Search result for

japan

(101 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -japan-, *japan*. Possible hiragana form: じゃぱん
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
japan tray (n ) ถาดเครื่องเขิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Japan    [N] ญี่ปุ่น, See also: ประเทศญี่ปุ่น
Japan    [N] ประเทศญี่ปุ่น
Japanese    [ADJ] เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese    [N] คนญี่ปุ่น, See also: ชาวญี่ปุ่น
Japanese    [N] ภาษาญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Japanism; Japonismคตินิยมศิลปะญี่ปุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Japanญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
JAPAN-ASEAN General Exchange Fundกองทุนการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน เป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกใหม่และ การพัฒนาสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยญี่ปุ่นบริจาคเงินจำนวน 2,542,000 เหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2543 ได้จัดตั้งกองทุน JAGEF ขึ้นมาใหม่ แทนกองทุนความร่วมมือเดิม (JACPP) [การทูต]
Japan-Thailand Economic Parnership Agreement (2005)ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (ค.ศ.2005) [TU Subject Heading]
Japan. National Dietญี่ปุ่น. รัฐสภา [TU Subject Heading]
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น [การแพทย์]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese languageภาษาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
japan(จะแพน') n. ญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น., Syn. Nippon
japanese(แจพ'พะนีซ,-นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน
japanesqueadj. แบบญี่ปุ่น
japanismn. ความนิยมญี่ปุ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไจกา [N] JICA, See also: Japan International Co-operation Agency, Syn. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น    [N] Japan, Syn. ญี่ปุ่น, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระที่สวยงามมาก
ชาวญี่ปุ่น    [N] Japanese, Syn. ชาวอาทิตย์อุทัย, คนญี่ปุ่น, Example: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน
ญี่ปุ่น    [N] Japan, Syn. ประเทศญี่ปุ่น, Example: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก แม้จะเคยถูกประกาศให้แพ้สงครามก็ตาม, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
คนญี่ปุ่น    [N] Japanese, Syn. ชาวญี่ปุ่น, Example: อันที่จริงแล้วผมก็ชอบคนญี่ปุ่น เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนเอเชียด้วยกัน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
คนญี่ปุ่น[n. prop.] (khon Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
มินต์ [n.] (min = mint) EN: Japanese Mint   
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[n. exp.] (nām sī-iu Yīpun) EN: Japanese soy sauce   
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nøi phan Yīpun) EN: Japanese Robin   FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกคุ่มญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khum Yīpun) EN: Japanese Quail   FR: Caille du Japon [f] ; Caille japonaise [f]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sawan hāng dam) EN: Japanese Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon

CMU English Pronouncing Dictionary
JAPAN    JH AH0 P AE1 N
JAPANS    JH AH0 P AE1 N Z
JAPAN'S    JH AH0 P AE1 N Z
JAPANESE    JH AE2 P AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Japan    (n) (jh @1 p a1 n)
japan    (v) (jh @1 p a1 n)
japans    (v) (jh @1 p a1 n z)
Japanese    (n) (jh a2 p @ n ii1 z)
japanned    (v) (jh @1 p a1 n d)
japanning    (v) (jh @1 p a1 n i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日本[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japan [geogr.]Japan (jp) [Add to Longdo]
Japanersatzpapier {n}japan imitation paper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, ] Japanese variant of 兩|两 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] Japanese variant of 乘 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 亞|亚 [Add to Longdo]
[fó, ㄈㄛˊ, ] Japanese variant of 佛 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] Japanese variant of 假 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] Japanese variant of 傳|传 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 價|价 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] Japanese variant of 直 [Add to Longdo]
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, ] Japanese pirates (in 16th and 17th century) [Add to Longdo]
倭军[wō jūn, ㄨㄛ ㄐㄩㄣ, / ] Japanese army (old derogatory term) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
和室[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
和文[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
和服[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
和独[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
和紙[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
和風[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
和食[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] Japanisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\ (j[.a]*p[a^]n"), n. [From Japan, the country.]
   Work varnished and figured in the Japanese manner; also, the
   varnish or lacquer used in japanning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\, a.
   Of or pertaining to Japan, or to the lacquered work of that
   country; as, Japan ware.
   [1913 Webster]
 
   {Japan allspice} (Bot.), a spiny shrub from Japan
    ({Chimonanthus fragrans}), related to the Carolina
    allspice.
 
   {Japan black} (Chem.), a quickly drying black lacquer or
    varnish, consisting essentially of asphaltum dissolved in
    naphtha or turpentine, and used for coating ironwork; --
    called also {Brunswick black}, {Japan lacquer}, or simply
    {Japan}.
 
   {Japan camphor}, ordinary camphor brought from China or
    Japan, as distinguished from the rare variety called
    {borneol} or {Borneo camphor}.
 
   {Japan clover}, or {Japan pea} (Bot.), a cloverlike plant
    ({Lespedeza striata}) from Eastern Asia, useful for
    fodder, first noticed in the Southern United States about
    1860, but now become very common. During the Civil War it
    was called variously {Yankee clover} and {Rebel clover}.
    
 
   {Japan earth}. See {Catechu}.
 
   {Japan ink}, a kind of writing ink, of a deep, glossy black
    when dry.
 
   {Japan varnish}, a varnish prepared from the milky juice of
    the {Rhus vernix}, a small Japanese tree related to the
    poison sumac.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\ (j[.a]*p[a^]n"), v. t. [imp. & p. p. {Japanned}
   (j[.a]*p[a^]nd"); p. pr. & vb. n. {Japanning}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover with a coat of hard, brilliant varnish, in the
    manner of the Japanese; to lacquer.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a glossy black to, as shoes. [R.] --Gay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Japan
   n 1: a string of more than 3,000 islands to the east of Asia
      extending 1,300 miles between the Sea of Japan and the
      western Pacific Ocean [syn: {Japan}, {Japanese Islands},
      {Japanese Archipelago}]
   2: a constitutional monarchy occupying the Japanese Archipelago;
     a world leader in electronics and automobile manufacture and
     ship building [syn: {Japan}, {Nippon}, {Nihon}]
   3: lacquerware decorated and varnished in the Japanese manner
     with a glossy durable black lacquer
   4: lacquer with a durable glossy black finish, originally from
     the orient
   v 1: coat with a lacquer, as done in Japan

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Japan
   Japan
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Japan [japɑn]
   Japan
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Japan [jaːpan]
   Japan (jp)
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top