Search result for

kanäle

(58 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kanäle-, *kanäle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kanäle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kanäle*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Appis, whose comprehension of urban Dutch has not entirely disappeared, had been born in Zeelem, an isolated village surrounded by canals that only appeared to empty due to evaporation.Appis, dessen Holländisch-Kenntnisse teilweise noch bestehen, ist in Zeelem geboren, einem entlegenen Dorf, umgeben von Kanälen, die sich nur durch Verdunstung entleerten. The Falls (1980)
My father was always experimenting, putting plaice in the canals and stimulating the salt glands in pelagic birds.Mein Vater experimentierte ständig, er setzte Schollen in die Kanäle und stimulierte die Salzdrüsen von Hochseefischen. The Falls (1980)
Vassian claimed he discovered in the disposition of the rocks and trees a system of passageways that, in miniature, matched the pilgrim tracks of the Lleyn Peninsula and the known routes of migrational birds in the Northern Hemisphere.Vassian meinte, er hätte in der Anordnung von Felsen und Bäumen ein komplexes System von Kanälen entdeckt, die den Pilgerpfaden auf der Halbinsel Lleyn und den Wanderrouten der Zugvögel der nördlichen Hemisphäre entsprachen. The Falls (1980)
While you await the ceremony, all channels will display the execution of the traitors, Barin and Zarkov.Während wir auf die Zeremonie warten, werden alle Kanäle... die Exekution der Verräter Barin und Zarkov ausstrahlen. Flash Gordon (1980)
Well, perhaps now you can devote your energies to more enriching endeavors.Vielleicht erlaubt Ihnen das, Ihre Energie in produktivere Kanäle zu lenken. The Hot Rod (1981)
And so are her corridors of power.Die Machtkanäle sind es auch. Chariots of Fire (1981)
I'm about to make a very delicate adjustment to KITT's laser ducts.Ich stelle gerade KITTs Laserkanäle neu ein. Just My Bill (1982)
Black white, you don't get channel 11 and channel 9.Schwarz-weiß, die Kanäle 11 und 9 gehen nicht. The Challenge (1982)
There was so much water... so many ornamental ponds, so many canals... so many sinks and basins.Es gäbe dort so viel Wasser, so viele Zierteiche, so viele Kanäle, Sickergruben und Bassins... The Draughtsman's Contract (1982)
And in the porches of my ears did pour the leperous distilment whose effect holds such an enmity with blood of man That, swift as quicksilver, it courses through the natural gates and alleys of the body;wovon die Wirkung so mit des Menschen Blut in Feindschaft steht, dass es durch die natürlichen Kanäle des Körpers hurtig wie Quecksilber läuft, und wie ein saures Lab, in Milch getropft, mit plötzlicher Gewalt gerinnen macht das leichte reine Blut. Fanny and Alexander (1982)
- Unbelievable! I'll talk to them about this!Kriechen die beim Vermessen durch die Kanäle, oder was? Stane se zítra (1983)
Michael, I've been monitoring C.B. Channels, and Terri's right.Michael, ich habe CB-Kanäle abgehört und Terri hat Recht. Knight Moves (1983)
I must say, the more I listen to C.B. Channels, The more impressed I am with truck drivers. Oh, yeah?Je mehr ich in die CB-Kanäle reinhöre, desto mehr bin ich beeindruckt... von diesen Lastwagenfahrern. Knight Moves (1983)
All those canals.Und da es dort so viele Kanäle gibt... A Steele at Any Price (1983)
One-of-a-kind, rare items.Den wird er über kleine Kanäle nicht los. To Stop a Steele (1983)
Our client is willing to offer half a million dollars... no questions asked...- Also braucht er große Kanäle. Ich bin im Import-Export-Geschäft. To Stop a Steele (1983)
No, Scarecrow would know better than to switch channels.Nein, Scarecrow würde nicht die Kanäle wechseln. Das gefällt mir nicht. The Long Christmas Eve (1983)
What happened to the man who I waltzed with on the banks of the canals in Venice, in the rain?Wo ist der Mann, mit dem ich an den Kanälen in Venedig im Regen Walzer tanzte? Lost and Found (1984)
In the interest of peace... it's always good to keep the channels of communication open.Im Interesse des Friedens ist es immer gut, Kommunikationskanäle offen zu halten. The Deception (1984)
- What about the canals?- Da gibt es KanäleHappy Easter (1984)
Must have been gas that caused those rats to come out of the sewers.Ich kann's nicht erklären. Ich bin mir recht sicher, dass in den Kanälen ein Gasleck ist. Wild beasts - Belve feroci (1984)
In the spirit of détente to keep the channels of communication open.Um die Kommunikationskanäle im Sinne der Entspannungspolitik offen zu halten. Tail of the Dancing Weasel (1985)
Once I'm by the door to the air ducts, I'll be free of the alarm sensors.Wenn ich bei den Luftkanälen bin, bin ich die Alarmanlagen los. You Only Die Twice (1985)
"through unauthorized channels."durch nicht genehmigte Kanäle gesandt. Brazil (1985)
- Call the Federal building. Have them monitor every police, aviation and marine channel.Das FBI soll die Funkkanäle von Polizei, Flug- und Schiffsverkehr abhören. Commando (1985)
They're blocked.Alle Kanäle sind blockiert. Killer K.I.T.T. (1986)
Keep them shut down. I want all channels to FLAG shut off.Alle Kanäle zur FLAG ausschalten. The Scent of Roses (1986)
Excuse me. I should have followed procedure and gone through proper channels.Ich hätte die Vorgaben befolgen und die richtigen Kanäle nutzen müssen. It's in the Water (1986)
Perfect.Kanäle blockiert waren. The Bishops Gambit (1986)
precipitate a constriction of the channels of communication and culminate in organisational atrophy and administrative paralysis which will render impossible the coherent discharge of the function of government within Her Majesty's United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.Beamter der Hierachie zur Folge hat, sie führt, wie man vermuten darf, falls diese höchst beklagenswerte Innovation beibehalten wird, zur beschleunigten Einengung vorhandener Kommunikationskanäle und gipfelt im Zustand organisatorischer Attrophie und aministrativer Paralyse. Das heißt, es wäre effektiv nicht machbar, kohärent und koordiniert der Regierung zu dienen innerhalb Ihrer Majestät United Kingdom Of Great Britan und Northern Ireland. The Key (1986)
Clearly of the type used in sewer lamps.Wie in den Gaslaternen der AbwasserkanäleThe Great Mouse Detective (1986)
We merely look for a seedy pub at the only spot where the sewer connects to the waterfront.Wir suchen ein schmieriges Lokal an der Stelle, wo die Abwasserkanäle in die Themse münden. The Great Mouse Detective (1986)
Keep offother channels unless you communicate with checkpoints.Vermeide andere KanäleIron Eagle (1986)
- It's on every channel.- Es läuft auf allen Kanälen. A Mother and a Daughter (1987)
Have you exhausted diplomatic channels?Was ist mit den diplomatischen Kanälen? Bushmaster (1987)
So are the sewers of Manhattan, Dad.Das sind die Abwasserkanäle von Manhattan auch. Poppy's by the Tree: Part 2 (1987)
Why should you send money to me? Because when I preach and make you feel good, I do it for the money. 'Cause when you send me money, I go out and I buy things with it.Diese Botschaft wird über 320 Kabelkanäle von einem Satelliten da oben, ganz nah bei Gott ausgestrahlt, mit der IGG, der "In Gottes Glorie" Amen... Send Money (1987)
My bail's made. Let's blow.Sie schwimmen in den Abwasserkanälen des Lebens. Amen... Send Money (1987)
The river's east. You can go up the bank or up the middle or go north of east, but you gotta go across canals.Der Fluss ist ziemlich genau östlich, du könntest einen Sampan stehlen und in der Mitte oder nach Norden gehen, aber dann kommen KanäleEmpire of the Sun (1987)
If this is legitimate, it must go through proper channels.Alles muss die Kanäle durchlaufen. Good Morning, Vietnam (1987)
The Davis child did find his way back through the Los Angeles sewer system to his parents' house.Das Davis-Kind fand den Weg durch die Abwasserkanäle in Los Angeles, zurück zu seinem Elternhaus. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
- It's about time. I've been trying to raise you on any number of channels.Ich habe es schon auf allen Kanälen versucht. Ghosthouse (1988)
- Only four channels!- Nur vier KanäleHigh Spirits (1988)
You send nothing through channels till you get this fucker cold.Kein Kontakt mehr über offizielle Kanäle, bis Sie den Kerl haben. Off Limits (1988)
(Teko) We're on every fucking radio station!(Teko) Wir sind auf allen Radiokanälen! Patty Hearst (1988)
Rosta will finish his deal and send the American poison home through his Georgian network.Jetzt kann er das Geschäft zu Ende bringen und das amerikanische Gift über georgischen Kanäle nach Hause schicken. Red Heat (1988)
But how many canals are actually being built today?JIM: Wie viele Kanäle werden heute wohl noch gebaut? Hide Away (1989)
It can get a hundred channels, in stereo.Der hat über 100 Kanäle. In Stereo. The Mephisto Ring (1989)
I'm on all the channels.Ich bin auf allen Kanälen. Merry Christmas from Grandpa (1989)
The music is on all communications channels.Die Musik kommt über alle KommunikationskanäleEvolution (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dichtheitsprüfung {f}; Dichtigkeitsprüfung {f} | Dichtheitsprüfung von luftführenden Kanälenleak test | leak test of air ducts [Add to Longdo]
Kanal {m} | Kanäle {pl}canal; duct | canals; ducts [Add to Longdo]
Kanal {m} | Kanäle {pl}channel | channels [Add to Longdo]
Lüftungskanal {m}; luftführender Kanal | Lüftungskanäle {pl}; luftführende Kanäleair duct | air ducts [Add to Longdo]
Lüftungskanal {m} | Lüftungskanäle {pl}ventilation duct; air ventilation duct | ventilation ducts [Add to Longdo]
Windkanal {m} | Windkanäle {pl}wind tunnel | wind tunnels [Add to Longdo]
unterirdischer Kanal; unterirdische Wasserleitung {f} | unterirdische Kanäle; unterirdische Wasserleitungenculvert | culverts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kanäle [kanɛːlə] (n) , pl.
     canals; channels
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top