Search result for

clare

(54 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clare-, *clare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claret[N] สีแดงอมม่วง
claret[SL] เลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claretn. เหล้าองุ่นแดง
declare(ดิแคลร์') v. ประกาศ,แถลงการณ์,แจ้ง (การชำระภาษี) ,เรียก (ไพ่), See also: declarer n., Syn. avow

English-Thai: Nontri Dictionary
claret(n) เหล้าองุ่น,สีม่วงแดง
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In cars on Clarendon and Wilson Avenue.จอดอยู่บนถนนคาลเร็นดอนตัดวิลสัน Public Enemies (2009)
Clarence and I are gonna be in the doorway 30 feet south of the theater entrance.เคีลยร์เรนกับผมจะไปอยู่ทางประตู สามสิบฟุตทางใต้ของประตูทางเข้าโรงหนัง Public Enemies (2009)
Clarence James Darby - He's a beauty...คลาเลนซ์ เจมส์ ดาร์บี้ \ Law Abiding Citizen (2009)
Yeah? - Clarence Darby?เออ \ คลาเลนซ์ ดาร์บี้ ? Law Abiding Citizen (2009)
Did you murder Clarence Darby?คุณได้ฆาตกรรม คลาเลนซ์ ดาร์บี้ ใช่หรือไม่ ? Law Abiding Citizen (2009)
That I wanted to kill Clarence Darby?ผมบอกว่าผมอยากจะฆ่าคลาเลนซ์ ดาร์บี้ Law Abiding Citizen (2009)
That was you on video, killing Clarence Darby.คุณคือคนที่อยู่ในวิดีโอที่กำลังฆ่าดาร์บี้ใช่มั้ย Law Abiding Citizen (2009)
Fair enough. That was me, Clyde Shelton, on the video, killing Clarence Darby.พอมั้ย นั่นคือผม ไคลด์ เชลตัน ในวิดีโอ Law Abiding Citizen (2009)
Good morning, this is Clare Miller with your early morning news update.อรุณสวัสดิ์ค่ะ ชั้นแคลร์ มิลเลอร์ทันข่าวช่วงเช้า Harry Brown (2009)
This is Mike, Clarence, Jackson and Windy.Jackson and Windy. Did You Hear About the Morgans? (2009)
We're goin' to heaven, Clarence.เราจะได้ไปสวรรค์จ้ะ พ่อคนฉลาด Abandon All Hope (2009)
This is Clarence, my tailor.ช่างตัดเสื้อของฉัน แครเลนซ์ Chuck Versus the Final Exam (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare   FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวว่า[v. exp.] (klāo wā) FR:clarer que
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[n. exp.] (ngoenpanphon thī prakāt jāi) EN: declared dividend   
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; make a pledge ; declarer   FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
พักรบ[v. exp.] (phak rop) EN: declare a truce ; declare an armistice   FR:clarer une trêve ; arrêter les hostilités
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare   FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise   FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศอิสรภาพ[v. exp.] (prakāt itsaraphāp) EN: declare independence   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLARE    K L EH1 R
CLAREN    K L AE1 R AH0 N
CLAREY    K L AE1 R IY0
CLARENCE    K L EH1 R AH0 N S
CLARESTA    K L AA0 R EH1 S T AH0
CLARETTE    K L ER0 EH1 T
CLAREMONT    K L EH1 R M AA2 N T
CLARENDON    K L EH1 R AH0 N D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Clare    (n) (k l e@1 r)
claret    (n) (k l a1 r @ t)
clarets    (n) (k l a1 r @ t s)
Clarence    (n) (k l a1 r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
クラレット[, kuraretto] (n) claret [Add to Longdo]
言い切る(P);言切る[いいきる, iikiru] (v5r,vt) to declare; to assert; to state definitively; (P) [Add to Longdo]
言い放つ;言放つ[いいはなつ, iihanatsu] (v5t,vt) to declare [Add to Longdo]
公示価格[こうじかかく, koujikakaku] (n) declared value [Add to Longdo]
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare [Add to Longdo]
勝ち名乗り[かちなのり, kachinanori] (n) (in sumo) being declared the winner of a bout [Add to Longdo]
申し渡す[もうしわたす, moushiwatasu] (v5s,vt) to tell; to announce; to declare; to order [Add to Longdo]
申し立てる[もうしたてる, moushitateru] (v1,vt) to declare; to plead [Add to Longdo]
宣する[せんする, sensuru] (vs-s) (See 宣言) to announce; to declare [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克蕾儿[Kè lěi r, ㄎㄜˋ ㄌㄟˇ ㄖ˙, / ] Clare (name) [Add to Longdo]
韦慕庭[Wéi Mù tíng, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] Clarence Martin Wilbur (1908-1997), US Sinologist and Professor of Columbia University [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clare \Clare\, n.
     A nun of the order of St. Clare.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top