Search result for

canine

(49 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canine-, *canine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canine[N] เขี้ยว, Syn. canine tooth, cuspid
canine[ADJ] ที่เกี่ยวกับสุนัข
canine[N] สุนัข, Syn. dog
canine tooth[N] เขี้ยว, Syn. canine, cuspid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canine(เค'ไน,คะไน') adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายสุนัข n. สุนัข หมาจิ้งจอก หมาป่า,hyenas,jackals,coyotes,เขี้ยว,ฟันสุนัข, See also: caninity n. ดูcanine
canine madnessn. โรคกลัวน้ำ,โรคหมาบ้า, Syn. rabies
canine tooth)n. เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข

English-Thai: Nontri Dictionary
canine(adj) เหมือนสุนัข,คล้ายสุนัข
canine(n) สุนัข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canine๑. สัตว์พวกสุนัข๒. ฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ tooth, canine; tooth, cuspid]๓. -สุนัข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canine eminenceรอยนูนฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine fossaแอ่งฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine guidance; canine guide; cuspid guidance; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine guide; canine guidance; cuspid guidance; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine spasmอาการแยกเขี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canine tooth; canine; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine tooth; tooth, cuspidฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canine; canine tooth; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canineเขี้ยว,ฟันเขี้ยว,ฟันเขี้ยว [การแพทย์]
Canine distemper virusไวรัสไข้หัดสุนัข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see a depth of emotion on the face of that canine the likes of which has never been captured on screen before.ผมเห็นความรู้สึกลึกๆในหน้าของหมาตัวนั้น ซึ่งรู้มั้ยว่า หน้าแบบนี้มันไม่เคยถูกถ่ายถอดออกมา ไม่เคยมีในหนังซักเรื่อง Bolt (2008)
Would you tell the crazy canine that he's got the wrong cat?ช่วยอะไรหน่อยสิ บอกเจ้าบ้านี่ไปหน่อยว่าเขาจำแมวผิดตัวแล้วละ Bolt (2008)
Muntz conceived the craft for canine comfort.มันซ์ท ทำให้สุนัขเขาอยู่อย่างสบายในยาน Up (2009)
It's a veritable floating palace in the sky, complete with doggy bath and mechanical canine walker.มันเป็นวิมานลอยฟ้าอย่างแท้จริง มีแม้กระทั่งที่อาบน้ำ และที่ให้สุนัขเดินออกกำลัง Up (2009)
With canine guards we'll travel there and spit into their eyeแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ เราก็จะไปและเผชิญกับมัน Up (2009)
I think it's a canine tooth.ฉันคิดว่า เป็นฟันสุนัขน่ะ Night of Desirable Objects (2009)
The central incisors, and lateral incisors and Canines.จะต้องถูกถอนฟันตัดซี่กลางออกทั้งคู่ \ รวมถึงฟันตัดซี่ริม และฟันเขี้ยวออก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Family wasn't here at the time. Patrol has fanned out, canine unit's been notified.ตำรวจกระจายกำลังค้นหา เคน พวกเขาได้รับแจ้ง Hostile Takeover (2009)
Four femurs, 12 phalanges, dozens of teeth, 12 canines.4 กระดูกต้นขา 12กระดูกนิ้วมือเท้า 12 ซี่ฟัน 12 เขี้ยว The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Canine football fans are a common sight in Texas.สุนัขเป็นแฟนฟุตบอล ถือว่าปกติในเท็กซัส The Cornhusker Vortex (2009)
Speckles reports a large canine at exfil.ควันนั่นหนาไปหน่อยนะ เบน G-Force (2009)
All right, everybody, if you can just let us do our job, we'll have all these dangerous canines rounded up and out of your hair presently.เอาหล่ะทุกท่าน ปล่อยให้พวกเราทำหน้าที่ของเราดีกว่า พวกเรามีนี้ ไว้คล้องจับเจ้าพวกหมาอันตรายนี่ และจบเรื่องยุ่งๆนี้ Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canineI snapped the thread on my canine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยว[N] fang, See also: canine tooth, Example: อย่ากลัวหมาตัวนี้เลยเพราะเขี้ยวมันหักแล้ว, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันแหลมคมสำหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับกราม
สุนัข[N] dog, See also: canine, hound, Syn. หมา, Example: บ้านของเขาทำธุรกิจเพาะสุนัขขาย ซึ่งสร้างรายได้ที่ดีมากทีเดียว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้า มี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของตัวผู้มีกระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น
หมา[N] dog, See also: canine, hound, Syn. สุนัข, Example: เสียงเห่าของหมายามค่ำคืนเป็นสิ่งที่สมบุญจะต้องพึ่งพาอาศัยอยู่เสมอ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้ามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขี้ยว[n.] (khīo) EN: fang ; canine tooth   FR: croc [m] ; canine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANINE    K EY1 N AY2 N
CANINES    K EY1 N AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canine    (j) (k ei1 n ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckzahn {m} [anat.] | Eckzähne {pl}canine tooth; canine | canine teeth; canines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬歯[けんし, kenshi] (n,adj-no) (See 糸切り歯) eyetooth; cuspid; canine (tooth); dogtooth [Add to Longdo]
糸切り歯;糸切歯[いときりば, itokiriba] (n) (See 犬歯) canine tooth [Add to Longdo]
八重歯[やえば, yaeba] (n) double tooth; protruding tooth (like a fang); high canine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖牙[jiān yá, ㄐㄧㄢ ㄧㄚˊ, ] canine tooth; fang; tusk [Add to Longdo]
犬齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 齿 / ] canine tooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canine \Ca*nine"\, n. (Anat.)
   A canine tooth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canine \Ca*nine"\, a. [L. caninus, fr. canis dog: cf. F. canin.
   See {Hound}.]
   1. Of or pertaining to the family {Canid[ae]}, or dogs and
    wolves; having the nature or qualities of a dog; like that
    or those of a dog.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Of or pertaining to the pointed tooth on each side
    the incisors.
    [1913 Webster]
 
   {Canine appetite}, a morbidly voracious appetite; bulimia.
 
   {Canine letter}, the letter r. See {R}.
 
   {Canine madness}, hydrophobia.
 
   {Canine tooth}, a tooth situated between the incisor and
    bicuspid teeth, so called because well developed in dogs;
    usually, the third tooth from the front on each side of
    each jaw; an eyetooth, or the corresponding tooth in the
    lower jaw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canine
   adj 1: of or relating to a pointed conical tooth [syn: {canine},
       {laniary}]
   2: of or relating to or characteristic of members of the family
     Canidae
   n 1: one of the four pointed conical teeth (two in each jaw)
      located between the incisors and the premolars [syn:
      {canine}, {canine tooth}, {eyetooth}, {eye tooth},
      {dogtooth}, {cuspid}]
   2: any of various fissiped mammals with nonretractile claws and
     typically long muzzles [syn: {canine}, {canid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top