Search result for

directed

(51 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directed-, *directed*, direct, directe
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directed graphกราฟระบุทิศทาง [มีความหมายเหมือนกับ digraph] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directed numberจำนวนระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directed; directionalระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directed Differentiationการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการภายใต้สภาวะควบคุมในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think this is intentionally directed at us?คุณคิดว่ามันตั้งใจตรงมาหาเราหรือไง? Dead Space: Downfall (2008)
And he hit me in the head. It hurts real bad, man! Directed by Jin-young Kimพวกมันตีหัวชั้นด้วย เจ็บจริงๆโว้ย Baby and I (2008)
One late summer, when it started to smell of fall Directed by KIM Jung-Kwonฤดูร้อนผ่านพ้นไป เมื่อกลิ่นไอของฤดูใบไม้ร่วงมาถึง Heartbreak Library (2008)
That's all belonging to the North Vietnamese, which would only otherwise have been directed right onto American soldiers.แต่ทั้งหมดนั่นเป็นของพวกเีวียดนามเหนือ แล้วมีบางส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแล ของทหารอเมริกัน Frost/Nixon (2008)
Was your sermon directed at anyone in particular?ที่คุณเทศน์เจาะจงไปที่ใครโดยเฉพาะรึเปล่า? Doubt (2008)
It's Jack Nicholson, Easy Rider, 1969, directed by Dennis Hopper.แจ็ค นิโคสัน เรื่อง อีซี่ ไรเดอร์ ปี1966 เดนนิส ฮูปเปอร์กำกับ I Love You, Beth Cooper (2009)
- Do you know that he directed - bogosian off-broadwayเธอรู้ไหมว่าเขากำกับ - bogosian off broadway The Age of Dissonance (2009)
Jack Clayton. He directed "the great gatsby."แจ๊ค เคลย์ตัน เขากำกับ"รักเธอ สุดที่รัก" The Age of Dissonance (2009)
Directed by Toya SatoDirected by Toya Sato Gokusen: The Movie (2009)
This could be a challenge directed to all of us...นี่อาจจะเป็นความท้าทายของเราทั้งหมดก็ได้ Episode #1.6 (2009)
If you chase down the blood, you'll be directed toward someone who has nothing to do with this. Somehow I feel like I'm spinning in circles...ไอ้เจ้ากากบาทนี่จริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวล่อ ให้เราเดินทางผิดไปก็ได้ Episode #1.7 (2009)
So I called N.O.S., and they gave me the go-head for a directed donation.และพวกเขาให้ฉันไป ขอการบริจาคโดยตรง Holidaze (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directedHe directed all his energy to his business.
directedHe directed his remarks at the professor.
directedHis ironical remarks are not directed at you.
directedHis ironical remarks aren't directed at you.
directedMr Yoshida directed me to come at once.
directedProfessor Goto directed my graduate work.
directedShe directed her efforts at learning to speak English.
directedShe directed her whole energy to the task.
directedShe directed the planning of the project.
directedThe boss directed his men to finish it quickly.
directedTheir envy was directed toward her beauty.
directedThe public interest was directed at his judgement.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนระบุทิศทาง[n. exp.] (jamnūan rabu thit thāng) EN: directed numbers   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTED    D IH0 R EH1 K T AH0 D
DIRECTED    D ER0 EH1 K T AH0 D
DIRECTED    D AY0 R EH1 K T AH0 D
DIRECTED    D IY0 R EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directed    (v) (d i1 r e1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gerichtete Kantedirected line; arrow; solid line with arrow at one end [Add to Longdo]
unter der Regie vondirected by [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
見当違い;見当ちがい[けんとうちがい, kentouchigai] (adj-na,n) wrong (guess or estimate); misdirected [Add to Longdo]
謙譲語II;謙譲語2[けんじょうごに, kenjougoni] (n) (See 謙譲語I) humble language in which an action or object is not directed toward the listener (or a third party); humble language used as a courtesy [Add to Longdo]
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with [Add to Longdo]
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P) [Add to Longdo]
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party) [Add to Longdo]
無向グラフ[むこうグラフ, mukou gurafu] (n) (See 有向グラフ) undirected graph; non-directed graph [Add to Longdo]
有向グラフ[ゆうこうグラフ, yuukou gurafu] (n) directed graph; digraph [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, v. t. [imp. & p. p. {Directed}; p. pr. & vb.
   n. {Directing}.]
   1. To arrange in a direct or straight line, as against a
    mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct
    an arrow or a piece of ordnance.
    [1913 Webster]
 
   2. To point out or show to (any one), as the direct or right
    course or way; to guide, as by pointing out the way; as,
    he directed me to the left-hand road.
    [1913 Webster]
 
       The Lord direct your into the love of God. --2
                          Thess. iii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The next points to which I will direct your
       attention.              --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine the direction or course of; to cause to go on
    in a particular manner; to order in the way to a certain
    end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of
    a nation or the movements of an army.
    [1913 Webster]
 
       I will direct their work in truth.  --Is. lxi. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To point out to with authority; to instruct as a superior;
    to order; as, he directed them to go.
    [1913 Webster]
 
       I 'll first direct my men what they shall do.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To put a direction or address upon; to mark with the name
    and residence of the person to whom anything is sent; to
    superscribe; as, to direct a letter.
 
   Syn: To guide; lead; conduct; dispose; manage; regulate;
     order; instruct; command.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 directed \directed\ adj.
   1. having a specified direction; often used in combination;
    as, goal-directed.
    [WordNet 1.5]
 
   2. marked with a destination; -- of mail or parcels; as, I
    throw away all mail directed to `resident'. Opposite of
    {unaddressed}.
 
   Syn: addressed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directed
   adj 1: (often used in combination) having a specified direction;
       "a positively directed vector"; "goal-directed"
   2: manageable by a supervising agent; "a directed program of
     study"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top