Search result for

türen

(64 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -türen-, *türen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา türen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *türen*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matureness[N] การเจริญเติบโตเต็มที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Doors.TürenRelics (2013)
Doors.TürenMidnight (2008)
- Tell Lucas to lock all the doors. - It's no use.Sagen Sie Lucas, er soll alle Türen schließen. Zombie (1979)
It's a waste of time to lock the doors.Es ist sinnlos, die Türen zu schließen. Zombie (1979)
Close all the stores Lock all the doorsSchließt alle Läden. Verriegelt die TürenThe Villain (1979)
- How can I lock the doors?- Womit kann man die Türen abschließen? Terror Express (1980)
- This is the master key for all doors.- Dieser Schlüssel passt zu allen TürenTerror Express (1980)
By gaining an acceptance with you, they'd find doors opened to them on every level of your culture.Wenn sie akzeptieren würden, stünden den beiden alle Türen ihrer Kultur offen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Why not?Wellington House hat weder Feuertreppe noch FeuertürenThe Economy Drive (1980)
Lock the doors.Schließ die Türen ab. Any Which Way You Can (1980)
I am in a closed room without windows or doors... but also without a roof or walls. Perhaps I'm locked in a sphere or an ellipse. I'm not sure.Ich befinde mich also in einem Raum ohne Fenster oder Türen, aber auch ohne Dach oder Wände, möglicherweise auch eingeschlossen in einer Kugel oder einer Ellipse, ich weiß nicht so genau. From the Life of the Marionettes (1980)
I told you that we have to keep all the doors locked. You have to stay.Ich hab dir doch gesagt, wir müssen alle Türen verschlossen halten. From the Life of the Marionettes (1980)
Close the doors.Schließen Sie die TürenThe Lady Banker (1980)
He bricked up the doorways of his house making it compulsory for himself to enter by the roof.Er vermauerte alle Türen zu seinem Haus und zwang sich somit, es vom Dach aus zu betreten. The Falls (1980)
Flash, the doors!Flash, die TürenFlash Gordon (1980)
Get inside and lock your doors. Close your windows.Gehen Sie ins Haus und verschließen Sie Türen und Fenster. The Fog (1980)
Make sure all the doors and windows are locked.Verschließe Fenster und Türen und lass keine Fremden rein. Nightmare City (1980)
On the radio they say to stay home, and lock all the doors and windows.Im Radio hieß es, man soll daheim bleiben und Türen und Fenster gut verschließen. Nightmare City (1980)
But in the hotel rooms, there are peepholes in the doors.Aber in dem Hotelzimmer, da in den Türen, da sind Gucklöcher drin. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
He is welcome to explore possibilities with other publishers but he's gonna find that this is a town full of closed doors.Er kann sich gerne an andere Herausgeber wenden, aber er wird erfahren müssen, dass die Türen in dieser Stadt geschlossen sind. The Revel (1981)
Never answer your door in person and keep car windows locked.Öffnen Sie nie selbst die Haustür, wenn es bei Ihnen mal klingelt. Im Wagen schließen Sie die Fenster und sichern die TürenThe Death List (1981)
At the beach , there are wood cabins with doors of all colors.Am Meer gäbe es ganz viele Holzkabinen mit Türen... mit Türen in allen möglichen Farben. Diva (1981)
Once we didn't have those old doors to slam, the quarrels just went on and on.Nachdem wir die alten Türen nicht mehr zuknallen konnten, nahmen die Streitigkeiten kein Ende. Endless Love (1981)
I'm locked out!Die Türen klemmen. The Woman Next Door (1981)
The therapy room is three doors down.Der Therapie-Raum ist nur drei Türen weiter. Halloween II (1981)
Goddamn door, you never get used to it.Verdammte Türen. Gewöhnt man sich nie dran. Prince of the City (1981)
Speaking seriously, I remember that day, and it was not so long ago, when the creditors were banging at the doors of this archdiocese, when, as the saying goes, we didn't have a pot to... spit in...Aber im Ernst, ich erinnere mich gut, es ist noch gar nicht so lange her, als die Gläubiger an die Türen der Erzdiözese hämmerten. Als wir, wie man so schön sagt, blank waren wie... ein Kinderpopo. True Confessions (1981)
Yeah, you try opening the doors.Versuch du doch mal, die Türen zu öffnen. A Plush Ride (1982)
I've had a chance to brief you... on the business of the dayAls die Türen sich öffnen... ist er tot. In the Steele of the Night (1982)
A man gets on an elevator. He's all alone.Er hält nirgendwo an, doch als die Türen sich öffnen... ist er tot. In the Steele of the Night (1982)
You lock the doors and windows down here, I'll take the second floor.Sie schließen die Türen und Fenster, ich gehe hoch. Steele Trap (1982)
Good thinking, that's what doors are for.Warum mache ich sie nicht auf?" - Gut gedacht, Minister, dazu sind Türen ja da. The Skeleton in the Cupboard (1982)
- Did you check the doors, the windows?- Hast du die Türen und Fenster überprüft? The Entity (1982)
French doors fixed?Spiegeltüren poliert? Annie (1982)
The deputy at the front gate keeps away onlookers and potential customers, while up at the house, the doors are closed and the principals are not talking.- Der Hilfssheriff vertreibt Schaulustige, alle Türen des Hauses sind verschlossen und die Beteiligten schweigen sich aus. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
The doors are thrown open...Türen werden aufgestoßen. Nein, warte! Fanny and Alexander (1982)
I've locked the doors.Die Türen sind abgeschlossen. The Living Dead Girl (1982)
Man the doors. One minute.An die Türen. ln einer Minute. An Officer and a Gentleman (1982)
Closing all doors!Die Türen schließen! La passante du Sans-Souci (1982)
Closing all doors!Die Türen schließen! La passante du Sans-Souci (1982)
There is a measurable physical science in this house... that goes far beyond the creaking doors or cold spots I've experienced.Die physikalisch messbaren Ereignisse übertreffen knarrende Türen und kalte Flecken bei weitem. Poltergeist (1982)
We better start closing off the outside doors.Riegeln wir lieber die Türen nach außen ab. The Thing (1982)
Activate hangar doors.Aktiviert TürenTRON (1982)
When will you learn not to slam the door?Wann gewöhnen Sie sich endlich ab, die Türen zu knallen? Une Chambre en Ville (1982)
Yield at the crossroads. Attention!Aufpassen, damals hat man Türen abgeschlossen. Výprava do minula (1983)
Turn the key and remove it from the lock!Damals hat man Türen abgeschlossen. Schließen Sie sie ab. Výprava do minula (1983)
Red crosses on doors Cops pursuit freaks with bikes And thousands of motorbikes with gasoline on the street asphaltRote Kreuze an den Türen Kieberer und Freaks liefern sich Rennen und tausende Mopeds mit Benzin auf dem Asphalt. Dracula of Exarcheia (1983)
Lock the doors and stay low.Türen schließen und ruhig bleiben. Recipe for Heavy Bread (1983)
HANNIBAL: There's the loading dock, and normal access doors.Da ist die Ladefläche und die normalen ZugangstürenWater, Water Everywhere (1983)
Michael, it appears to be 2 large doors.Michael, es sieht aus wie 2 große TürenGoliath: Part 1 (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
TURENNE    T Y UW1 R EH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drücker {m} (auf Türen)latch key [Add to Longdo]
Falltür {f} | Falltüren {pl}trapdoor | trapdoors [Add to Longdo]
Flügeltür {f} | Flügeltüren {pl}folding door; double-door | folding doors; double-doors [Add to Longdo]
Hintertür {f} | Hintertüren {pl}back door; back-door; backdoor | back doors [Add to Longdo]
Lukentür {f}; Luke {f} | Lukentüren {pl}hatch | hatches [Add to Longdo]
Seitentür {f} | Seitentüren {pl}side door | side doors [Add to Longdo]
Tür {f}; Tor {n} | Türen {pl}; Tore {pl} | an die Tür klopfen | mit der Tür ins Haus fallen | offene Türen einrennen | die Tür fest schließendoor | doors | to knock at the door | to go like a bull at a gate | to preach to the converted; to kick at an open door | to shut the door tight [Add to Longdo]
vertrauliche Besprechung haben; hinter verschlossenen Türen sitzendto be closeted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
郡県[ぐんけん, gunken] Landkreise und Praefekturen [Add to Longdo]
都道府県[とどうふけん, todoufuken] die_japanischen_Praefekturen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top