Search result for

profite

(43 entries)
(0.244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profite-, *profite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profiteer[VI] ค้ากำไรเกินควร
profiteer[N] พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profiterole[N] เค้กชิ้นเล็กกลมๆ, Syn. cream puff
profiteering[N] การค้ากำไรเกินควร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.

English-Thai: Nontri Dictionary
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you've certainly profited greatly by it turning your superhero alter ego, Ozymandias, into a billion-dollar industry:ซึ่งก็ทำให้ทำเงินได้มหาศาล โดยจับเอา... ...คาแล็คเตอร์ฮีโร่ของคุณ, ออซซี่แมนเดซ มาปั้นเป็นธุรกิจพันล้าน: Watchmen (2009)
Profiteering off the creativity of others.ค้ากำไรจากการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ Brown Betty (2010)
Do think I profited from the death of the lady?ท่านคิดว่าข้าได้ประโยชน์จากการตายของนายหญิงงั้นหรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
You simpering son of a po-faced profiteer!\ คุณหัวเราะอย่างแหย ๆ ลูกชายของคนขูดเอากำไรเกินควรใบสั่ง โกง! The Adventures of Tintin (2011)
You think I profited unfairly?นายคิดว่าฉันได้มาโดยไม่ถูกต้องเรอะ Episode #1.1 (2012)
Does it weigh on you at all, Captain Hatfield how you profited while others stayed the course and suffered for it?นายเป็นทุกข์มากใช่มั้ย ผู้กองแฮตฟิลด์ ที่มัวหากำไรทั้งที่คนอื่นอยู่สู้ต่อ และต้องทนทุกข์ทรมาน Episode #1.1 (2012)
Your gang profited...แก๊งค์ ของคุณ สร้างผลกำไร Time's Up (2012)
Would that all profited so in dealings with Spartacus.นั่นคงจะเป็นค่าตอบแทนที่ได้จากการทำข้อตกลงกับสปาร์ตาคัสสินะ Blood Brothers (2013)
They're not humanitarians. They are profiteers.พวกบริษัทเหล่านั้น ไม่มีมนุษยธรรม แต่เป็นพวกหวังผลกำไร Collusion (2013)
Have you forgotten what you are, what you've profited from?ลูกลืมไปแล้วหรือว่า ลูกเป็นอะไร ลูกจะหาประโยชน์จากอะไร Collusion (2013)
The companies that profited in the wake of the attack.บริษัทที่จะได้ประโยชน์ จากการตื่นตัวของการโจมตีครั้งนั้น Retribution (2013)
Give me one example of when that has ever profited a nation.ให้ฉันตัวอย่างของเมื่อมัน ที่เคยได้รับในประเทศ 300: Rise of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profiteI am afraid that neither from them nor from books have I learnt much that greatly profited me.
profiteI profited 200,000 yen yesterday.
profiteI profited from reading this book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขูดเลือดขูดเนื้อ[V] overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff   FR: profiter ; abuser
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy   FR: profiteur ; intéressé
ถือโอกาส[v. exp.] (theū ōkāt) EN: take the opportunity ; take advantage   FR: saisir l'occasion ; profiter de l'opportunité ; profiter ; prendre prétexte de

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFITED    P R AA1 F AH0 T AH0 D
PROFITEER    P R AA2 F AH0 T IH1 R
PROFITEERS    P R AA2 F AH0 T IH1 R Z
PROFITEERING    P R AA2 F AH0 T IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profited    (v) (p r o1 f i t i d)
profiteer    (v) (p r o2 f i t i@1 r)
profiteers    (v) (p r o2 f i t i@1 z)
profiteered    (v) (p r o2 f i t i@1 d)
profiteering    (v) (p r o2 f i t i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
利権屋[りけんや, rikenya] (n) concession hunter; profiteer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high [Add to Longdo]
获暴利者[huò bào lì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] profiteer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top