Search result for

doppeln

(58 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doppeln-, *doppeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา doppeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *doppeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Double.DoppelnCourt Date (1999)
Hey, I know a way you can double your money... on every dollarIch weiß wie du dein Geld verdoppeln kannst, Brüderchen. Battle Creek Brawl (1980)
So when you go doubling the price of corn-Wenn Sie dann den Maispreis verdoppeln... Brubaker (1980)
You want to double it?Wollen wir verdoppelnCaddyshack (1980)
So we must redouble our efforts, work together.Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln und zusammenarbeiten. The Fog (1980)
Bitterman, do you wanna double your salary? - Yes, sir.Wollen Sie Ihr Gehalt verdoppelnArthur (1981)
And we'll double whatever you're getting.Und wir verdoppeln, was immer Sie bekommen. For Your Eyes Only (1981)
I paid to get half and half. I should get half and half.Ich hab 'ne Doppelnummer bezahlt, und die will ich. True Confessions (1981)
It'll double our chances.-Wird unsere Chancen verdoppelnA Plush Ride (1982)
I want to double down.-Ich will verdoppelnGoliath: Part 1 (1983)
I stepped up the security at all the checkpoints.Ich habe alle Kontrollposten verdoppeln lassen. L'Africain (1983)
We have a two-year lead in North Atlantic development. We can double this by streamlining the processing end of things onshore.Wir könnten unseren Produktionsvorsprung von zwei Jahren verdoppeln, wenn wir den Endprozess an Land rationalisieren. Local Hero (1983)
Shall we double?Sollen wir verdoppelnOctopussy (1983)
We shall double our efforts.Wir verdoppeln unsere Bemühungen. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Double the work force.Verdoppeln Sie die Arbeiterzahl. Molten Steele (1984)
Double down.VerdoppelnTo Catch a Mongoose (1984)
What with the South Sea Bubble and my investment gone, my first performance of my Deborah, doubling the price of tickets in an attempt to save myself...Nachdem wegen des Südsee-Schwindels meine Investitionen verpufft waren, versuchte ich bei der Erstaufführung meiner Deborah die Eintrittspreise zu verdoppeln, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
-Yes, sir.- Ich würde Ihr Gehalt verdoppeln, ginge es nach mir. Murder Between Friends (1985)
-Double? -For a start.- VerdoppelnMurder Between Friends (1985)
And double the workmen's salary.Und verdoppeln Sie den Lohn der Leute. Brewster's Millions (1985)
- A double negative!- Ein Doppelnein! Clue (1985)
The double negative has led to proof positive.Das Doppelnein hat zu einem Ja geführt. Clue (1985)
The number of sophisticated experiments will apparently be doubled on next months launch of an Anglo-French weather satellite.Die Anzahl komplexer Experimente wird sich wohl verdoppeln, wenn im nächsten Monat ein Wettersatellit gestartet wird. Runaway Train (1985)
- You bet. It could double your output. My formula.Sie könnten die Produktion verdoppeln, nach meiner Formel. The Escape (1986)
Then you double the Outstanding Merit awards.Dann verdoppeln Sie natürlich die Leistungsprämien. A Real Partnership (1986)
And if I can double up my bets.Und wenn ich meine Wetten verdoppeln kann... Any Number Can Play (1987)
Double the field. Straight up pays 30 to one.Das Feld verdoppeln. 30: 1 wird ausgezahlt. Any Number Can Play (1987)
I just have to tell ya that's gonna more than double my estimate.Allerdings wird das den Voranschlag mehr als verdoppelnOverboard (1987)
But it keeps doubling every week. Yes.- Aber sie verdoppeln sich jede Woche. Tattoo (1988)
And double your men, front and back.Und verdoppeln Sie Ihre Leute vorn und hinten. Murderers' Sky (1988)
And planes are quicker, but there's a downside to consider.Sind besonders schnell und zuverlässig. Mit Landeplätzen auf den Bahamas und den Turks- und Caicos-Inseln verdoppeln wir die Frachtmenge und die Profite. Hostile Takeover (1988)
He wants to double the score.Der alte Farley will die Produktion verdoppelnThe Dream (1989)
The substance appears to be a rare form of subatomic bacteria capable of doubling itself in size every 15 minutes.Es scheint eine seltene Form subatomarer Bakterien zu sein, mit der Fähigkeit, sich alle 15 Minuten zu verdoppelnA Matter of Honor (1989)
And just to add interest, the man with the axe takes all.Machen wir es spannender und verdoppeln den Einsatz. The Measure of a Man (1989)
The whole region will double in 10 years.Die ganze Region wird ihren Wert in den nächsten 10 Jahren verdoppelnMy Name Is Bill W. (1989)
I always want doubles of everything to make me feel alive, worthwhile inside.Ich wollte immer alles verdoppeln um mich lebendig zu fühlen wertvoll innen drin. My Name Is Bill W. (1989)
Remember; sell when it's double.- Natürlich nicht. - Kein Wort. Ihre 15.000 werden sich verdoppelnMr. Canton and Lady Rose (1989)
Rememble to sell when double. Double.VerdoppelnMr. Canton and Lady Rose (1989)
I can't let my fiancee get ripped-off... when I can double your money.Meine Verlobte wird ausgenommen und ich könnte ihr Geld verdoppelnMiami Blues (1990)
-Double? -Yeah.- VerdoppelnMiami Blues (1990)
-Better double it!Verdoppeln Sie die Dosis! The Rescuers Down Under (1990)
Find where the little lady is hiding double your money.Finden Sie heraus, wo die Lady ist, und Sie verdoppeln Ihren Einsatz. Watching the Detectives (1990)
So, what Al is going to do is match anything you make.- Jeden Dollar wird er verdoppeln. - Wenn ich das tue... könnte eine beträchtliche Summe zustande kommen. Rock and Roll Girl (1990)
Double it!Wachen verdoppelnThe Hunted (1990)
And I think I'll double the shipments of cocaine to America next year.Ich glaube, ich werde die Kokain- lieferungen nach Amerika verdoppelnDelta Force 2: The Colombian Connection (1990)
How do you double the value of a Trabi?Wie kann man den Wert eines Trabis verdoppelnGo Trabi Go (1991)
And the double nut in cream coat?Und die Doppelnuss im Sahnemantel? Attention, Papa Arrives! (1991)
Stab the needle into the artery.Ich muss meine Energie verdoppelnSwordsman II (1992)
In fact, your honour, I'd be proud to double it.Es wäre mir ein Vergnügen es zu verdoppelnHero (1992)
No problem. Just double up the main sensor bandwidth.Ja, wir verdoppeln die Hauptsensorenbandbreite. Imaginary Friend (1992)

German-Thai: Longdo Dictionary
verdoppeln(vt) |verdoppelte, hat verdoppelt| ทำให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelname {m}double name [Add to Longdo]
verdoppeln | verdoppelnd | verdoppeltto double | doubling | doubled [Add to Longdo]
verdoppeln | verdoppelnd | verdoppelt | verdoppelteto redouble | redoubling | redoubles | redoubled [Add to Longdo]
verdoppeln | verdoppelt | verdoppelteto reduplicate | reduplicates | reduplicated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倍にする[ばいにする, bainisuru] verdoppeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top