Search result for

cylindres

(77 entries)
(1.7831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cylindres-, *cylindres*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cylindres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cylindres*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cylindrical-รูปทรงกระบอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cylindrical collectorตัวเก็บรังสีแบบทรงกระบอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cylindrical coordinates; cylindrical polar coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical foldชั้นหินคดโค้งรูปทรงกระบอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cylindrical helixเกลียวทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical polar coordinates; cylindrical coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical structureโครงสร้างทรงกระบอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cells, Cylindricalซัยลินดริคัลเซลล์ [การแพทย์]
Cylindricalทรงกระบอก [การแพทย์]
Cylindrical Graduatesกระบอกตวง [การแพทย์]
Cylindrical-Shapeรูปร่างเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Cylindrical-Shapedรูปร่างทรงกระบอก [การแพทย์]
Graft, Hemicylindricalกระดูกปลูกรูปทรงกระบอกผ่าซีก [การแพทย์]
Imperata Cylindricaหญ้าคา [การแพทย์]
Lenses, Axis of Cylindricalแกนของเลนส์แว่นสายตา [การแพทย์]
Lenses, Crossed-Cylindricalเลนส์กาบกล้วย [การแพทย์]
Lenses, Cylindricalเลนซ์ทรงกระบอก [การแพทย์]
Luffa Cylindricaบวบกลม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric

English-Thai: Nontri Dictionary
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คา    [N] Imperata cylindrica Beauv., Example: บ้านตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่มีหลังคาสูง แหลม ซึ่งบางบ้านมุงด้วยกระเบื้อง บางบ้านมุงด้วยหญ้าคา, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Imperata cylindrica Beauv. ในวงศ์ Gramineae ใบคาย แข็ง เอามากรองเป็นตับมุงหลังคา เหง้าใช้ทำยาได้
ก้นขบ    [N] cylindrophis ruffus, See also: species of non-poisonous snake, Syn. งูก้นขบ, Example: งูก้นขบมีสีดำแกมม่วงมีลายขาวเป็นปล้องๆ, Count unit: ตัว
กระทาย    [N] small basket, See also: small cylindrical basket having a wide mouth, Example: แม่หิ้วกระทายไปตลาด, Thai definition: กระบุงเล็ก ปากผาย
เทียว    [N] pipe-shaped flag, See also: cylindrical flag, Syn. ธง, Example: เราจะประดับธงเทียวเวลามีงาน, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงรูปกระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกสูบ[n. exp.] (krabøksūp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)   FR: cylindre (de moteur) [m]
กระทาย[X] (krathāi) EN: small basket ; small cylindrical basket having a wide mouth   FR: petite corbeille en bambou tressé [m]
ทรงกระบอก[n. exp.] (song krabøk) EN: cylinder   FR: cylindre [m] ; forme cylindrique [f]
หญ้าคา[n.] (yā khā ) EN: lalang ; cogon ; Imperata cylindrica Beauv.   

CMU English Pronouncing Dictionary
CYLINDRICAL    S AH0 L IH1 N D R IH0 K AH0 L
SEMICYLINDRICAL    S EH2 M IY0 S AH0 L IH1 N D R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cylindrical    (j) (s i1 l i1 n d r i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
walzenförmig; zylindrischcylindrical [Add to Longdo]
zylindrisch {adj}; Zylinder...cylindric [Add to Longdo]
zylindrisch {adv}cylindrically [Add to Longdo]
Vollreifen {m} mit zylindrischem Fußcylindrical base solid tyre [Add to Longdo]
Langkessel {m}boiler barrel; cylindrical boiler [Add to Longdo]
Walzenfräser {m}cylindrical milling cutter [Add to Longdo]
Zylinderkoordinate {n} | Zylinderkoordinaten {pl}cylindrical coordinate | cylindrical coordinates [Add to Longdo]
Zylinderrollenlager {n} [techn.]cylindrical roller bearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
アカボウ[, akabou] (n) Bodianus cylindriatus (species of hogfish) [Add to Longdo]
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
円柱座標[えんちゅうざひょう, enchuuzahyou] (n) cylindrical coordinates [Add to Longdo]
円柱尿[えんちょうにょう, enchounyou] (n) cylindruria [Add to Longdo]
円筒形[えんとうけい, entoukei] (n) cylindrical [Add to Longdo]
円筒図法[えんとうずほう, entouzuhou] (n) cylindrical projection [Add to Longdo]
円罐[まるがま, marugama] (n) cylindrical boiler [Add to Longdo]
茅;茅萱;白茅[ちがや;ち(茅);チガヤ, chigaya ; chi ( me ); chigaya] (n) (uk) cogon grass (Imperata cylindrica) [Add to Longdo]
丸行灯[まるあんどん, maruandon] (n) cylindrical paper lantern [Add to Longdo]
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
五本[ごほん, gohon] (n) five (long cylindrical things) [Add to Longdo]
三本[さんぼん, sanbon] (adj-f) three (long cylindrical things); (P) [Add to Longdo]
四本[よんほん, yonhon] (adj-f) four (long cylindrical things); (P) [Add to Longdo]
七本[ななほん, nanahon] (n) seven (long cylindrical things) [Add to Longdo]
十本[じっぽん;じゅっぽん, jippon ; juppon] (n) ten (long cylindrical things) [Add to Longdo]
小田原提灯[おだわらぢょうちん, odawaradyouchin] (n) (collapsible) cylindrical paper lantern [Add to Longdo]
寸胴[ずんどう;ずんど, zundou ; zundo] (adj-na,n,adj-no) cylindrical container (pot, vase, etc.); being stumpy; having no waist; sleeveless [Add to Longdo]
草とん;草墩(oK)[そうとん, souton] (n) (arch) cylindrical seat made of straw covered in fabric [Add to Longdo]
柱面[ちゅうめん, chuumen] (n) cylindrical surface [Add to Longdo]
筒形[つつがた, tsutsugata] (n) tube-shaped; cylindrical [Add to Longdo]
筒状[とうじょう, toujou] (n) cylindrical [Add to Longdo]
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
二本[にほん, nihon] (adj-f) two (long cylindrical things) [Add to Longdo]
猫火鉢[ねこひばち, nekohibachi] (n) clay bed-warmer (cylindrical with holes in the sides, containing a brazier) [Add to Longdo]
八本[はちほん;はっぽん, hachihon ; happon] (n) eight (long cylindrical things) [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [Add to Longdo]
六本[ろっぽん, roppon] (n) six (long cylindrical things) [Add to Longdo]
靫;空穂;靱(iK)[うつぼ;うつお, utsubo ; utsuo] (n) (See 靫・ゆぎ) quiver (of arrows; cylindrical) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆柱形[yuán zhù xíng, 圓柱形] cylindrical [Add to Longdo]
白茅[bái máo, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia [Add to Longdo]
[fú, 莩] membrane lining inside a cylindrical stem; culm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top