Search result for

fluten

(59 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluten-, *fluten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fluten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fluten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[IN NORMAL VOICE] My grandpa looked so fierce that they were convinced he was in direct contact with God and could call down floods and earthquakes.(MIT NORMALER STIMME) Mein Opa sah so grimmig aus, dass sie dachten, er stünde in Kontakt mit Gott und könnte Fluten und Erdbeben verursachen. The Unthinkable (1980)
I am Don Thomas d'Alburci whom heaven saved from the waves and who believing you all dead after 16 years, was preparing after long journeys, to seek the consolations of a new family in marrying a gentle and virtuous woman.Ich bin Don Thomas d'Alburci den der Himmel mit aller Habe aus den Fluten rettete, und der euch alle seit sechzehn Jahren für tot hält. Nach langen Reisen wollte ich in der Verbindung mit einem sanften Mädchen den Trost eines neuen Familienlebens suchen. The Miser (1980)
"And the earth was formless void, darkness upon the face of the deep, and the spirit moved across the water and there was light,"Auf der Erde war es wüst und unheimlich; Wasserfluten bedeckten alles, Und der Geist bewegte sich über das Wasser, und es ward Licht. Downtown 81 (1981)
Stand by all main vents.Untertriebszelle flutenDas Boot (1981)
Start flooding!FlutenDas Boot (1981)
Or whence the waters brought him to you, when he shall leave you again, and whither he shall go?Woher die Fluten ihn zu dir getragen, wann und wohin er wieder von dir fährt? Lohengrin (1982)
They're gonna open the sluice gates and flood out the entire valley.Sie wollen die Schleusentore öffnen und das ganze Tal flutenNot a Drop to Drink (1982)
He has plans to make a dam... and flood the lower field.Er hat den Plan, einen Damm zu bauen und das untere Feld zu überflutenThe Draughtsman's Contract (1982)
. Well, he is the one that's going to flood theworld.Nun ja, er ist es, der die Welt überfluten wird. Two of a Kind (1983)
But in order to do that, we have to flood the entire complex with sodium hydroxide.Wir müssen die Anlage mit Natriumhydroxid überflutenPilot (1985)
Get Burke on the line.Sagen Sie, dass wir den Komplex in 55 Minuten fluten können. Pilot (1985)
Colson, I want you to begin the flooding.Colson, geben Sie Anweisung zum FlutenPilot (1985)
Well, if you flooded the ditches, they'd become like little moats and maybe force the ants down into the river.Wenn wir die Gräben fluten, sind das kleine Barrieren. Das würde die Ameisen zwingen, weiter in Richtung Fluss zu wandern. Trumbo's World (1985)
A flood?Alles überflutenTrumbo's World (1985)
Signal Luiz for more water.Signalisieren Sie Luiz, er soll weiterflutenTrumbo's World (1985)
Would you part the waves and let my party through, please?Würden Sie die Fluten teilen und uns durchlassen, bitte? Summer Rental (1985)
Zorin just has to blast through the bottom of these lakes to flood the fault.Zorin muss nur den Grund dieser Seen durchbrechen, um den Graben zu überflutenA View to a Kill (1985)
It's time to flood the fault.Es ist Zeit, den Graben zu überflutenA View to a Kill (1985)
To you, surging ocean, I remain true until your last wave breaksEuch, des Weltmeers Fluten, bleib' ich getreu, bis eure letzte Welle sich bricht Der fliegende Holländer (1986)
He's gonna flood the place.Er wird den Raum flutenFirewalker (1986)
Like tidal waves! Earthquakes! Floods!Wie Sturmfluten, Erdbeben, Überschwemmungen. The Witches of Eastwick (1987)
- FLOOD- FLUTEN DeepStar Six (1989)
Throw some water? Make a lake?Wenn ich alles mit Wasser überfluten würde, ein Teich. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Soft colors umfluten everything, like standing at the end of a rainbow.Sanfte Farben umfluten alles, als stünde man am Ende eines Regenbogens. Black Rainbow (1989)
Soft colors umfluten everything like standing at the end of the rainbow.Sanfte Farben umfluten alles, als stünde man am Ende des Regenbogens. Black Rainbow (1989)
When the waves grow old, the world still goes on.Das Leben wird am Ende doch von den Fluten mitgerissen. The Swordsman (1990)
"Cast ye loaves across the water, and they will return to the shore.""Werfet eure Brote in die Fluten, und sie werden ans Ufer zurückkehren." Taking Care of Business (1990)
Recommend we flood the injector pathway conduit with cryonetrium.Wir sollten die Injektoren mit Cryonetrium flutenHollow Pursuits (1990)
Could this "warp bubble" be floating about the ship perhaps?Könnte diese Warpblase das ganze Schiff überflutenRemember Me (1990)
- Flood the skirt.- Schürze flutenThe Hunt for Red October (1990)
We could flood the whole barrens.Wir könnten die ganzen Felder überflutenIt (1990)
You're fixing to back-flood all the drains in town!Wollt ihr all die Abflüsse der Stadt überflutenIt (1990)
With an average volume of 1000 cube megatons per hour these waters now produce over 300,000 kilowatts of energy.Mit einem Durchschnittsvolumen von 1.000 Megatonnen produzieren diese Fluten pro Stunde eine Leistung von 300.000 Kilowatt. Voyager (1991)
We'll flood the market with so much gold that the very foundation of finance will lose its meaning.Wir werden den Markt so mit Gold überfluten... dass die Weltwirtschaft zusammenbrechen wird. Hudson Hawk (1991)
Some nut is threatening to blow it and flood the city. Come on!Ein Verrückter will ihn sprengen und die Stadt flutenFast Forward (1991)
How about using anaesthezine gas?Und wenn wir mit Narkosegas flutenPower Play (1992)
You could flood ten-forward with ionogenic particles.Sie könnten Zehn-Vorne mit ionogenischen Partikeln flutenPower Play (1992)
Dr Crusher, flood the cargo bay with your containment field.Dr. Crusher, fluten Sie den Frachtraum mit dem Eindämmungsfeld. Power Play (1992)
Flood the ship with anesthezine gas.Wir könnten es mit Narkosegas flutenRascals (1992)
We'll create chroniton fields and get them to flood that room with a stronger beam.Wir erzeugen da so viele Chronitonfelder, dann müssen sie den Raum mit einem stärkeren Strahl überflutenThe Next Phase (1992)
Flood ten-forward.Fluten Sie Zehn-Vorne. The Next Phase (1992)
Radiation will flood this chamber.Ein Strahlungsfeld wird die Kammer überflutenThe Quality of Life (1992)
I followed his head hovering over the crowd, like the head of a swimmer over the water.Ich sah noch wie sein Kopf über der Menschenmenge schwebte, wie der eines Schwimmers über den flutenThe Diary of Lady M (1993)
They're flooding subspace with interference.Sie überfluten den Subraum mit Interferenzen. Emissary (1993)
Come on. Lather up well. Especially your feet.- Also, nur mutig in die Fluten, auch die Füße sollten was abbekommen. The Visitors (1993)
Why, every day more illegal immigrants, some of whom speak English are out there flooding the job market.Es kommen jeden Tag... immer mehr illegale Einwanderer, von denen einige Englisch sprechen... und den Arbeitsmarkt überfluten'Tis Time to Smell the Roses (1993)
Flooding all tanks. Here we go.Alle Tanks flutenBad Water (1993)
Then we'll hit it before it hits them.Rohre 1 und 2 flutenGive Me Liberte (1993)
[Gasps]Rohr 1 flutenTreasure of the Mind (1993)
If we flood the station with tritium gas we can trace the particle flow to the source.Wenn wir die Station mit Tritiumgas überfluten, können wir den Partikelfluss zur Entzugsquelle verfolgen. Q-Less (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flut {f}; Überschwemmung {f} | Fluten {pl}; Überschwemmungen {pl}flood | floods [Add to Longdo]
Springflut {f}; Springtide {f} | Springfluten {pl}spring tide | spring tides [Add to Longdo]
Sturzflut {f}; reißender Strom | Sturzfluten {pl}flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]
durchflutendflushing [Add to Longdo]
erfüllen; durchfluten; bedeckento suffuse [Add to Longdo]
überfließen; überfluten | überfließend; überlaufend | überfließtto overflow | overflowing | overflown [Add to Longdo]
überfluten; fluten | überflutet | überflutet; überschwemmteto flood | floods | flooded [Add to Longdo]
umfluten | umflutend | umflutet | umfluteteto flow round | flowing round | flows round | flowed round [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fluten [fluːtən] (n) , pl.
     floods
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top