Search result for

schulens

(71 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schulens-, *schulens*, schulen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schulens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schulens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Later on, some traits of different schools became prominent:Dann treten die Züge verschiedener Schulen hervor: Oblomov (1980)
Either way, Shey drove a green van in circles in Tooley Park Nurseries because, being a VUE hallucinist, he was not officially permitted to drive on a public highway.Shey fuhr einen grünen Wagen in den Tooley-Park-Baumschulen im Kreis herum, da er als GUE-Halluzinator keine Fahr- erlaubnis für öffentliche Straßen hatte. The Falls (1980)
/laughter') lt is not great wealth alone that builds the library,... ..founds the college... ..that is to diffuse a high learning and culture among a people./Gelächter') Nicht Wohlstand allein ist es, der Bibliotheken baut,... ..der die Hochschulen stiftet,... ..die einem Volk Wissen und Kultur verleihen. Heaven's Gate (1980)
...with the danger of the contamination, public buildings and private enterprises will remain closed for an indefinite time....die Gefahr der Verseuchung. Schulen und Behörden bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen. Nightmare City (1980)
Don't forget schools need young men like you.Vergiss nicht, Schulen brauchen junge Männer wie dich. The Move (1981)
Schools themselves place students, and companies come to them for help.Schulen finden den Studenten einen Arbeitsplatz und Firmen brauchen Unterstützung. The Move (1981)
Second, the excuse we used forcomprehensive schools:Zweitens die Ausrede, die gern für Gesamtschulen benutzt wird. A Question of Loyalty (1981)
And for this I sent you to the best schools?Ich schickte dich auf die besten SchulenThe Cannonball Run (1981)
Yours are the archaic values of the prep school playground.Sie folgen den alten Werten der Höfe der PrivatschulenChariots of Fire (1981)
People have gone to school, evening classes, part-time... and still they try to keep them in the dark.Die haben Schulen besucht, Abendschulen, Fernkurse absolviert, und man versucht, sie in Stumpfsinn zu halten. Man of Iron (1981)
Mr. Birkut, all the universities...Herr Birkut, alle Hochschulen... Man of Iron (1981)
- All the universities...- Alle Hochschulen... Man of Iron (1981)
Shut up, smartass, I'm trying to educate this boy's palate.Halt den Mund, Klugscheißer. Ich will den Gaumen dieses Jungen schulenEndless Love (1981)
Same year, different schools.Dasselbe Jahr, unterschiedliche SchulenEye of the Needle (1981)
But if you put one half of my sugar daddies in the closet, and kill the other half,Nur, wenn Sie die Hälfte meiner Freier in Kleiderschränken verstecken und die andere Hälfte umbringen, dann muss ich mich umschulen lassen! The Professional (1981)
..when we had buildings to build, churches, schools, convents, hospitals, and not a copper penny to build them with.Als wir Kirchen, Schulen, Klöster und Krankenhäuser zu bauen hatten, aber nicht einen roten Heller um sie zu bezahlen. True Confessions (1981)
Why do we have comprehensive education?Wer wollte denn zum Beispiel Gesamtschulen haben? The Bed of Nails (1982)
The National Union of Teachers, the chief client of the Department of Education, so the DES went comprehensive.- Die nationale Lehrergewerkschaft, die sind die Hauptkunden vom Bildungsministerium. Also hat das auch Gesamtschulen gemacht. The Bed of Nails (1982)
They called him the knight of the alphabet.Für die Alphabetisierung, die Schulen, die Verbreitung von Büchern. Man nannte ihn den Ritter des Alphabets. Antonieta (1982)
Our two ringside judges: Chuck Howerton and Bill Brown.Denn es treffen zwei traditionelle Box-Schulen aufeinander. Bomber (1982)
Push this in grammar schools, Charlie.Sie verkaufen das in SchulenThe Border (1982)
Jarrett brought us down here in these special buses with all kinds of promises... of good pay, housing, schools for our kids.Jarrett brachte uns in Sonderbussen hierher, unter allerlei Versprechungen. Gute Bezahlung, Wohnungen, Schulen für die Kinder. Labor Pains (1983)
She's helping me rebuild myself. Really?Ich wohne bei ihr, solange ich mich umschulen lasse. Le battant (1983)
Rebuild yourself as what?Worauf lässt du dich umschulenLe battant (1983)
Tomorrow is Sunday and schools are closed!Morgen ist Sonntag, da haben die Schulen zu! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
The famous martial artists of the various schools.An die berühmtesten Kämpfer der verschiedenen SchulenDuel to the Death (1983)
In brains full of long sewage pipes of school wall, tarmac and welfare papers the buzzing of insects must enter.Es ist notwendig, dass in die Gehirne, die besetzt sind, von den langen Leitungen der Kloaken und den Mauern der Schulen, von dem Asphalt und den Akten der Sozialämter, das Summen derInsekten eindringt. Nostalgia (1983)
Huh? You think I don't set guys free every goddamn week... who have raped entire school districts?Ich lasse Typen frei, die ganze Schulen vergewaltigt haben. The Star Chamber (1983)
There's fantastic dance schools in Houston.Es gibt fantastische Tanzschulen in Houston. Terms of Endearment (1983)
Do you think I would've chosen the schools and the clothes over my father's love?Glauben Sie, mir wären die Schulen und die Kleider wichtiger gewesen als die Liebe meines Vaters? A Knight in Shining Armor (1984)
30 Bastille Day Ceremonies and November 11 Commemorations, to which local holidays should be added, awards ceremonies, technical school inaugurations, nurseries, weddings, funerals, not to forget the Christmas trees.Preisverleihungen, Eröffnungen von Schulen, Kinderkrippen, Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, Weihnachtsfeiern. Le bon plaisir (1984)
He likes to expose himself near schools.Der zeigt sich gern nackt an SchulenMy New Partner (1984)
I mean, why? You grew up in an exclusive neighborhood... you went to the finest schools.Du bist in einer exklusiven Gegend aufge- wachsen, hast die besten Schulen besucht. Knight Sting (1985)
Only that she's been to some of the finest schools in Europe.Sie besuchte die besten Schulen in Europa. Knight Strike (1985)
Gas stations, grocery stores... dry cleaners, libraries, schools would close.Tankstellen, Lebensmittelläden, Reinigungen, Bibliotheken, SchulenSteele in the Chips (1985)
So, what I'll probably do is endow medical schools in Israel or in Poland, if they'll let me.Ich werde also wahrscheinlich medizinische Hochschulen in Israel finanzieren, oder in Polen, wenn man mir das erlaubt. The Holcroft Covenant (1985)
Who's "them"?Alle Schulen hier in der Gegend. The Good Collar (1986)
No offense, but all you dudes over 18... smell like the man to me. You got more to worry about than the man. [Laughs]Nehmen wir an, ich hätte die Junior Highschool und die Grundschulen im Griff. The Good Collar (1986)
We can order the children to public schools.Wir können die Kinder auf öffentliche Schulen schicken. The Man Who Died Twice (1986)
And don't be surprised if all the schools are named for you.Sie werden staunen, wie viele Schulen nach Ihnen benannt sind. Unfinished Business (1986)
- Do you think our schools lack discipline?- Glauben Sie, dass es an unseren Gesamtschulen an Disziplin fehlt? The Ministerial Broadcast (1986)
I used the one about our needing the money for hospitals, schools and old people.Wieder mit der alten Nummer, das Geld braucht man für Schulen, die alten Mitmenschen und Kranken. The Smoke Screen (1986)
* When you've had a long summer holiday, then it's really nice to go back to school. *"Bosse will an den König schreiben und ihn bitten, alle Schulen zu schließen." The Children of Noisy Village (1986)
I've been with some really good schools. The best.- Ich war auf ein paar guten SchulenChildren of a Lesser God (1986)
Very good, James. He's been at all the best schools.Er war auf den besten SchulenChildren of a Lesser God (1986)
He listened to the headmasters of schools with great and glorious names..."Er lauschte den Rektoren von Schulen mit ruhmreichen Namen... Clockwise (1986)
Sorry. This is your thing with all the posh schools?Das ist Ihr Ding mit den Nobelschulen, oder? Clockwise (1986)
The Headmaster's Conference is the organisation to which all the great independent schools of this country belong, places like Eton and Harrow,Die Rektorenkonferenz ist die Organisation, in der all die großen, freien Schulen des Landes vereint sind. Clockwise (1986)
Winchester and Westminster.Schulen wie Eton und Harrow, Winchester und Westminster. Clockwise (1986)
The fee-paying schools. The 'posh' schools that we all look down our noses at, and that we'd all send our children to if only we'd got the money.Die Gebühren erhebenden Schulen, die Nobelschulen, die wir alle so verachten und auf die unsere Kinder gingen, wenn wir das Geld hätten. Clockwise (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHULENBERG    SH UW1 L AH0 N B ER0 G
SCHULENBURG    SH UW1 L AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumschule {f} | Baumschulen {pl}tree nursery | tree nurseries [Add to Longdo]
Bibliotheksschulen-Ausbildung {f}library school education [Add to Longdo]
Fliegerschule {f} | Fliegerschulen {pl}flying school | flying schools [Add to Longdo]
Gewerbeschule {f} | Gewerbeschulen {pl}vocational school | vocational schools [Add to Longdo]
Hochschule {f}; Universität {f} | Hochschulen {pl}; Universitäten {pl}university | universities [Add to Longdo]
Ingenieurschule {f} | Ingenieurschulen {pl}school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Kunstschule {f} | Kunstschulen {pl}school of arts | schools of arts [Add to Longdo]
Schule {f} | Schulen {pl} | in die Schule gehenschool | schools | to go to school [Add to Longdo]
Schulentlassene {m,f}; Schulentlassenerschool leaver [Br.]; school graduate [Am.] [Add to Longdo]
Schulentlassungsfeier {f}graduation ceremony; graduation party [Am.] [Add to Longdo]
Sonntagsschule {f} | Sonntagsschulen {pl}sunday school | sunday schools [Add to Longdo]
Tanzschule {f} | Tanzschulen {pl}dancing school | dancing schools [Add to Longdo]
einschulen; zur Schule schickento put to school [Add to Longdo]
erziehen; aufziehen; schulen; bildento nurture [Add to Longdo]
schulen; einweisento indoctrinate [Add to Longdo]
schulendindoctrinating [Add to Longdo]
ein Kind auf eine andere Schule umschulento transfer a child to another school [Add to Longdo]
jdn. umschulen; umlernen | umschulend; umlernendto retrain | retraining [Add to Longdo]
umschulen | umschulendto re-educate; to reskill | re-educating [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top