Search result for

alike

(56 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alike-, *alike*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alike[ADV] เช่นเดียวกัน, See also: เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similarly
alike[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similar, like, same

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same

English-Thai: Nontri Dictionary
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They both looked alike from the back.ทั้งสองคนดูเหมือนกันจากข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
We don't look alike.เราไม่เห็นเหมือนกันเลย My Sassy Girl (2008)
You look a lot alike. Marty, you look a lot alike.พวกนายดูเหมือนกัน มาร์ตี้ พวกนายดูเหมือนกันเป๊ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You laugh alike. Talk alike. He has the same speech pattern.นายหัวเราะแบบเดียวกัน พูดแบบเดียวกัน ใช้สำนวนเหมือนๆกันด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Alike than you think, Alex.มากกว่าที่นายคิดนะ อเล็กซ์ Under & Out (2008)
They were much alike.พวกเขาเหมือนกันมาก Five the Hard Way (2008)
You and I, we think alike.คุณกับผม เราคิดเหมือนกัน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We're more alike than anybody could ever tellเราเหมือนกันมาก ยิ่งกว่าทุกคนเคยพูดกัน Princess Protection Program (2009)
I believe we're alike in that way.ผมเชื่อว่าเราเป็นคนที่นิสัยคล้ายกัน Mandala (2009)
I don't think we're alike at all, Mr. White.ผมไม่คิดว่าเรานิสัยคล้ายกันแม้แต่นิดเดียว คุณไวท์ Mandala (2009)
YOU AND I ARE NOTHIN' ALIKE.เมื่อเราหาเพื่อนของคุณเจอ Soul Mates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alikeAdults and children alike would like to see the movie.
alikeAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
alikeAll those flowers look alike.
alike"Don't look alike do you?" "That's because we're fraternal (twins)."
alikeGreat minds think alike.
alikeI took her for her sister. They look so much alike.
alikeI took her for Minako. They are so much alike.
alikeKen and his brother are very much alike.
alikeLook exactly alike.
alikeMuch as we resemble one another, we are none of us exactly alike.
alikePaul has three sons. They look very much alike.
alikeSeen at a distance, the two look alike.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้ายคลึง[V] resemble, See also: alike, look like, similar, be like, Syn. ละม้าย, คล้าย, Example: รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม, Thai definition: เกือบจะเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
เดียวกัน[X] (dīokan) EN: same ; alike   FR: même ; identique ; le même
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely   FR: ressembler
คล้าย[adv.] (khlāi) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike   FR: tel que ; comme ; pareil à
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to   
ละม้าย[v.] (lamāi) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like   FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้ายคล้ายคลึง[v. exp.] (lamāi khlāikhleung) EN: take after ; be alike ; resemble ; look like   
เหมือนกัน [adj.] (meūankan) EN: likewise ; alike ; same   FR: identique ; pareil ; similaire
เหมือน[X] (meūoen) EN: same ; like ; similar ; alike ; just like ; resembling ; after   FR: même ; comme ; pareil ; similaire ; tel que

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIKE    AH0 L AY1 K
ALIKES    AH0 L AY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alike    (j) (@1 l ai1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一分一厘も違わず[いちぶいちりんもたがわず, ichibuichirinmotagawazu] (exp) to be exactly alike [Add to Longdo]
瓜二つ;うり二つ[うりふたつ, urifutatsu] (adj-na) as alike as two melons (two peas in a pod) [Add to Longdo]
似る[にる, niru] (v1,vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P) [Add to Longdo]
揃って[そろって, sorotte] (exp) (See 揃う) all together; in a body; en masse; all alike [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
同視[どうし, doushi] (n,vs) treating alike [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) [Add to Longdo]
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] (n) {comp} lookalike (product) [Add to Longdo]
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alike \A*like"\ ([.a]*l[imac]k), a. [AS. onl[imac]c, gel[imac]c;
   pref. [=a] + like.]
   Having resemblance or similitude; similar; without
   difference. [Now used only predicatively.]
   [1913 Webster]
 
      The darkness and the light are both alike to thee.
                          --Ps. cxxxix.
                          12.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alike \A*like"\, adv. [AS. gel[imac]ce, onl[imac]ce.]
   In the same manner, form, or degree; in common; equally; as,
   we are all alike concerned in religion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alike
   adv 1: equally; "parents and teachers alike demanded reforms"
       [syn: {alike}, {likewise}]
   2: in a like manner; "they walk alike"
   adj 1: having the same or similar characteristics; "all
       politicians are alike"; "they looked utterly alike";
       "friends are generally alike in background and taste"
       [syn: {alike(p)}, {similar}, {like}] [ant: {dissimilar},
       {unalike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top