Search result for

carrions

(70 entries)
(0.0658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carrions-, *carrions*, carrion
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carrions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carrions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carrion[N] เนื้อที่เน่าเปื่อย, Syn. decaying flesh
carrion[N] สิ่งที่น่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม

English-Thai: Nontri Dictionary
carrion(n) ซากศพ,ซากสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Carmen Garcia Carrion.- นี่คาร์เมน การ์เซีย แคร์ริยอง Sex and the City 2 (2010)
Carrion.- แคร์ริยอง Sex and the City 2 (2010)
- Carrion.- แคร์ริยอง Sex and the City 2 (2010)
Crows are carrion birds, Sheriff.อีกาเป็นนกที่กินเนื้อ ที่เน่าเปื่อยแล้วน่ะ นายอำเภอ The Witch in the Wardrobe (2010)
Carrion birds.นกแคริออน The Tiger in the Tale (2012)
They're carrion flies, and look-- they laid their eggs, so, that means that he was dead four days when this was taken.พวกมันเป็นแมลงในซากศพ ดูนั่น พวกมันวางไข่อยู่ นั่นแปลว่า เขาได้ตายมา4วันก่อนหน้านี้ The Patriot in Purgatory (2012)
He was inquiring about Carrion.เค้าสอบถามเรื่อง แคริออน Sabotage (2013)
You were the one that dusted Carrion off and put her on my desk.คุณเป็นคนที่ ยกเลิก แคริออน เองนะ และวางมันบนโต๊ะของฉัน Sabotage (2013)
I have confirmation Nolan Ross is hiding the Carrion program somewhere inside the company.ฉันยืนยันว่าโนแลน รอส กำลังปกปิดกิจการ Carrion ที่ไหนสักแห่งภายในบริษัท Sabotage (2013)
Carrion? I found some reference docs while I was cleaning up the system files today...เดี๋๋ยวก่อน แคเรียน Power (2013)
Nolan Ross is hiding the Carrion program.-โนแลน รอส กำลังปกปิดกิจการ Carrion Collusion (2013)
Remember what's at stake for you if you don't find the Carrion program.จำไว้ว่าคุณต้องเจอกับอะไร ถ้าคุณหาโปรแกรมแคร์ริออนไม่พบ Collusion (2013)
You mean Carrion?คุณหมายถึง โปรแกรมคาร์เรียน เหรอ Collusion (2013)
Have I told you what Carrion is?ฉันเคยบอกเธอเรื่อง คาร์เรียน ไหม Collusion (2013)
Last week, Padma referred to Carrion as a person.สัปดาห์ก่อน พัดม่าพูดถึงคาร์เรียนเป็น บุคคล Collusion (2013)
Padma played an instrumental role in acquiring Nolcorp while seeking out Carrion, and now Daniel's latest purchase is a disaster recovery firm?พัดม่าแสดงเป็นสื่อ ในโนคอร์ป ขณะเดียวกันก็ค้นหโปรแกรมคาร์เรียน และตอนนี้ สิ่งที่แดเนียลเพิ่งซื้อก็คือ บริษัทที่ถูกเวนคืน Collusion (2013)
Padma referred to Carrion as a program.พัดมาพูดถึงแคเรียน ว่าเป็นโปรแกรม Union (2013)
Remember what's at stake for you if you don't find the Carrion program.จำไว้ว่าคุณต้องชดใช้อะไร ถ้าคุณหา โปรแกรมแครริออนไม่เจอ Union (2013)
They wanted me to locate a code for a program you'd written called Carrion.พวกนั้นต้องการให้ฉันหาตำแหน่งของรหัส สำหรับโปรแกรมที่คุณเขียนขึ้นมา ที่ชื่อว่า แคเรียน Union (2013)
Carrion would have millions of innocent people wishingแคริออน จะมีนับล้านของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องการ Union (2013)
I've located Carrion, but the program is incomplete.ฉันรู้ที่ซ่อนของแคริออน แต่โปรแกรมยังไม่สมบูรณ์ Sacrifice (2013)
I think you don't want me to know about Carrion, and you'd rather get fired than tell me what it does.แค่ไม่อยากให้ผมรู้เรื่องโปรแกรมแคริออนต่างหาก และคุณยอมลาออกดีกว่าจะบอกผม Retribution (2013)
Well, he came over here in person to tell me to destroy Carrion.เขามาหาผมด้วยตัวเอง บอกให้ผมทำลายโปรแกรมแคริออน Retribution (2013)
I've been up... all night working on Carrion, finishing it.ผมนั่งทำงาน ทั้งคืน เพื่อเจ้าโปรแกรมแคริออนนี่ Retribution (2013)
Listen, you said that Carrion can overtake any host computer.ฟังนะ, คุณบอกว่า Carrion สามารถติดตามโฮทต์คอมพิวเตอร์ได้ Illumination (2013)
So you're certain that Carrion can access the account without setting off alarms?นายมั่นใจว่า Carrion จะเข้าถึงบัญชีธนาคาร โดยไม่ไปเตือนสัญญาณป้องกันใช่มั้ย? Illumination (2013)
I've been finishing Carrion.ผมทำให้ "แคริออน" เสร็จสมบูรณ์แล้ว Victory (2013)
In two days' time, you must come with the Carrion program.อีก 2 วัน ลูกต้องมาพร้อมกับโปรแกรม "แคริออน" Victory (2013)
Oh, my God. Where's Carrion?พระเจ้า แคริออนอยู่ไหน Victory (2013)
Well, not to sound all needy, but we do have the whole Carrion/Padma's father exchange thing to deal with, and I could really use your help.ฟังดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไร แต่เรามีนัดแลกเปลี่ยนโปรแกรมแคริออน กับพ่อของพัดม่า ที่จะต้องจัดการ Victory (2013)
Did you bring Carrion?คุณเอา "แคริออน" มาด้วยไหม? Victory (2013)
Padma's has to deliver Carrion in exactly 36 minutes.พัดม่าต้องส่งแคริออนให้ ใน 36 นาที Victory (2013)
The deal was for Carrion.ข้อตกลงของเรามีแค่แคริออน Victory (2013)
And now he's in possession of Carrion, he's gonna lay in wait.และตอนนี้เขาก็ถือแคริออนอยู่ Masquerade (2013)
Carrion has the ability to knock Manhattan off the power grid in less than a millisecond.แคริออนมีความสามารถ ที่จะทำให้แมนฮัตตัน ไฟฟ้าดับได้ทั้งเมือง ในเวลาน้อยกว่ามิลลิวินาที Engagement (2013)
Not even Carrion could break the code.แม้แต่แคริออนก็ทำลายรหัสไม่ได้ Engagement (2013)
What is the Initiative planning to do with Carrion? Don't know.พวก Initiative มีแผนจะทำอะไรกับแคริออน? Engagement (2013)
Carrion can't operate without my magic touch, which means either you get me out of here or they will.ฉันดัดแปลงรหัสของคุณ เพื่อไว้ประกันตัวเองนิดหน่อย แคริออนจะดำเนินการไม่ได้ หากปราศจากปุ่มวิเศษของฉัน ถ้าไม่ใช่คุณ ที่จะพาฉันออกจากที่นี่ ก็คงเป็นพวกเขา Engagement (2013)
Carrion can't operate without her keystrokes.แคริออนจะดำเนินการไม่ได้ หากไม่มีแป้นพิมพ์ของเธอ Engagement (2013)
Carrion.แคริออนน่ะ Engagement (2013)
Carrion can't operate without my magic touch.แคริออนจะดำเนินการไม่ได้ หากปราศจากปุ่มวิเศษของฉัน Truth: Part 1 (2013)
Carrion.แคริออน Truth: Part 1 (2013)
The Falcon must have altered Carrion so that when we hacked the Amanda Clarke Foundation...ฟอลคอนคงตั้งค่าไว้ในแคริออน เมื่อเราแฮ็คเข้าบัญชี มูลนิธิอแมนด้า คลาร์ก... Truth: Part 1 (2013)
But I can sat-link Carrion to track the investigation.แต่ฉันดัดแปลงแคริออน ให้ติดตามการสืบสวนได้ Truth: Part 1 (2013)
Falcon reprogrammed Carrion to reject my prompts.ฟอลคอนตั้งโปรแกรม ให้ปฏิเสธการดำเนินการของฉัน Truth: Part 1 (2013)
- Just that it's gonna be a while before Carrion likes Daddy more than he likes Mommy.- ก็คือคงต้องใช้เวลาซักพัก ที่แคริออนจะรักพ่อ มากกว่ารักแม่น่ะสิ Truth: Part 1 (2013)
Um, look, I can run Carrion diagnostic on auto. I...ฟังนะ ฉันให้แคริออน ดำเนินการโดยอัตโนมัติได้ Truth: Part 1 (2013)
When did you first conceive the Carrion program?คุณตั้งครรภ์ครั้งแรกกับ โครงการแครริออนหรอ? Truth: Part 1 (2013)
Look, the better question to ask is who unleashed Carrion, and why.นี่, ถามได้ดี เป็น คนที่ ปล่อย Carrion, และทำไม Truth: Part 1 (2013)
Took a lot longer than expected for the fail-safe I invented in Carrion to ferret out all the Initiative numbers, exonerate me.ใช้เวลานานกว่าที่คาด สำหรับระบบป้องกันภัย ที่ฉันคิดค้นขึ้นในแคริออน ในการล่อให้ พวก Initiative ทั้งหมดออกมา Fear (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carrionA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
carrionEagle eats no carrion. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]
สาง[n.] (sāng) EN: odour of carrion   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARRION    K EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carrion    (n) (k a1 r i@ n)
carrion-crow    (n) - (k a1 r i@ n - k r ou)
carrion-crows    (n) - (k a1 r i@ n - k r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aas {n}carrion [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死肉;屍肉[しにく, shiniku] (n) dead flesh; carrion [Add to Longdo]
埋葬虫[しでむし;シデムシ, shidemushi ; shidemushi] (n) (uk) carrion beetle (any beetle of family Silphidae, inc. burying beetles) [Add to Longdo]
嘴細鴉[はしぼそがらす, hashibosogarasu] (n) (uk) carrion crow (Corvus corone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐肉[fǔ ròu, ㄈㄨˇ ㄖㄡˋ, ] rotting flesh; carrion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top