Search result for

persien

(52 entries)
(0.0811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persien-, *persien*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา persien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *persien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well to Greece another, Persia to Carthage and another again, to Gal.Allerdings. In Griechenland. Nach einem anderen, in PersienCaligula (1979)
It's from Persia.Der kommt aus PersienTrading Places (1983)
They used tο οwn a plantatiοn hοuse here in Barbadοs.Sie ist aus Persien und sie ist sehr alt. Oh, aus Persien. Das ist ja wundervoll. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
Well, he conquered Persia and most of the ancient world, about 320 B.C.Er eroberte Persien und den größten Teil der antiken Welt, etwa um 320 v. Chr. Eye of Osiris (1991)
- He took it on his march to Persia.Er nahm es auf seinen Feldzug nach Persien mit. Eye of Osiris (1991)
You could fly to Persia on that rug.Auf dem Teppich könntest du nach Persien fliegen. Mrs. Doubtfire (1993)
"Juno Skinner, arts and antiquities dealer... specializing in ancient Persia."Kunst- und Antiquitätenhändlerin, spezialisiert auf altes PersienTrue Lies (1994)
Most of our pieces come from ancient Persia.Die meisten Stücke stammen aus Alt-PersienTrue Lies (1994)
Unfortunately, ancient Persia is 20 feet under the sand of Iran, Iraq and Syria.Leider liegt Alt-Persien 6 m unter dem Sand im Iran, Irak und Syrien. True Lies (1994)
The stone of the secret fire was first written by the Empersia, around Around 900 years ago.Zum ersten Mal wurde der Stein des Feuers in Persien schriftlich erwähnt. Wishmaster (1997)
The Shah of Persia.Der Schah von PersienSalige er de som tørster (1997)
FLORA:PersienSt. Ives (1998)
"The deity of light in pre-islamic Persia.Die Gottheit des Lichtes im vorislamischen PersienWishmaster 2: Evil Never Dies (1999)
Yeah. It says here that the king's alchemist from Persia... Got the jinn back into the gem through an incantation.Hier steht: "Der Alchimist des Königs von Persien verbannte den Djinn mit einer Beschwörungsformel wieder in den Opal." Wishmaster 2: Evil Never Dies (1999)
But if the Magi had stayed in Persia... did what they were supposed to do, followed all the rules... they never would have seen God.Aber wenn die drei Weisen in Persien geblieben wären ... ganz gewöhnlich weiter gelebt und alle Regeln befolgt hätten ... hätten sie niemals Gott gesehen. Out o' Time (1999)
He is an uproar man, just like Ayatollah and that is why I leave Persia.Er ist ein jähzorniger Mann, wie der Ajatollah und deswegen habe ich Persien verlassen. Hanging Up (2000)
Korammshar on the Gulf.In Persien, während des Krieges Fail Safe (2000)
Concerning tulips, contrary to what people think, they aren't from Holland, but from Persia.Die Leute glauben immer, sie stammen aus Holland. Aber das stimmt nicht. Sie stammen aus PersienBread and Tulips (2000)
In 1959, the United States was very friendly with the Shah of Iran. Why?1959 hatten die USA ein gutes Verhältnis zum Schah von PersienRush Hour 2 (2001)
You know, in ancient Persia... the kings would kill a messenger who brought them news they didn't like.Wissen Sie, im alten Persien ließen die Könige Boten mit schlechten Nachrichten töten. Reaper (2002)
It is a region that runs from Anatolia to Persia.— Der Goldene Halbmond... Das ist eine Gegend, die reicht von Anatolien bis PersienMonsieur Ibrahim (2003)
- What's Persia? - What? - Persia.Was ist denn PersienMonsieur Ibrahim (2003)
He then turned his eye on Persia where it was said the Great King Darius himself on his throne in Babylon, feared Philip.Dann wandte er den Blick nach Persien. Es hieß, dass selbst der mächtige König Dareios, dort auf seinem Thron in Babylon, Philipp fürchtete. Alexander (2004)
And growing more ambitious, he now planned the invasion of Persia.(Ptolemaios) In seinem Streben nach Macht plante Philip nun den Angriff auf PersienAlexander (2004)
Phalanx!Babylon, Persien, 331 v. Chr. 13 Jahre später Alexander (2004)
The campaign in the northeast of Persia turned into a hard guerrilla war of almost three years.(Ptolemaios) Der Feldzug im Nordosten von Persien... wurde zu einem fast 3 Jahre andauernden Kleinkrieg. Alexander (2004)
This is the man who is going to take you from Greece to Persia?Und dieser Mann will euch von Griechenland nach Persien führen? Alexander (2004)
From the beginning, we struggled to unify a land without a center.Sagen zufolge viel reicher als Persien, wurde es noch nie erforscht oder erobert. Von Anfang an wollte er es einen. Alexander (2004)
In Persia, you are a great king.In Persien bist du Großkönig. Alexander (2004)
In the spring, Persia.Im Frühjahr: PersienAlexander (2004)
On the 10th of June, a month short of his 33rd year Alexander's great heart finally gave out.Babylon, Persien, Juni 323 v.Chr. (Ptolemaios) Am 10. Juni, einen Monat vor seinem 33. Geburtstag, hörte Alexanders großes Herz auf, zu schlagen. Alexander (2004)
Designed in 1870 for the Shah of Persia, the finest.Entworfen 1870 für den Schah von Persien. Exquisit. Scene in a Mall (2004)
They're fixing the fucking Shah of Iran's car.Sie reparieren die Karre des Schahs von PersienMarco Polo (2004)
In ancient Persia, if a girl died a virgin they would marry her corpse off before burial.Im frühen Persien wurde der Leichnam einer Jungfrau vor dem Begräbnis getraut. Affinity (2004)
From Rome, China, Siam, Persia.Aus Rom, China, Siam, PersienSahara (2005)
You rode all the way from Persia for earth and water?Du machst den weiten Weg aus Persien wegen Erde und Wasser? 300 (2006)
This is a Persian black fungus.Das ist ein schwarzer Pilz aus PersienCurse of the Golden Flower (2006)
The new ingredient in your prescription... is a black fungus from Persia.Diese neue Zutat ist der schwarze Pilz aus PersienCurse of the Golden Flower (2006)
Mithra, of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected, he was also referred to asMithra von Persien wurde von einer Jungfrau am 25. Dezember geboren, hatte 12 Jünger und vollbrachte Wunder, und nach seinem Tod war er für 3 Tage begraben und ist wieder auferstanden, er wurde auch Zeitgeist (2007)
- Do you know anyone from Persia.Kenne Sie jemanden aus Persien? - Nein, nein niemanden! Dard Divorce (2007)
In ancient persia, if a soldier had doubts about his wife's fidelity... he'd shove her hand into a viper's nest.Im alten Persien... wenn ein Soldat Zweifel hatte an der Treue seiner Frau... steckte er ihre Hand in ein Nest mit Giftschlangen. Inquisition (2008)
Persia.PersienHancock (2008)
But I just adore everything Persian.Ich schwärme für alles, das aus Persien stammt. Inkheart (2008)
- You've been to Persia, then?- Bist du in Persien gewesen? Inkheart (2008)
- Who are they? The Shah of Iran and his wife.Das ist der Schah von Persien und seine Frau. The Baader Meinhof Complex (2008)
They write: "The Shah must have a son. "Sie schreiben: "Der Schah von Persien muss einen Sohn haben." The Baader Meinhof Complex (2008)
And no official statement is made.Dass keine unzensierte Zeile in Persien veröffentlicht werden darf. The Baader Meinhof Complex (2008)
I'm on my way home.Ich habe in Persien unterrichtet und bin jetzt auf der Heimreise. Murder on the Orient Express (2010)
The ancient Indian, the ancient Persian, the Greco-Roman civilization, the Egyptian, Babylonian civilization.Das alte Indien, das alte Persien, die griechisch-römische Zivilisation, die ägyptische, babylonische Zivilisation. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Now, the only mint outside of the U.S. Capable of printing our money belonged to the Shah of Iran.Die einzige Notenpresse außerhalb der USA, die unser Geld drucken konnte, gehörte dem Schah von PersienThe A-Team (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder   FR: store [m] ; persienne [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top