ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stevenson

S T IY1 V AH0 N S AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stevenson-, *stevenson*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stevenson screenเรือนเทอร์มอมิเตอร์ แบบสตีเวนสัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stevenson rooftop, 12 o'clock.หลังคาตึกสตีเฟนสัน ที่ 12 นาฬิกา VS. (2009)
Robert Louis Stevenson, Jekyll and Hyde.โรเบริต์ หลุยส์ สตีเวนซั่น เจคลี แอนด์ ไฮด์ X-Men: First Class (2011)
Robert Louis Stevenson would have been proud.โรเบิร์ต หลุยส์ สตีฟเวนสัน จะได้ภาคภูมิใจ X-Men: First Class (2011)
Mr. Stevenson.ครูสตีเวนสัน Back to Summer (2011)
Mr. Stevenson, please tell me you have that tape.ครูสตีเวสันบอกที ว่ายังมีเทปนั้น Back to Summer (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stevensonThe social worker was asked to follow up the information about the Stevenson family.

CMU English Pronouncing Dictionary
STEVENSON    S T IY1 V AH0 N S AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯蒂文森[Sī dì wén sēn, ㄙ ㄉㄧˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ, ] Stevenson or Stephenson (name), #150,572 [Add to Longdo]
百叶箱[bǎi yè xiāng, ㄅㄞˇ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄤ, / ] Stevenson screen (white box with ventilated sides, housing meteorological instruments); thermometer screen; instrument shelter, #203,182 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
百葉箱[ひゃくようばこ, hyakuyoubako] (n) Stevenson screen (louvre-sided box housing for meteorological gauges) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Stevenson
   n 1: Scottish author (1850-1894) [syn: {Stevenson}, {Robert
      Louis Stevenson}, {Robert Louis Balfour Stevenson}]
   2: United States politician and diplomat (1900-1968) [syn:
     {Stevenson}, {Adlai Stevenson}, {Adlai Ewing Stevenson}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top