Search result for

findung

(107 entries)
(0.1727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -findung-, *findung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา findung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *findung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To help you, I place in your keeping my latest innovation.In solchen Fällen wird Ihnen meine neueste Erfindung helfen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I figure I can live pretty well on my mustering-out pay, and if I need to I can take a part-time job as a wire correspondent.Ich schätze, von meiner Abfindung kann ich gut leben. Und, wenn nötig, kann ich nebenbei als Auslandskorrespondent arbeiten. The Premonition (1980)
And even greater economy, we've saved 800 redundancy payments as well.Das ist ja noch eine Einsparung. Wir haben außerdem noch 800 Abfindungen gespart. The Economy Drive (1980)
Try and make out a more likely story and don't pretend to shelter yourself under such a piece of imposture.Denkt Euch eine bessere Erfindung aus, Gebt es auf, Euch mit dieser Fabel zu retten, The Miser (1980)
You'd have won it.- Das ist die Erfindung des Jahres. Le guignolo (1980)
The Arabs tried to outbid his invention during the summit.Die Leute vom Golf wollten ihm die Erfindung abkaufen. Le guignolo (1980)
-If Dad's invention ...- Wenn die Erfindung von Papa... Le guignolo (1980)
Well, this will not.Sagen wir nur "die Erfindung". Le guignolo (1980)
But if Dad's invention falls into the hands of the Arabs, they destroy it.Wenn die Erfindung in die Hände der Golfmächte fällt, wird sie zerstört. Le guignolo (1980)
I play for myself to improve my soul.Ich habe aber nicht für das Diplom, sondern für mich selbst studiert um meine Seele zu bereichern. Denn ich glaube, die Musik bereichert unsere Empfindungen, nicht? The Taming of the Scoundrel (1980)
You can sign your own severance check, because you're fired.Du kannst deine Abfindung abzeichnen, denn du bist gefeuert. Brubaker (1980)
Wrinkles are a male invention!Zellulitis ist eine männliche ErfindungCity of Women (1980)
You don't think that we can have any serious emotion, huh? That any of us can experience something really deep?Meinst du nicht, dass wir ernste Gefühle oder tiefe Empfindungen haben können? Foxes (1980)
Oh, it's a work of fiction.Also reine ErfindungHopscotch (1980)
Is Mrs. Tipton entitled to compensation, Havisham?Hat Mrs. Tipton ein Recht auf AbfindungLittle Lord Fauntleroy (1980)
You know very well that those stories are just plain fiction...Alles, was hier drin steht, ist nichts weiter als reine Erfindung. Ihr dürft nicht alles glauben, was die da schreiben. Super Monster (1980)
It took all my separation pay to buy this.Meine ganze Abfindung ging drauf, dies hier zu kaufen. The Hot Rod (1981)
They may as well accept the golden handshake the day they start.Dem kann man doch die Abfindung gleich wenn er anfängt auszahlen, er bleibt doch sowieso nicht lange. The Greasy Pole (1981)
Og designed it, didn't you?War 'ne Erfindung von Og. Time Bandits (1981)
It's the latest invention to hit Rome.Die neueste ErfindungHistory of the World: Part I (1981)
Brand new invention!Nagelneue ErfindungHistory of the World: Part I (1981)
Let's say it was an invention of racist colonialism.Lass uns einfach sagen, es sei eine rassistische Erfindung gewesen. Cannibal Ferox (1981)
Six months before we found you in the desert, near to death, Wilton activated what was probably the crowning invention of his life. KITT?Sechs Monate bevor wir dich halb tot in der Wüste fanden, aktivierte Wilton die Krönung seiner Erfindungen. Trust Doesn't Rust (1982)
She thinks you're the greatest thing since sliced bread.Sie hält Sie für die gröRte Erfindung seit Schnittbrot. Annie (1982)
Being sick, having a car accident drugged...and trouble - phone!Sag mir, hast du schon mal was von einer gewissen Erfindung gehört, die "Telefon" heißt? The Party 2 (1982)
Mr. Neville moves forward in Mrs. Herbert's susceptibilities... like a man pressing a life-work by slow stages.Mr. Neville bewegt sich in Mrs. Herberts Empfindungen vorwärts, wie ein Mann, der Schritt für Schritt ein Lebenswerk vorantreibt. The Draughtsman's Contract (1982)
I just wanna relax and have a good time and go fishing and work on my inventions, and I don't wanna think about Wall Street.Ich will mich entspannen, Spaß haben, angeln gehen, an Erfindungen arbeiten und nicht an die Wall Street denken. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
What I do is I pour all my energy into my inventions.Ich stecke meine ganze Energie in Erfindungen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- You've really invented something.- Schöne ErfindungA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
We both had wine, and you showed me your latest invention.Wir tranken Wein und du hast mir deine Erfindung gezeigt. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
You were obsessed with your inventions.Du warst besessen von deinen Erfindungen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
If he gives me 20,000 francs in compensation, he'll take it from your salaries.Wenn er mir 20000 Franc Abfindung zahlt, holt er sich das über eure Löhne wieder zurück. Godard's Passion (1982)
All that is a simple fabrication.Das Ganze ist eine ErfindungSophie's Choice (1982)
Through calculations.Eine tolle Erfindung nur für dich. Návrat do budoucnosti (1983)
- Yes. - Mr. Dürchlich! An invention with two batteries.Herr Drchlik, eine tolle Erfindung, 2 Batterien. Prozrazení (1983)
"The wonderful days of childhood. Family harmony. Dreaming about great discoveries in the service of humanity."Die herrlichen Tage der Jugend und die Familienharmonie, die Träume von großen Erfindungen, die der ganzen Menschheit nützlich wären." Zeme roku 2484 (1983)
It was the most common sickness before the discovery of Anticriptin.Das haben die Kollegen in früherer Zeit gemacht vor der Erfindung unseres Contragripin. Zeme roku 2484 (1983)
It's amazing... what a few motivated men can do in a very short time... with a few simple tools and a lot of ingenuity.Es ist erstaunlich, was ein paar motivierte Männer in so kurzer Zeit zustande bringen, mit wenigen einfachen Werkzeugen und viel Erfindungsgabe. The White Ballot (1983)
Are you my settlement?Sind Sie meine AbfindungHearts of Steele (1983)
Wonderful invention, that call forwarding.Diese Rufumleitung ist eine tolle ErfindungSting of Steele (1983)
If I'm right, if Valentin... is just an invention... a big fake...Wenn ich Recht habe, wenn Walentin... eine Erfindung... ein Schwindel... Bez svideteley (1983)
For chrissakes, that went out 3 days after Marconi invented it!Das war schon ein alter Hut kurz nach der Erfindung des Funkgeräts! Blue Thunder (1983)
They're using my invention for brainwashing people.Sie benutzen meine Erfindung für Gehirnwäsche! Brainstorm (1983)
Nothing more! Quiet! - Your statement will be recorded."Dem erfindungsreichen Künstler und gewandten Kritiker". Spring Symphony (1983)
May I be permitted a personal observation?"Erfindungsreicher Künstler"! Wo sind denn seine Sinfonien, seine großen Kompositionen? Spring Symphony (1983)
Those who came before us made certain this country rode the first waves of the industrial revolution the first waves of modern invention and the first wave of nuclear power.Unsere Vorfahren... machten uns zur... führenden Nation der industriellen Revolution, führend bei modernen Erfindungen... und führend als Atommacht. The Right Stuff (1983)
To show yours, I must ask the Jewish community to pay an indemnity of one million lire and one hundred pounds in pure gold.Um den Ihren zu sehen, erwarte ich als Gegenleistung von der jüdischen Gemeinde die Bezahlung einer Abfindung von einer Million Lire. Und einhundert Pfund pures Gold. The Scarlet and the Black (1983)
I want that money, and I want all ofit, or I'm gonna takeyour ears... and I'm gonna grind them and all those stupid inventions ofyours into dust!Ich will das Geld und zwar alles. Oder ich nehme mir deine Ohren, zermahle sie... und deine ganzen dummen Erfindungen zu Staub. Two of a Kind (1983)
My invention. Check it out.Meine ErfindungTwo of a Kind (1983)
- Your invention?- Sehen Sie mal. - Erfindung? - Ja. Two of a Kind (1983)

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f}financial settlement [Add to Longdo]
Abfindung {f}; Entschädigung {f}indemnity [Add to Longdo]
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Abfindung {f} (von Gläubigern)paying off [Add to Longdo]
Abfindung {f}; Gratifikation {f} | Abfindungen {pl}gratuity | gratuities [Add to Longdo]
Abfindung {f}forisfamiliation [Add to Longdo]
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation [Add to Longdo]
Abfindungsvertrag {m}termination agreement [Add to Longdo]
Abtretung {f} | Abtretungen {pl} | Abtretung einer Arbeitsnehmererfindung {f} | Abtretung kraft Gesetzes | Abtretung von Forderungen | Abtretung zugunsten der Gläubigerassignments | assignments | assignment of invention | assignment by operation of law | assignment of accounts receivable | assignment for the benefit of creditors [Add to Longdo]
Arbeitnehmererfindung {f}employee invention [Add to Longdo]
Einfallsreichtum {m}; Findigkeit {f}; Erfindergeist {m}; Scharfsinn {m}; Erfindungsgabe {f}ingenuity [Add to Longdo]
Empfindung {f} | Empfindungen {pl}percept | percepts [Add to Longdo]
Empfindung {f} | Empfindungen {pl}sentience | sentiences [Add to Longdo]
Empfindung {f}; Gefühl {n} | Empfindungen {pl}; Gefühle {pl}sentiment | sentiments [Add to Longdo]
Empfindungslosigkeit {f}insensateness [Add to Longdo]
Empfindungslosigkeit {f}insensitiveness [Add to Longdo]
Empfindungsvermögen {n}sensitive faculty [Add to Longdo]
Empfindungsvermögen {n}sentence [Add to Longdo]
Entschädigung {f}; Abfindung {f} | angemessene Entschädigung {f} | Entschädigung zahlencompensation | adequate compensation | to pay compensation [Add to Longdo]
Entscheidungsfindung {f}; Entscheidung {f}decision-making [Add to Longdo]
Erfindung {f} | Erfindungen {pl}invention | inventions [Add to Longdo]
Erfindung {f} | Erfindungen {pl}concoction | concoctions [Add to Longdo]
Erfindung {f}contrivance [Add to Longdo]
Erfindung {f}fabrication [Add to Longdo]
Erfindung {f} | Erfindungen {pl}figment | figments [Add to Longdo]
Erfindungshöhe {f}amount of invention [Add to Longdo]
Erfindungsschutz {m}protection of inventions [Add to Longdo]
Gefühl {n}; Empfindung {f}; Sinneseindruck {m}sensation [Add to Longdo]
Geldausgleich {m}; geldliche Abfindung {f}money compensation [Add to Longdo]
Geschmackssinn {m}; Geschmacksempfindung {f}sense of taste [Add to Longdo]
Kapitalabfindung {f}monetary compensation [Add to Longdo]
Kontofindung {f}account locating [Add to Longdo]
Nachempfindung {f}vicariousness [Add to Longdo]
Name {m}; Titel {m}; Überschrift {f}; Bezeichnung {f} | Namen {pl}; Titel {pl}; Überschriften {pl}; Bezeichnungen {pl} | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Preisfindung {f}pricing [Add to Longdo]
Rechtsfindung {f}finding of justice [Add to Longdo]
Urteilsfindung {f} [jur.]reaching the verdict [Add to Longdo]
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention [Add to Longdo]
Wahrheitsfindung {f}establishment of the truth [Add to Longdo]
sinnliche, geistige Wahrnehmung {f}; Empfindung {f}; Perzeption {f}perception [Add to Longdo]
Zusatzerfindung {f}additional invention [Add to Longdo]
empfindungsfähigimpressible [Add to Longdo]
empfindungsfähig {adj}sentient [Add to Longdo]
empfindungsfähig {adv}sentiently [Add to Longdo]
empfindungsfähig {adv}impressibly [Add to Longdo]
empfindungsfähigeimpressionable [Add to Longdo]
empfindungslosinsensate [Add to Longdo]
empfindungslosinsentient [Add to Longdo]
empfindungslos {adv}insensately [Add to Longdo]
empfindungslos {adj} | empfindungsloser | am empfindungslosesteninsensitive | more insensitive | most insensitive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] GEFUEHL, EMPFINDUNG [Add to Longdo]
感情[かんじょう, kanjou] Gefuehl, Empfindung, Sentiment [Add to Longdo]
感覚[かんかく, kankaku] Empfindung, Sinn, Gefuehl [Add to Longdo]
発明[はつめい, hatsumei] Erfindung [Add to Longdo]
考案[こうあん, kouan] Entwurf, Idee, Erfindung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top