หรือคุณหมายถึง buße?
Search result for

busse

(21 entries)
(2.2507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -busse-, *busse*
Possible hiragana form: ぶっせ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They get bussed in from the women's facility upstate.มาจากเรือนจำหญิงน่ะ Death Race (2008)
Most students, they work on the fryer at KFC, but you bussed tables at Il Picador to support yourself.นักเรียนส่วนใหญ่ ไปทำงานทอดไก่ในร้าน KFC แต่คุณไปจัดโต๊ะ ที่ ทูพิคาดอร์ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Up in the Air (2009)
They're puttin' people on busses and get them out of here.พวกเราต้องรีบไปเติมน้ำมันที่จุดพักรถบรรทุกที่35 พวกเขาเอาคนขึ้นรถบัสไป แล้วพาออกจากที่นี่ The Crazies (2010)
Busses have cameras on them and voila!รถประจำทาง มีกล้องติดรถด้วย นั่นไง The Politics of Time (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSSE    B AH1 S
BUSSED    B AH1 S T
BUSSEN    B AH1 S AH0 N
BUSSER    B AH1 S ER0
BUSSES    B AH1 S AH0 Z
BUSSEY    B AH1 S IY0
BUSSELL    B AH1 S AH0 L
BUSSERT    B AH1 S ER0 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッセ[, busse] (n) bouche (fre [Add to Longdo]
仏跡[ぶっせき, busseki] (n) place sacred to Buddhism [Add to Longdo]
仏説[ぶっせつ, bussetsu] (n) Buddha's teaching [Add to Longdo]
仏刹[ぶっさつ;ぶっせつ, bussatsu ; bussetsu] (n) Buddhist temple [Add to Longdo]
物性[ぶっせい, bussei] (n) physical properties; properties of matter; physicality [Add to Longdo]
物性学[ぶっせいがく, busseigaku] (n) materials science [Add to Longdo]
物性物理学[ぶっせいぶつりがく, busseibutsurigaku] (n) condensed matter physics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

  Busse
    Busse

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Busse [buːsə] (n) , pl.
     buses; busse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top