หรือคุณหมายถึง chaßis?
Search result for

chassis

(34 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chassis-, *chassis*, chassi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis

English-Thai: Nontri Dictionary
chassis(n) เพลารถ,โครงรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chassisแชสซี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chassis dynamometerแชสซีไดนาโมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just getting the chassis on, sir, I'll be a minute. Hurry it up.กำลังยก อีกนาทีเดียวก็เสร็จแล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
All right, let's get her on the chassis!โอเค ขนขึ้นบนรถได้เลย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
People have skeletons; cars, they have chassis. Right?มนุษย์มีโครงกระดูก รถมีเครื่องยนต์ ใช่มั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
It's a carbon fiber and titanium chassis, 1966 CC engine.โครงรถเป็นไฟเบอร์คาร์บอน และไทเทเนี่ยม เครื่องยนต์ 1966 ซีซี Scott Free (2011)
Okay, so, I hooked the antenna leads up to the chassis, which means that this whole car is one big antenna.รถคันนี้ทั้งคันกลายเป็น เสาอากาศอันใหญ่ คอยดูเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟไว้ Eight Hours (2011)
It's got a bonded aluminium chassis and the aluminium body is super formed, it's very hi tech.มันใช้แชสซีอลูมิเนียม ตัวถังอลูมิเนียม - มันไฮเทคมาก มีอะไร Episode #18.3 (2012)
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment we will need a winch.โครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร Episode #18.4 (2012)
To the chassis, this time. I have learned.ครั้งนี้ติดตรงโครงรถ ผมเรียนรู้แล้ว Episode #18.4 (2012)
No cratering under the car, so it wasn't a chassis bomb.ไม่มีรอยยุบใต้รถ ดังนั้นมันคงไม่ใช่ระเบิดแชซซี The Gunk in the Garage (2012)
Now let's pop this chassis and quit the chit-chat, a'ight?เอาล่ะเปิดซะทีแล้วก้เลิกพูดได้แล้ว Trapped (2012)
Honestly, I think you came off the line with a crack in your chassis.พูดตามตรง นายข้ามเส้นมากไปแล้วนะ ที่มีรอยแตกในเพลารถ The Great Escapist (2013)
Droid 22 written off. Crush the chassis and recycle the alloys. Yeah?Droid 22 เขียนออกมา Crush แชสซี และนำมาผสม ใช่? Chappie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
กรอบ[n.] (krøp) EN: frame ; borders ; rim ; framework   FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame   FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASSIS    CH AE1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chassis    (n) (sh a1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrwerkuntersuchung {f}chassis analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケースアース[, ke-sua-su] (n) chassis ground (wasei [Add to Longdo]
シャーシー;シャーシ;シャシ;シャシー[, sha-shi-; sha-shi ; shashi ; shashi-] (n) chassis [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] (n) {comp} chassis ground [Add to Longdo]
ピザボックス型[ピザボックスがた, pizabokkusu gata] (n) {comp} pizza box type (flat square computer chassis) [Add to Longdo]
車台[しゃだい, shadai] (n) chassis; car body [Add to Longdo]
足回り[あしまわり, ashimawari] (n) chassis; undercarriage (of automobile or truck) [Add to Longdo]
筐体(P);きょう体;筺体[きょうたい, kyoutai] (n) {comp} cabinet; case; housing; component; unit; chassis; main frame; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
シャシ[しゃし, shashi] chassis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chassis \Chas"sis\, n. [F. ch[^a]ssis.] (Mil.)
   1. A traversing base frame, or movable railway, along which
    the carriage of a barbette or casemate gun moves backward
    and forward. [See {Gun carriage}.]
    [1913 Webster]
 
   2. The under part of an automobile or other motor vehicle,
    consisting of the frame (on which the body is mounted)
    with the wheels and machinery.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chassis
   n 1: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
      studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
      spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human
      body}, {physical body}, {material body}, {soma}, {build},
      {figure}, {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis},
      {frame}, {form}, {flesh}]
   2: a metal mounting for the circuit components of an electronic
     device
   3: the skeleton of a motor vehicle consisting of a steel frame
     supported on springs that holds the body and motor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top