Search result for

badet

(61 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badet-, *badet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา badet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *badet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
During which time anyone who laughs, baths, dines with his parents or children or has intercourse will be sentenced to death.Wer in dieser Zeit lacht, badet oder mit Eltern und Kindern ein Festmahl abhält oder Geschlechtsverkehr hat, wird mit dem Tode bestraft. Caligula (1979)
So he's been in the water for twenty hours.Etwa 20 Stunden gebadetPirates of the 20th Century (1980)
He used to bathe me, he used to wheel me out into the sunroom.Er badete mich und schob mich im Rollstuhl in den Wintergarten. The Valediction (1980)
Man took baths in that stuff.Der hat in dem Zeug gebadetBrubaker (1980)
I bathed him , I fed him and I cleaned up after him !Ich habe ihn gebadet, gefüttert und hinter ihm sauber gemacht, oder? The Elephant Man (1980)
Dragged along the tide line, floated in the sea, tied to a breakwater, the chair only lasted a summer and always had to be replaced.Am Meeresrand entlanggezogen, in der See gebadet, irgendwo festgebunden, hielt der Stuhl nur einen Sommer und musste immer wieder ersetzt werden. The Falls (1980)
He'll leave alright.Ihr sollt euch raushalten. Zu heiß gebadet? Geht endlich! Loulou (1980)
They've smoked me like a herring, turned me back to front and inside out like a sock for six hours and left me here for two hours to freeze my balls off.Man hat mich wie einen Fisch gefangen und den Fisch geräuchert. Sie haben mich gebadet, mein Blut abgezapft und was weiß ich noch alles. Contamination (1980)
Imagine how wonderful a girl who bathes would be.Stellen Sie sich vor, wie wunderbar eines wäre, das sich badetArthur (1981)
I woke up in a cold sweat.Ich wachte in kaltem Schweiß gebadet auf. Deadly Blessing (1981)
Took a bath.Ich habe gebadetNeighbors (1981)
I'll rest like a nail.Ich hab noch nie gebadet! Ich will nicht! Buddy Goes West (1981)
Will she take it alone?Badet sie allein? The Skin (1981)
Oh, she's soaking.Sie badetThe Professional (1981)
Because we gave Sandy a bath.Na, wir haben doch Sandy gebadetAnnie (1982)
Well, Linda, did you see Mr Brewster when you were bathing in Gull Cove this morning?Sahest du Mr Brewster, als du in Gull Cove badetest? Evil Under the Sun (1982)
Why did you take a bath in his house?Warum hast du bei ihm gebadetMissing (1982)
Ed, I took a bath.Ed, ich hab einfach nur gebadetMissing (1982)
Just to let you know what kind of water you swam in. Look!In dieser Brühe haben Sie gebadetAkce: Sesit 1 (1983)
Don't like the nurse that gives you your bath.Sie mögen die Schwester nicht, die Sie badetIf Thoughts Could Kill (1983)
Dinkums needs a long walk and a bath.Dinky muss ausgeführt und gebadet werden. Vacation (1983)
You know who suffers?Und wer badet es aus? Superman III (1983)
* I bathed in* Habe ich gebadet Yentl (1983)
There was nο need. I was tired and sοaking wet. I went straight tο bed after I cleaned up.Ich war müde, also bin ich gleich ins Bett, nachdem ich gebadet hatte. Part 1 (1984)
He goes twice a week bath.- Er badet zweimal in der Woche. The Prophecy (1984)
They say you never bathe twice in the same river.Man sagt, dass man nie zweimal in dem gleichen Fluss badetEmmanuelle IV (1984)
I took a bath!- Ich habe gebadetThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
- You didn't take a bath, did you?- Gebadet hast du auch nicht? - Nein. Le bon plaisir (1984)
Every day at 5.30, she'd have bathed, perfumed, put on a sexy nightie, be waiting alone in a big bed just for me.Jeden Tag um 17.30 Uhr war sie gebadet und hatte ein Negligé an. Sie wartete im großen Bett nur auf mich. The Lonely Guy (1984)
Drank a lot, never bathed, fat.Hat viel getrunken, nie gebadet, war fett. The Lonely Guy (1984)
She's taking a bath.Sie badet gerade. Once Upon a Time in America (1984)
Here in Schabbach, where she took a bath, we saw that at once.Das haben wir hier in Schabbach, wo sie gebadet hat, gleich gesehen. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Who's that gentleman not taking a bath in my bathtub?Wer ist der Herr, der in meiner Badewanne nicht badetSteele in the Family (1985)
It's about time! Man, this game is fi...- Hätt ich heute bloß nicht gebadetMy Lucky Stars (1985)
Well, I'm sure it'll look much better after I've had a hot bath.Es gefällt mir sicher besser, wenn ich heiß gebadet habe. National Lampoon's European Vacation (1985)
Freddy loves to bathe here.Freddy badet gern hier. A Room with a View (1985)
I used to bathe here, too. Until I was found out.Ich habe auch hier gebadet, bis man mich erwischt hat. A Room with a View (1985)
I knew this girl who used to bathe in it.Ich kannte eine, die darin badete. Redemption of a Champion (1986)
You are gebaden, perfumed and wearing ...Du sollst gebadet, parfümiert, angekleidet und... The Betrayal (1986)
Go take a bath first.Jetzt wird zuerst gebadetScene of the Crime (1986)
No answer. She must be taking a bath or changing. Just see for yourself.Keine Antwort, wahrscheinlich badet sie. Armour of God (1986)
Did they bathe him?Hat ihn auch wer gebadetRunning Scared (1986)
Black is needed to break a black spell. Mix the blood of Black sheep, oxen, dogs, cats, snakes, eagles and lizards. Boil it and bathe her with it.Der schwarze Fluch lässt sich nur durch schwarzes brechen mischt das Blut von schwarzen Eidechsen, Ochsen, Hunden Katzen, Schlangen, Adlern und Schafen kocht es und badet sie darin taucht sie ein, bis sie aufwacht. The Seventh Curse (1986)
It's a surprise.Nie staubsaugt er sich, bevor er badetSomewhere Over the Rerun (1987)
How would you like to be buried at sea ?Willie badet in der Lagune, die ich gebaut habe. Genau wie die bei Gilligans Insel. Somewhere Over the Rerun (1987)
I'd like something to eat that didn't fall out of a tree.Ich habe seit 23 Jahren nicht gebadet. ALLE: Somewhere Over the Rerun (1987)
Sure, it's just like giving a puppy a bath.Natürlich, genau wie man einen Welpen badetThe First Day of School (1987)
We were just giving the kid a bath.Wir haben nur das Kind gebadetThe First Day of School (1987)
And from a distance, you would have seen the castle... shake off its grey drab and sunbathe.Aus der Entfernung hätte man sehen können, wie das Schloss seine Freudlosigkeit abschüttelte und in der Sonne badete. Fearnot (1987)
Whatever happened to "It's only a dream.Wie oft wachte er nachts schweißgebadet auf und rief: "Wartet! Nightmare on Al's Street (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badeteich {m}; Badeweiher {m}swimming pond [Add to Longdo]
Badetuch {n} | Badetücher {pl}bath towel; swimming towel | bath towels [Add to Longdo]
als Kind zu heiß gebadet worden sein [übtr.]to have been dropped on one's head by one's mother [Add to Longdo]
Schweiß {m} | in Schweiß gebadet seinsweat | to be bathed in sweat [Add to Longdo]
ausbaden | ausgebadetto pay for | paid for [Add to Longdo]
baden; schwimmen; waschen | badend | gebadet | badet | badeteto bathe | bathing | bathed | bathes | bathed [Add to Longdo]
baden | badend | gebadet | badet | badeteto imbrue | imbruing | imbrued | imbrues | imbrued [Add to Longdo]
schweißgebadet {adj}dripping with sweat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  badet [baːdət]
     bathes; imbrues
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top