Search result for

astrals

(87 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astrals-, *astrals*, astral
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา astrals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *astrals*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astral(แอส'เทริล) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาว
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
gastralgian. อาการปวดกระเพาะอาหาร, See also: gastralgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
astral(adj) คล้ายดาว,เกี่ยวกับดาว
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stomachalgia; gastralgia; gastrodynia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachodynia; gastralgia; gastrodynia; stomachalgiaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gastralgia; gastrodynia; stomachalgia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrodynia; gastralgia; stomachalgia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cadastral mapแผนที่โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Astral bodyกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Cadastral surveyการสำรวจรังวัด [เศรษฐศาสตร์]
cadastral surveycadastral survey, การรังวัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cadastral mapcadastral map, แผนที่โฉนด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which one of you brainiacs Came up with astral projection?ไหนใครเป็นคนต้นคิดโครงการตะลุยอวกาศนี่ขึ้นมา Death Takes a Holiday (2009)
Have you ever heard of astral projection?คุณเคยได้ยินคำว่า " ถอดจิต " หรือป่าว Insidious (2010)
You see, these are people with the ability to leave their physical body... and to travel to different places in astral form.คนพวกนี้จะมีความสามารถถอดจิตวิญญาณออกจากร่าง ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆไปในรูปแบบของวิญญาณ Insidious (2010)
Now Dalton, he is a very accomplished astral projector.และ ดอลตั้น ก็คือคนจำพวกนั้น Insidious (2010)
And the problem is that with the astral body gone he just left us with a physical body and an empty vessel.ปัญหาคือถ้าไม่มีวิญญาณ ร่างเปล่าที่อยู่โลกนี้ก็จะเป็นที่จับจอง Insidious (2010)
But the longer that Daltons astral body... is kept away from his physical body, the weaker the link gets.ยิ่งวิญาณดอลตั้นออกจากร่างนานเท่าไหร่ ปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณนานเท่าไหร่ Insidious (2010)
Suppressing your memory and your ability to astral project... was the only way to stop her from getting into you.หยุดความทรงจำของคุณและวิญญาณที่เข้มแข็งของคุณ คือทางเดียวที่จะหยุดยั้งเธอ Insidious (2010)
She befriended your astral body..ล่อลวงจนได้เป็นเพื่อนกับวิญญาณของคุณ Insidious (2010)
You're just talking to an astral projection of me.และนายก็กำลังเห็นภาพหลอนของฉันอยู่ The Firefly (2011)
♪ To the Astral Ocean ♪# To the Astral Ocean # Proceed with Caution (2012)
♪ To the Astral Ocean ♪# To the Astral Ocean # Proceed with Caution (2012)
Astral projection.การเคลื่อนยายออกจากร่าง Man's Best Friend with Benefits (2013)
I pushed your astral form out of your physical form.ผลักกายจิตออกจากกายเนื้อ Doctor Strange (2016)
For a moment, you entered the astral dimension.ชั่วขณะ คุณได้เข้าสู่มิติของกายจิต Doctor Strange (2016)
Books on astral projection.ตำราการถอดวิญญาณ Doctor Strange (2016)
My astral body.คือกายจิตของผม Doctor Strange (2016)
things like mind control, teleportation, astral projection, invisibility, genetic mutation, reanimation, fertility--อย่างเช่น การควบคุมจิต การใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายของ\ การแยกร่าง การล่องหนหายตัว Pilot (2008)
The astral winds were increasing the bite of the cold:Die Astralwinde verstärkten die beißende Kälte. The Return of Starbuck (1980)
Castral Fallvernon, curator of photographs and pictures for the VUE Commission lives and works in a disused aircraft on the outfield at Heathrow.Castral Fallvernon, Kurator für Fotos und Bildmaterial für die GUE-Kommission, lebt und arbeitet in einem alten Flugzeug draußen in Heathrow. The Falls (1980)
Three years after the Violent Unknown Event, to aid VUE victims afflicted with a variety of avian paranoias, Castral approached the Airport Authority for help in developing a rehabilitation programme based on visual stimulation.Drei Jahre nach dem Gewaltsamen Unbekannten Ereignis wollte Castral den GUE-Opfern helfen, die unter Flugangst litten, und wandte sich an die Flughafenbehörde, um ein Rehabilitationsprogramm ins Leben zu rufen. The Falls (1980)
Within six months, Castral could offer a prospectus including bird-recognition therapy, exercise in a flight simulator, lepidoptery, ornithological taxidermy and free-fall parachuting.Innerhalb von sechs Monaten bot Castral einen Prospekt an, der Vogel-Identifizierungs-Therapie, Übungen in einem Flugsimulator, Schmetterlingskunde, Tierausstopfung und Fallschirmspringen enthielt. The Falls (1980)
It certainly introduced Castral to her husband, who as a self-styled flyer, modelled himself on William Cody and until the treatment of filmstrip 17, was persecuted by the thought that an attack from the air would blind him.Er hatte Castral mit ihrem Gatten bekannt gemacht, der als selbst ernannter Flieger William Cody als Vorbild hatte, und der bis zur Behandlung mit Filmstreifen 17 unter der Zwangsvorstellung litt, bei einem Luftangriff zu erblinden. The Falls (1980)
Castral's appreciation of the Theory of the Responsibility of Birds and the Value of Personalised Flight was equivocal and could be typified by her copy of the da Vinci flying machine.Castrals Einschätzung der Theorie über die Verantwortung der Vögel und den Wert von personifiziertem Flug war zweideutig und ließ sich anhand ihres Exemplars von da Vincis Flugmaschine ersehen. The Falls (1980)
Castral had not seen fit to put it back the right way up.Castral hielt es nicht für nötig, es wieder zu richten. The Falls (1980)
The timorous may have identified Castral with that stern eye.Die Ängstlichen identifizierten vielleicht Castral mit diesem Auge. The Falls (1980)
He says there are swarms of ghosts, spirits, phantoms, souls angels and devils.Er sagt, es wimmelt nur so von Dämonen, Geistern, Gespenstern, von Seelen-, Astralwanderern, Engeln und Teufeln. Fanny and Alexander (1982)
Do you believe in UFOs, astral projections mental telepathy, ESP, clairvoyance spirit photography, telekinetic movement full-trance mediums, the Loch Ness monster and the theory of Atlantis?Glauben Sie an UFOs, Astralprojektionen, Telepathie... Telekinese, Volltrancemedien... das Loch-Ness-Monster und die Atlantis-Theorie? Ghostbusters (1984)
Mr. Data, revise the annexe.Benachrichtigen Sie Astralstelle 5. Booby Trap (1989)
We studied him in astrophysics.Wir hatten das in Astralphysik: The High Ground (1990)
I'm on Astral Drive, it's kind of a funny house with a big chimney...Am Astral Drive, ein witziges Haus mit großem Schornstein... The Guardian (1990)
I'm at 1201 Astral Drive.Ich wohne am 1201 Astral Drive. The Guardian (1990)
Astral...Astral... The Guardian (1990)
I use this bark for a tea which assists in astral travel.Aus der Rinde macht man Tee für Astral-Reisen. Four Rooms (1995)
Astrally, dozens of times.Astral ein paarmal. Contact (1995)
Practitioners claim that the astral body can detach itself and float virtually anywhere,___ _.sometimes invisible, but sometimes appearing as an apparition.Fachleute behaupten, dass der Astralleib sich loslösen und schweben kann,... ..unsichtbar, aber manchmal auch als Erscheinung. The Walk (1995)
...channelling, astral projection...Channeling, Astralprojektion. The Field Where I Died (1996)
There's astral projection.Astrale Projektion. Nightmares (1997)
The theory that while one sleeps one has an astral body which can travel through time and space.Die Theorie, dass man im Schlaf einen Astralkörper hat... ..der durch Zeit und Raum reisen kann. Nightmares (1997)
Astral body.Astralkörper. Nightmares (1997)
I'm looking at the telemetry we collected. It was an astral eddy that seems to have formed at the confluence of space and subspace.Es war ein Astralwirbel, der sich beim Zusammentreffen von Raum und Subraum bildete. Real Life (1997)
Captain... the astral eddy is beginning to dissipate.Captain, der Astralwirbel fängt an, sich aufzulösen. Real Life (1997)
Harry was right. This looks like the spawning ground for the astral eddies.Das ist der Laichplatz für Astralwirbel. Real Life (1997)
Maybe he can astral project.Vielleicht beherrscht er die Astralprojektion. I Fall to Pieces (1999)
Based on some artefacts that I found with them and... taking into account the current astral cycle...Auf der Basis von Artefakten, die ich bei ihnen fand, und... ..wenn wir die Astralkreis-Berechnungen hinzuzählen... The Zeppo (1999)
The problem is an evil spirit can't be vanquished on the physical plane, only the astral plane.Ein böser Geist kann nicht auf physischer Ebene besiegt werden, nur auf der astralen. The Power of Two (1999)
It's called astral projection.Das ist Astralprojektion. Wicca Envy (1999)
Mind control, astral projection, throwing charms.Bewusstseinskontrolle, Astralprojektion, Zauberei. Wicca Envy (1999)
- Astral projection.- Astralprojektion. Wicca Envy (1999)
"Abraxas, a demon of the astral plane who destroys witches, by demonizing their powers.""Abraxas, Dämon der Astralebene, der Hexen vernichtet, indem er ihre Kräfte dämonisiert." Witch Trial (1999)
But how? We don't know where the astral plane is.Aber wir wissen nicht, wo diese Astralebene ist. Witch Trial (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังวัด[V] measure, See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land, Example: กรมป่าไม้ได้ประกาศบริเวณนี้เป็นอุทยาน และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด และปักหลักเขตแล้ว, Thai definition: สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน, วัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRAL    AE1 S T R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astral    (j) (a1 s t r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemarkung {f}cadastral number [Add to Longdo]
Katasterauszug {m}; Grundbuchauszug {m}cadastral map excerpt [Add to Longdo]
Katasterkarte {f}; Gemarkungskarte {f}; Flurkarte {f}cadastral map [Add to Longdo]
Katastervermessung {f}cadastral survey [Add to Longdo]
Landvermesser {m}; Landvermesserin {f}surveyor; land surveyor; cadastral surveyor [Add to Longdo]
astral {adv}astrally [Add to Longdo]
sternförmigastral [Add to Longdo]
Epigastralgie {f}; Schmerzen im mittleren Oberbauch [med.]epigastralgia; upper abdomen pain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストラル[, asutoraru] (adj-f) astral [Add to Longdo]
ニシキギ目[ニシキギもく, nishikigi moku] (n) the order Celastrales (plant) [Add to Longdo]
胃痛[いつう, itsuu] (n) stomach-ache; stomach pain; gastralgia [Add to Longdo]
検地[けんち, kenchi] (n,vs) land survey; cadastral survey [Add to Longdo]
公図[こうず, kouzu] (n) cadastral map [Add to Longdo]
星気体[せいきたい, seikitai] (n) astral body [Add to Longdo]
天体写真[てんたいしゃしん, tentaishashin] (n,adj-no) photograph of an astral body [Add to Longdo]
裏渦貝[うらうずがい;ウラウズガイ, urauzugai ; urauzugai] (n) (uk) Astralium haematragum (species of turban shell) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top