Search result for

james

(50 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -james-, *james*, jame
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
James, Henry, 1843-1916เจมส์, เฮนรี่, ค.ศ. 1843-1916 [TU Subject Heading]
Jamesonite เจมซอไนต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะตะกั่วและพลวง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
James.เจมส์ Rush (2013)
Jameson:เจมสัน: Athens (2014)
James Cagney.เจมส์ แคกนี Help! (1965)
You're the only one that was ever good to us... singing Elmore James tunes and blowing the harp for us down here.คุณเป็นคนเดียวที่ดีกับเรา ร้องเพลงดนตรี เอลโมแจยมส และการเป่าฮาพเพื่อเราลงไปตามที่นี่ The Blues Brothers (1980)
And now, this week's sermon... is from our beloved, the Reverend Cleophus James!และตอนนี้คือการเทศนาสำหรับสัปดาห์นี้ มาจากที่รักของเรา เรเวอเรนด เคลิยฟัสแจยมส The Blues Brothers (1980)
- St James, Josh.-มีอะไรให้ช่วยครับ Big (1988)
James Stewart?เจมส์ สจ๊วต ? Cinema Paradiso (1988)
Let the record reflect that Mr. Hill identified the defendant, James Conway.ให้บันทึกแสดงว่าคุณฮิลล์ ระบุว่าจำเลยคือเจมส์ คอนเวย์ Goodfellas (1990)
I'm supposed to report to a Mr. James.ผมต้องไปรายงานตัวกับ คุณเจมส์ อ่ะครับ Mannequin: On the Move (1991)
Mr. James, I'm so sorry.คุณเจมส์ ผมขอโทษครับ Mannequin: On the Move (1991)
- Excuse me, Mr. James?- ขออนุญาตครับ คุณเจมส์ Mannequin: On the Move (1991)
- Mr. James.- คุณเจมส์ครับ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jamesAt last James Bond made it as an actor.
jamesElmore James got nothin' on this, baby
jamesHe got words of thanks from James.
jamesHe named his son James.
jamesHenry James was an American by birth.
james"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."
jamesI can't understand why James always finds fault with his wife.
jamesI had a call from James out of the blue.
jamesIn 1603, when King James I came into power, football was allowed again.
jamesJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.
jamesJames Gould found them in bees too.
jamesJames was caught in a shower.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวล[n. prop.] (Jēm Khloēk Maēkswēl) EN: James Clerk Maxwell   FR: James Clerk Maxwell
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAMES    JH EY1 M Z
JAMES'    JH EY1 M Z
JAMES'S    JH EY1 M Z AH0 Z
JAMESON    JH EY1 M S AH0 N
JAMESWAY    JH EY1 M Z W EY2
JAMESTOWN    JH EY1 M Z T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
James    (n) (jh ei1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jamesflamingo {m} [ornith.]James' Flamingo [Add to Longdo]
Jamesonlappen-schnäpper {m} [ornith.]Jameson's Wattle-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
ヘボン[, hebon] (n) Hepburn (James Curtis), after whom Hepburn romanization is named [Add to Longdo]
ヤコブの手紙[ヤコブのてがみ, yakobu notegami] (n) Epistle of James (book of the Bible) [Add to Longdo]
公同書簡[こうどうしょかん, koudoushokan] (n) General Epistles (James, Peter, Jude, John); Catholic Epistles; General Letters [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1 [Add to Longdo]
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, ] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党 [Add to Longdo]
尚慕杰[shàng mù jié, ㄕㄤˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] James Sasser (US Ambassador to China) [Add to Longdo]
詹姆斯[Zhān mǔ sī, ㄓㄢ ㄇㄨˇ ㄙ, ] James (name) [Add to Longdo]
詹姆斯・乔伊斯[Zhān mǔ sī, ㄓㄢ ㄇㄨˇ ㄙ· Qiao2 yi1 si1, / ] James Joyce (1882-1941), Irish modernist writer, author of Ulysses and Finnegans Wake [Add to Longdo]
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1 [Add to Longdo]
马克斯威尔[mǎ kè sī wēi ěr, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] James Clerk Maxwell (1831-1879) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 James \James\ prop. n.
   1. William James, an American psychologist and philosopher
    (1842-1910). He was the brother of Henry James.
 
   Syn: William James.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Henry James, an American novelist and critic, born 1843,
    died 1916. He was the brother of William James.
 
   Syn: Henry James.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Saint James the Apostle, a disciple of Jesus; brother of
    John; author of The Epistle of James in the New Testament.
 
   Syn: Saint James, St. James, Saint James the Apostle.
     [WordNet 1.5]
 
   4. The James River, a tributary of the Missouri River.
 
   Syn: James River.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 James
   n 1: a Stuart king of Scotland who married a daughter of Henry
      VII; when England and France went to war in 1513 he invaded
      England and died in defeat at Flodden (1473-1513) [syn:
      {James}, {James IV}]
   2: the last Stuart to be king of England and Ireland and
     Scotland; overthrown in 1688 (1633-1701) [syn: {James},
     {James II}]
   3: the first Stuart to be king of England and Ireland from 1603
     to 1625 and king of Scotland from 1567 to 1625; he was the
     son of Mary Queen of Scots and he succeeded Elizabeth I; he
     alienated the British Parliament by claiming the divine right
     of kings (1566-1625) [syn: {James}, {James I}, {King James},
     {King James I}]
   4: United States outlaw who fought as a Confederate soldier and
     later led a band of outlaws that robbed trains and banks in
     the West until he was murdered by a member of his own gang
     (1847-1882) [syn: {James}, {Jesse James}]
   5: United States pragmatic philosopher and psychologist
     (1842-1910) [syn: {James}, {William James}]
   6: writer who was born in the United States but lived in England
     (1843-1916) [syn: {James}, {Henry James}]
   7: (New Testament) disciple of Jesus; brother of John; author of
     the Epistle of James in the New Testament [syn: {James},
     {Saint James}, {St. James}, {Saint James the Apostle}, {St.
     James the Apostle}]
   8: a river in Virginia that flows east into Chesapeake Bay at
     Hampton Roads [syn: {James}, {James River}]
   9: a river that rises in North Dakota and flows southward across
     South Dakota to the Missouri [syn: {James}, {James River}]
   10: a New Testament book attributed to Saint James the Apostle
     [syn: {Epistle of James}, {James}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top