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark [Add to Longdo]
anstrengen; anspannen | anstrengend; anspannend | angestrengt; angespannt | strengt an | strengte anto strain | straining | strained | strains | strained [Add to Longdo]
beigemengt; mengte beiadmixed [Add to Longdo]
engte einconstricted [Add to Longdo]
gesengt; sengtesinged [Add to Longdo]
überanstrengen | überanstrengend | überanstrengt | überanstrengteto overexert | overexerting | overexerts | overexerted [Add to Longdo]
überanstrengen | überanstrengend | überanstrengt | überanstrengt | überanstrengteto overstrain; to overwork | overstraining; overworking | overstrained | overstrains | overstrained [Add to Longdo]
verblendete; vermengteblended [Add to Longdo]
vermengen | vermengend | vermengt | er/sie vermengt | ich/er/sie vermengteto mix up | mixing up | mixed up | he/she mixes up | I/he/she mixed up [Add to Longdo]
versengen | versengend | versengt | versengt | versengteto sear | searing | seared | sears | seared [Add to Longdo]
versengen; verbrennen | versengend; verbrennend | versengt; verbrannt | versengt; verbrennt | versengte; verbrannteto scorch | scorching | scorched | scorchs | scorched [Add to Longdo]
Bronchodilatation {f}; Erweiterung verengter Bronchien [med.]bronchodilatation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  engte [ɛŋtə]
     narrow space
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top